دکتر منصور رستگار فسائی

فهرست دو زبانه ی کتب چاب شده ی دکتر منصور رستگار فسايی (۶)

Ghessehây-e Shâhnâmeh: (8 volumes), (the stories of Shâhnameh)

ISBN: 964 – 9687 – 4 – X (series)

31. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 180 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

  Ghessehہye Shہhnہmeh 1-8:

 The Stories of Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-96878-4-x  (دوره‌)

28.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

29.     Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose) 33. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 146 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

 

Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 2, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose) 34. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 128 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

30.           

 

31.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 3, 146 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

32.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 4, 128 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

35. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 186 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

33.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 5, 186 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

36. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 210 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

34.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 6, 20 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

37. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 154 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

35.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 7, 154 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

38. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 172 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

   اين‌كتاب‌كوتاه‌شده‌ي‌شاهنامه‌به‌نثر فارسي‌ساده‌ي‌امروزي‌ست‌كه‌در 8 جلد به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌ميراثبان‌در تهران‌به‌سال‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌و از آغاز تا پايان‌شاهنامه‌را دربر مي‌گيرد و جمعاً 1320 صفحه‌دارد.

36.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 8, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

 

This book is a summarized of Shâhnâme in simple Persian prose in 8 vols, has been published by Mirâsbân Publication, Tehran, 2006 and contains all of the stories of Shâhnâme form the beginning to the end of it which includes 1320 page.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار(۵)

24. آشتي‌با قاآني‌:

  Ashti Bہ Ghہ,ہni:

 Reconciliation with Ghہ,ہni.

 ISBN: 964-6394-15-7.

    قاآني‌از شاعران‌و نويسندگان‌بسيار معروف‌و بحث‌انگيز دوره‌ي‌قاجار است‌كه‌در دوره‌ي‌معاصر، برخي‌از روشنفكران‌ايراني‌با او از در ستيز درآمده‌اند. در اين‌كتاب‌، كوشش‌شده‌است‌تا با انتخاب‌نمونه‌هايي‌از بهترين‌اشعار او، خوانندگان‌با زيبايي‌ها و ارزش‌هاي‌شعر او بيش‌تر آشنا شوند. اين‌كتاب‌در سال‌در 400 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌نشر باورداران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

 

 

21. Ashti Bâ Qâ'âni : (Reconciliation with Qâ'âni.)

ISBN: 964 – 6394 – 15 – 7.

Qâ'âni is a very famous and controversial poet and author in the Qâjârid era whom some Iranian intellectuals disagree with him. In this books the author has selected some of his best poems in order to make readers more familiar with the aesthetic and values of his poem. This book has been published in 400 pages by Nashr-e Bâvar dârân, 2001.

25. فردوسي‌و هويت‌شناسي‌ايراني‌، (مقالاتي‌درباره‌ي‌شاهنامه‌ي‌فردوسي‌):

 Ferdowsi Va Hoviyatshenہsiye Irani:

 Ferdowsi and Irainian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-7134-49-5

    اين‌كتاب‌، مجموعه‌ي‌مقاله‌، درباره‌ي‌فردوسي‌و انديشه‌ها و تفكرات‌اوست‌كه‌با چند شعر و مصاحبه‌و  نقد درباره‌ي‌شاهنامه‌همراه‌است‌و در سال‌در 406 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو، منتشر شده‌است‌.

22. Ferdowsi and Hoviyyat Shenâsi Irâni (Ferdowsi and Iranian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shâhnâmeh.)

ISBN: 964 – 7134 – 49 – 5

This book is a collection of 13 essays on Ferdowsi and his thoughts and ideas including several poems and review and interview obout ShaÂhnâme and published in 406 pages by Tarh-e No Puplication in 2002.

26. «كليات‌بسحاق‌اطعمه‌ي‌شيرازي‌»: 

Kolliyہt e Boshہgh e Atameye Shirazi:

 Kulرyyہt, Boshہq At'amah - 'I Shرrہzر.

 ISBN: 964-6781-78-0.

    ابواسحق‌اطمعه‌شيرازي‌از شاعران‌طنزپرداز و نقيضه‌سراي‌ايران‌در سده‌ي‌نهم‌هجري‌ست‌كه‌اشعار طنزآميز او در ستايش‌غذاها همراه‌است‌و در ميان‌مردم‌ايران‌بسيار معروف‌بوده‌است‌و كتاب‌حاضر بر اساس‌نسخه‌ي‌خطي‌معتبر و همه‌ي‌نسخه‌هاي‌خطي‌موجود انجام‌شده‌و كامل‌ترين‌چاپ‌ديوان‌بسحق‌تا به‌امروز است‌كه‌به‌وسيله‌ي‌ميراث‌مكتوب‌در سال‌و در 330 صفحه‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

23. Kolliyyât-e Boshâgh-e At‘ameye Shirâzi: (Kolliyyât by Boshâgh At‘am ah-ye Shirâzi_ ISBN: 964 – 6781 – 78 – 0.

Abu Boshagh At‘amah-ye Shirazi is a satiric poet in the 9th century A.H. whom his satires is on praising foods and are very famous among Iranian people. The present work, collated basis on four credited manuscripts and all existed ones. This book is the most completed editon has been already published by The Written Heritage Research Center in 330 pages, 2003.

The mentioned work won the reward of Manuscript Supporters Association for the best research edition in 2003.

27. فردوسي‌و شاعران‌ديگر:

  Ferdowsi Va Shہeran e Digar:

 Ferdowsi and The Other Poets.

 ISBN: 964-7134-47-9.

    نويسنده‌در اين‌مجموعه‌مقالات‌مي‌كوشد تا فردوسي‌و معاصران‌او را بشناسد و فردوسي‌را با شاعران‌بزرگي‌چون‌نظامي‌، سعدي‌، خواجوي‌كرماني‌، حافظ‌و اخوان‌ثالث‌مقايسه‌كند. اين‌كتاب‌در 358 صفحه‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو در تهران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

24. Ferdowsi Va Shâ‘erân-e Digar: (Ferdowsi and the Other Poets.)

ISBN: 964 – 7134 – 47 – 9

In this collection of articles, the author tries to make known Ferdowsi and his contemporaries and compare him with the great poets like Nezâmi, Sa‘di, Khâjavi Kermâni, Hâfez and Akhavân-e Sâles. This book published in 358 pages, by Tarh-e No Publication, in Tehran, 2005.

28. «پيكرگرداني‌در اساطير»:

  Peykargardہni dar Asہtir e Iran:

 Metamorphosis in Myths:

 ISBN: 964-426-228-x.

    اين‌كتاب‌، نخستين‌اثري‌ست‌كه‌در زبان‌فارسي‌به‌پديده‌ي‌پيكرگرداني‌، يعني‌دگرگوني‌موجودي‌به‌موجود ديگر در اساطير مي‌پردازد و در مباحثي‌موضوعي‌و دقيق‌، پيكرگرداني‌و هدف‌هاي‌آن‌را در اساطير ايران‌، هند، مصر، يونان‌و روم‌مورد بررسي‌قرار مي‌دهد. اين‌كتاب‌در هفده‌فصل‌و در 484 صفحه‌در سال‌در پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و مطالعات‌فرهنگي‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

 

28.            Peykargardâni Dar Asâtir-e Iran: (Metamorphosis in Myths.)

ISBN: 964 – 426 – 228 – X.

This book, is the first Persian works deals with metamorphosis which means changing the form of human beings to something elso in myth. And considers metamorphosis and its aims in the myths of Iran, India, Egypt, Greece and Rome in precise and research matters. This book published in seventeen chapters and 484 pages by Research Center for the Humanities & arts Science and Cultural Studies, 2004.

29. «خاك‌پارس‌»:

 Khہk e Pars:

 The Persian Land.

 ISBN: 964-6810-46-2.

29.                  اين‌كتاب‌مجموعه‌مقالاتي‌ست‌كه‌مؤلف‌در طي‌سال‌ها درباره‌ي‌فارس‌و شهرستان‌ها و بزرگان‌و فرهنگ‌آن‌نگاشته‌است‌و انتشارات‌نويد آن‌را در 840 صفحه‌در سال‌منتشر كرده‌است‌. Khâk-e Pârs: (The Persian Land.) ISBN: 964 – 6810 – 46 – 2.

This book is a collection of articles that the author has written on Fârs and its cities, the nobles and culture of Fârs during years and Navid Publication has published it in 840 pages, 2006.

30. «متن‌شناسي‌شاهنامه‌ي‌فردوسي‌»:

 Matnshenہsi-ye Shہhnہmeh-ye Ferdowsi:

 A Collection of Essays on The State of Writing, Publishing, Researching and Editing of Shہhnہmeh by Ferdowsi exmpiled by M.Rstegar.

 ISBN: 964-8700-20-6.

    اين‌كتاب‌، هم‌زمان‌با همايش‌بين‌المللي‌متن‌پژوهي‌در شاهنامه‌ي‌فردوسي‌، از شيراز تا توس‌كه‌از 23 تا 25 اردي‌بهشت‌در شيراز و مشهد برگزار شد، به‌وسيله‌ي‌مركز پژوهشي‌ميراث‌مكتوب‌و مؤسسه‌ي‌آموزش‌عالي‌حافظ‌شيراز به‌چاپ‌رسيد و مجموعاً 12 مقاله‌درباره‌ي‌متن‌پژوهي‌در شاهنامه‌مي‌باشد.

30.            Matnshenâsi-ye Shâhnâmeh-ye Ferdows:

A Collection of Essays on The State of Writing, Publishing, Researching and Editing of Shâhnâmeh by Ferdowsi, compiled by M.Rastegar.

ISBN: 964 – 8700 – 20 – 6.

This book, contemporary with the international convention of textoloy on Shâhnâmeh by Ferdowsi from Shiraz to Toos hold in Shiraz and Mashhad from, May, 13th – 15th , 2006 was published by The Written Heritage Research Center and Hâfez-e Shiraz Institute for Higher Education and includes twelve essays on textology of Shâhnâmeh, totally.

Ghessehây-e Shâhnâmeh: (8 volumes), (the stories of Shâhnameh)

ISBN: 964 – 9687 – 4 – X (series)

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار(۴)

. حماسه‌ي‌رستم‌و سهراب‌:

 Hamہseye Rostam va Sohrہb:                                  

 Epic of Rostam & Sohrہb.

 داستان‌رستم‌و سهراب‌يكي‌از شاهكارهاي‌حماسي‌ايران‌در شاهنامه‌ي‌فردوسي‌ست‌كه‌هميشه‌مورد توجّه‌شاهنامه‌خوانان‌بوده‌است‌. اين‌داستان‌با توضيحات‌فراوان‌براي‌دانشجويان‌دانشگاه‌ها به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌منتشر شده‌است‌و اينك‌چاپ‌هشتم‌آن‌در 240 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

1.     Hamâseye Rostam Va Sohrab (The Epic of Rostam & Sohrâb)

The story of Rostam and Sahrâb is one of the epical masterpices of Iran at Shâhnâme of Ferdowsi that has been always paid attention by those readers of Shâhnâme. This book with so much explanation has been published for the university students by Jâmi Publications  and the eight edition of it has been published, so far.

 

18. حماسه‌ي‌رستم‌و اسفنديار:

 Hamہseye Rostam va Esfandiyہr:

 Epic of Rostam & Esfandiyہr. ISBN: 964-5620-51-1

 حماسه‌ي‌رستم‌و اسفنديار نيز يكي‌از داستان‌هاي‌بسيار خواندني‌و حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌با توضيحات‌بسيار براي‌دانشجويان‌دانشگاه‌ها به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌منتشر شده‌است‌و چاپ‌ششم‌آن‌در سال‌در 282 صفحه‌انجام‌يافته‌است‌.

2.     Hamâseye Rostam va Esfandyâr: (The Epic of Rostam and Esfandyâr.) ISBN: 964-5620-51-1

The epic of Rostam and Esfandyâr is another very readable and epical stories of Shâhnâme that has been published with so much explanations for the students of universities by Jâmi publication. The sixth edition of it published in 282 pages, 2005.

19. فارس‌نامه‌ي‌ابن‌بلخي‌:

 Fہrsnہmeye Ebne Balkhi:

 The Fars-Nہmeh of Ibn Balkhi, Edited with Corrctions Notes by M.Rastegar Published by The Foundation for The Study of the Provinee of Fars, Shiraz - Iran, 1995.

 فارس‌نامه‌ي‌ابن‌بلخي‌قديم‌ترين‌كتاب‌در شناخت‌فارس‌است‌كه‌در قرن‌ششم‌هجري‌تأليف‌شده‌است‌و نخستين‌بار  Le Strange  و  Nicholson  آن‌را تصحيح‌و منتشر كردند و اين‌چاپ‌چهارمين‌چاپ‌مستقل‌فارس‌نامه‌ي‌ابن‌بلخي‌ست‌كه‌با ترجمه‌ي‌مقدمه‌ي‌نيكلسون‌به‌فارسي‌و توضيحات‌و تصحيحات‌كامل‌ارايه‌شده‌است‌و در سال‌از 520 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌بنياد فارس‌شناسي‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.ectio

 

3.     Fârsnâmeye Ibn-e Balkhi (Fârs Nâmeh by Ibn-e Balkhi, Edited with correction notes by M.Rastegar, Published by The Foundation for Fârs Studing, Shiraz Iran, 1995.)

Ibn –e Balkhi's Fârs Nâmeh is the oldest book on Fârs studing which has been written in the 6th century A.H. Le Strange and Nicholson edited and published it for the first time and this version is the fourth independent version of Fârs Nâmeh by Ibn-e Balkhi which has been offered with a translation of Nicholson's introduction in Persian and complete explanations and corrections. This book published in 520 pages by the Foundation for Fârs studing, in 19

20.          تذكره‌ي‌شعراي‌دارالعلم‌شيراز

  Tazkereye Shoarہye DہrolElm e Shiraz:

 The Biography of Poets of Shiraz: (The house of learning).

    تذكره‌ي‌شعراي‌دارالعلم‌شيراز، بخشي‌از كتاب‌درياي‌كبير فرصت‌شيرازي‌ست‌كه‌در آن‌احوال‌شاعر معاصر فرصت‌در قرن‌سيزدهم‌و چهاردهم‌هجري‌فراهم‌آمده‌است‌اين‌كتاب‌در 366 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌دانشگاه‌شيراز و به‌تصحيح‌و تحشيه‌دكتر منصور رستگار، و با يك‌مقدمه‌ي‌مفصل‌درباره‌ي‌زندگي‌و شعر و آثار فرصت‌در سال‌منتشر شده‌است‌.

    20 . Tazkereye Sho‘arâye Dârol ‘Elm-e Shirâz (The Biography of the poets from a center for learning in Shirâz.)

          Tazkereye Sho‘arâye Dârol Elm-e Shirâz is a part of the book of Daryâye kabir by Forsat-e Shirâzi which narrate the biographies of 128 poets who were simultaneous with Forsat in the 13th and 14th century A.H. This book, edited and annotated with a comprehesive introduction about the biography of Forsat, was published in 366 page by Shiraz University Press, 1996.

21. آثار عجم‌:

 ¢sہre Ajam:

 ISBN: 964-00-0356-5 (2 vol set).

 ISBN: 964-00-0357-3- (vol - 1).

 ISBN: 964-00-0358-1 (vol - 2).

    آثار عجم‌فرصت‌الدوله‌شيرازي‌، يكي‌از بهترين‌آثاري‌ست‌كه‌درباره‌ي‌تاريخ‌، جغرافيا و آثار تمدن‌و فرهنگ‌باستاني‌فارس‌و شعرا و نويسندگان‌آن‌در قرن‌چهاردهم‌هجري‌تأليف‌شده‌است‌و منصور رستگار با تصحيح‌و تحشيه‌اين‌كتاب‌كوشيده‌است‌تا متني‌بسيار امروزي‌و تحقيقي‌از اين‌كتاب‌را با مقدمه‌ي‌مفصل‌و حواشي‌و عكس‌هاي‌فراوان‌، ارايه‌دهد، اين‌كتاب‌در دو جلد و در 1152 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير در سال‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

21.Asâr-e ‘Ajam

ISBN: 964 – 00 – 0356 – 5 (2vols).

ISBN: 964 – 00 – 0357 – 3 (vol – 1).

ISBN : 964 – 00 – 0358 – (vol – 2).

Asâr-e ‘Ajam by Forasat ul-Dole Shirâzi, is one of the best works written on history, geography and monumental and cultural works of Fârs civilization and the poets and the authors who were from Fârs in fourteenth century A.H. Mansour Rastegar with correction and annotation has tried to offer a modern and research work of this book with a complete introduction, marginal notes and numerous pictures. This book was published in two volumes and 1152 page by Amir Kabir Publication, 1998. 22. «احوال‌و آثار دكتر پرويز ناتل‌خانلري‌»:

 Ahvہl va ¢sہr e Dr. Parviz e Nہtel e Khہnlari:

 The Life and Works of Dr. Parviz Natel Khanlari.

 ISBN: 964-7134-20-7.

    اين‌كتاب‌به‌شرح‌حال‌دكتر خانلري‌كه‌از رجال‌نامور ادب‌و فرهنگ‌معاصر ايران‌است‌و به‌عنوان‌محقق‌ادبي‌، نويسنده‌، شاعر، مترجم‌و استاد زبان‌و ادبيات‌فارسي‌، مدير مجله‌ي‌سخن‌و... معروف‌است‌، مي‌پردازد. اين‌كتاب‌در 510 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو، در سال‌در تهران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

22. Ahvâl va Asâr-e Dr. Parviz Nâtel Khânlari: (The biography of Dr. Parviz Nâtel Khânlari.) ISBN: 964 – 7134 – 20 – 7.

This book deals with the biography of Dr. Khânlari who is a famous man in modern literature and culture of Iran.

He is known as a literary researcher, author, poet , translater and lecturer of Persian literature and language, direct manager of magazine of Sokhan. This book published in 510 pages by Tarh-e No Publication, in Tehran, 2000.

23. «انواع‌نثر فارسي‌»:

 Anvہe Nasre Farsi:

 Persian Prose Types.

 ISBN: 964-459-564-5.

    گونه‌هاي‌نثر فارسي‌به‌عنوان‌بخشي‌مهم‌و اساسي‌از ادبيات‌فارسي‌هنوز مورد بررسي‌علمي‌قرار نگرفته‌بود و انواع‌نثر فارسي‌، نخستين‌كتاب‌جامع‌به‌زبان‌فارسي‌ست‌كه‌قالب‌ها، تحولات‌و معاني‌و مفاهيم‌نثر فارسي‌را از آغاز تا به‌امروز مورد مطالعه‌و بررسي‌قرار مي‌دهد. اين‌كتاب‌به‌وسيله‌ي‌سازمان‌مطالعه‌و تدوين‌كتاب‌علوم‌انساني‌دانشگاه‌هاي‌ايران‌و به‌عنوان‌متن‌درسي‌دانشگاهي‌در 636 صفحه‌در سال‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

 

23. Anvâ-‘e Nasr-e Fârsi (Persian Prose Types)

      ISBN: 964–459–564–5.

The Persian prose types had not been considered as an important an basic part of Persian literature. Anvâ‘-e Nasr-e Fârsi is the first comprehensive Persian books that studies on the types, changes and concepts of the Persian prose from the beginning till now. This book was published by Publication of Samt (The organization for studing and compiling arts and humanities books of Iran universities) as a university text in 636 pages, 2001.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ۳)

. سروده‌هاي‌فرزاد:

  Soroudehaye Farzہd:

 The Lyrics of Farzad.

 مسعود فرزاد از شاعران‌، محققان‌و نويسندگان‌معروف‌ايران‌معاصر است‌كه‌مجموعه‌اشعار او براي‌اولين‌بار در اين‌كتاب‌گردآوري‌شده‌و در سال‌در 330 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

1.     Soroudehaye Farzâd: (The lyrics of Farzâd)

Mas‘ood Farzâd is one of the modern poets, researchers and authors of Iran that the collection of his lyric poems has been compiled in this book for the first time and published in 330 pages by Navid Publication in 1990.

14. انواع‌شعر فارسي‌:

  Anvہe' She're Farsi:

 Persian Poem Types. ISBN: 964-358-008-3

 شعر فارسي‌مهم‌ترين‌بخش‌ادبيات‌فارسي‌ست‌و در اين‌كتاب‌انواع‌قالب‌ها و معاني‌آن‌از آغاز تا به‌امروز مورد بررسي‌دقيق‌و همه‌جانبه‌علمي‌قرار گرفته‌است‌. اين‌كتاب‌به‌لحاظ‌توجّه‌به‌انواع‌رايج‌و نادر شعر فارسي‌، جامع‌ترين‌و دقيق‌ترين‌و علمي‌ترين‌كتاب‌در نوع‌خود در زبان‌فارسي‌ست‌كه‌چاپ‌اوّل‌آن‌در سال‌در 760 صفحه‌و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديدنظر و افزوده‌ها در سال‌در 964 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد شيراز منتشر شده‌است‌.

2.     Anvâ'-e She‘re Fârsi (Persian Poem Types:

ISBN: 964 – 358 – 008– 3)

Persian poetry is the most important part in Persian literature. In this book, kinds of poetic styles and meanings have been considered precisely and scientifically from beginning till now.

Regarding to the current and rare Persian poetry types, this book is one of the most comprehensive, precise and scientific work in Persian language. The first edition of this book published in 760 pages, 1993 and the second edition with revision and addenda was published in 964 pages, by Navid-e Shirâz Publication, 2001.

15. برگزيده‌ي‌سام‌نامه‌:

  Bargozideye Sہmnہme:

 Selected Poems From Sہmnہme.

 سام‌نامه‌از آثار حماسي‌خواجوي‌كرماني‌، شاعر سده‌ي‌هشتم‌هجري‌ست‌كه‌تاكنون‌چاپ‌آراسته‌و تحقيقي‌خوبي‌از آن‌در دست‌نيست‌. در اين‌برگزيده‌، كوشش‌شده‌است‌تا خلاصه‌اي‌از اين‌داستان‌با توضيحات‌كافي‌درباره‌ي‌خواجو و شعر و زندگي‌او و خصوصيات‌سام‌نامه‌ارايه‌گردد. اين‌كتاب‌در سال‌در 128 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

 

3.     Bargozideye Sâm Nâmeh (Selected Poems from Sâm Nâmeh.)

Sâm Nâmeh is an epic works of Khajavi Kermâni, a poet in the 8th century A.H. This articles is trying to offer an abridgment from this story with enough explanation on Khâjou, his poems and biography and the characters of Sâm Nâmeh. This book was published by Navid Puplication in 128 Pages, 1370.

16. ديوان‌مظفر شيرازي‌:

  Divہn e Mozaffar e Shirہzi:

 Divہne of Mozaffar Shirazi.

 مظفر شيرازي‌از شاعران‌قرن‌چهاردهم‌هجري‌ايران‌است‌كه‌چاپ‌اوّل‌ديوان‌او به‌وسيله‌ي‌علي‌نقي‌بهروزي‌در سال‌به‌چاپ‌رسيد در همان‌چاپ‌به‌اضافه‌ي‌مقدمه‌اي‌از دكتر منصور رستگار به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌كوير، در سال‌در تهران‌به‌چاپ‌رسيد.

 

4.     Divân-e Mozaffar-e Shirâzi (Divân by Mozaffar Shirâzi.)

Muzaffar Shirâzi is a poet in 14th century A.H. that the first edition of his Divân edited by Ali Naqi Behroozi, was published in 1958 and the same edition published again with corrections and an introduction by Dr. Mansour Rastegâr by Kavir Publication, in Tehran, 1993.

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ۲)

1.     Maghâlât-e Tahghighi Darbâre-ye Hâfez: by Mas‘ood Farzâd: (Aricles on the life and poetry of Hâfez, by M.Farzâd, compiled and edited by M.Rastegar.)

Mas‘ood Farzâd is one of the prominent and contemporary researchers who studies on Hâfez that his numerous studies have been compiled in 10 volumes. The articles of this coll n have been selected among his best essays on Hâfez and has been compiled on the occation of Universal Congress on the honors of Hâfez in 1988 and has been published in 630 pages by Navid-e Shiraz Publication.

9. فرهنگ‌نام‌هاي‌شاهنامه‌:

 Farhange Nہmhہye Shہhnہme:

 (A Compehensive Glossary of Proper Names in Shہhnہme of Ferdowsi by M.Rastegar, 2 vols, Cultural Studies and Research institute Tehran, 1900). ISBN: 964-426-073-2 (2vol set)

                                                                                                                                                                      اين‌دو جلد كتاب‌، جامع‌ترين‌و كامل‌ترين‌فرهنگ‌اختصاص‌نام‌هاي‌جان‌داران‌و قهرمانان‌شاهنامه‌است‌كه‌داستان‌همه‌ي‌نام‌هاي‌شاهنامه‌را از آغاز تا به‌انجام‌بازگويي‌كند و ريشه‌ي‌واژه‌ها و انعكاس‌آن‌ها را در متون‌ادبي‌و تاريخي‌زبان‌فارسي‌نشان‌مي‌دهد. چاپ‌جلد اوّل‌اين‌كتاب‌در سال‌و جلد دوم‌آن‌در سال‌در 1282 صفحه‌و چاپ‌دوم‌آن‌در سال‌(2000 ميلادي‌) به‌وسيله‌ي‌پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و مطالعات‌فرهنگي‌در تهران‌به‌انجام‌رسيد. و از بدو انتشار به‌عنوان‌يك‌مرجع‌مهم‌براي‌شناخت‌نام‌هاي‌خاص‌جان‌داران‌در شاهنامه‌مورد توجّه‌ارباب‌تحقيق‌قرار گرفت‌.

2.     Farhang-e Nâmhây-e Shâhnâme: (A Comprehensive Glossary of Proper Names in Shâhnâme of Ferdowsi by M.Rastegar, 2 vols, Cultural Studies and Research Institute, Tehran.)

ISBN: 964 – 426 – 073- 2 (2vol. set)

The two volumes of this book are the most comprehensive and complete glossary allocated to the names of animals and heros of Shâhnâme which narrate the whole names of Shâhnâme from the beginning till to the end. This collection declares the terminology of words and their reflection on literary and historical Persian texts. The first volume of this work was published in 1990 and the second one was done in 1991, 1282 pages. Its second edition p

ublished by Research Center for Cultural Studies and Humanities, in Tehran. This book has been considered as an important reference for studing the proper names in Shâhnâme by the researches.

 10كليات‌ديوان‌نعمت‌فسايي‌:

  Kolliyہte Divہn e Ne'mate Fassaei:

 The Divہn of Ne'mat Fassaei.

 نعمت‌از شاعران‌سده‌ي‌سيزدهم‌هجري‌ايران‌است‌كه‌علاوه‌بر مجموعه‌اشعار، سفرنامه‌ها و طنزهاي‌منثوري‌نيز دارد. اين‌مجموعه‌بر اساس‌نسخه‌به‌خط‌مؤلف‌تدوين‌شده‌است‌و چاپ‌اوّل‌آن‌در سال‌در 440 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌دانشگاه‌شيراز به‌انجام‌رسيده‌است‌و چاپ‌دوم‌آن‌به‌همراه‌افزوده‌هايي‌و به‌ضميمه‌ي‌كتاب‌ماده‌التواريخ‌نعمت‌در دست‌انجام‌است‌.

3.     Kolliyyât Divân-e Ne‘mat-e Fasâei: (The Divân of Ne‘mat Fasâei)

Ne‘mat is a poet in 13th century A.H. who has travel and satirical book in prose moreover his Divân . (A collection of his poems)

The author has written this collection by his own handwriting basis on 10 copies. Its first edition was published in 440 pages, 1980; by Shiraz University Press and the second edition is in publishing along with addenda and supplement of the book "Mâdat ul-Tavârikh" (chronogram)

 

21-11 گفتار درباره‌ي‌شاهنامه‌و فردوسي‌:

  11-21 Goftہr darbareye Shہhnہme va Ferdowsi:-Goftہr darbareye Sہhnہme & Ferdowsi.      

اين‌كتاب‌مشتمل‌بر 21 مقاله‌درباره‌ي‌شاهنامه‌و فردوسي‌ست‌كه‌در سال‌در 542 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌و جايزه‌ي‌بهترن‌كتاب‌دانشگاهي‌سال‌را به‌خود اختصاص‌داده‌است‌.

4.     21 Goftâr Darbâreye Shâhnâme va Ferdowsi: (21 articles on Shâhnâme & Ferdowsi.)

This book included on 21 articles on Shâhnâme and Ferdowsi, published in 542 pages, by Navid Publication, 1990 and allocated the reward of the best University book to itself in 1991

12. تذكره‌ي‌دلگشا:

  Tazkereye Delgoshہ:

 (The book of Exhilaration. Edited with votes bye M.Rastegar).

 اين‌كتاب‌تأليف‌علي‌اكبر نواب‌شيرازي‌از نويسندگان‌و رجال‌سياسي‌و شعراي‌قرن‌سيزدهم‌هجري‌ست‌و درباره‌ي‌شيراز، بقاع‌و مساجد و مدارس‌و باغ‌ها و خاندان‌شاهي‌قاجار و شعراي‌بزرگ‌ايران‌در آن‌دوره‌نوشته‌شده‌است‌. متن‌اين‌كتاب‌با مقايسه‌ي‌چند نسخه‌ي‌خطي‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد در 816 صفحه‌به‌چاپ‌رسيد و جايزه‌ي‌بهترين‌كتاب‌دانشگاهي‌سال‌را دريافت‌داشت‌.

5.     Tazkereye Delgoshâ:

(The book of Exhilaration, Edited with views by M.Rastegar.)

This book written by Ali Akbar Navvâb Shirâzi – an author, politician and poet in 13th century A.H. – is about Shiraz, Shrines and mosques, schools, gardens and the Qâjârid kings families and the great poets of Iran in that era. The text of this book has been collated with several manuscripts in 816 pages, by Navid Publication, 1992 and received the reward of the best university book in 1992.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ! )

 فهرست ۲ زبانی بخشی از‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار  فسايي از سال ۱۳۵۱‌

List of  Published Books by Dr. Mansoor Rastegâr Fasâei

from 1350 to 1385 L.H (1970 – 2006 A.D.)

1.  تصويرآفريني‌در شاهنامه‌: ہfarini dar Shہhnہmey  Tasvir Ferdows (Imagination in Shahnہme of Ferdowsi)

:در اين‌ كتاب ‌به ‌نقش‌ تصويرسازي ‌شاعرانه‌(Image)  در شاهنامه ‌پرداخته ‌مي‌شود، تصوير  (Image)  عنصر ثابت‌همه‌ي‌اشعار است‌و مخصوصاً در

شاهنامه‌ي‌فردوسي‌وسيعاً مورد توجّه‌قرار مي‌گيرد و فردوسي‌به‌ياري‌اين‌عنصر شاعرانه‌با موفقيت‌بسيار، صحنه‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌را به‌نمايش‌مي‌گذارد. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در سال‌و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديد نظر و اضافات‌، در سال‌در 544 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز منتشر شد.

1.     Tasvir Âfarini Dar Shâhnâmeye Ferdowsi: (Imagination in Shâhnâme of Ferdowsi)

This book deals with the role of poetic imagination in Shâhnâme. Image is the fixed element for all poems and so much has been considered in Shâhnâme and Ferdowsi by the help of this poetic element, shows epic scenes of Shâhnâme, successfully. The first edition of this book was published in 1974 and its second version with revision and annotation was published in 544 pages, 1990 by Shiraz University.

2.     مقالاتي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌سعدي‌:

 Maghalati darbareye She'r va zendegi Sa'di:

 (Articles on The Life and Poetry of Sa'di, Compiled and Edited by M.Rastegar).

    اين‌كتاب‌مشتمل‌بر 26 مقاله‌ي‌تحقيقي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌سعدي‌ست‌كه‌در كنگره‌ي‌جهاني‌سعدي‌و حافظ‌در شيراز 7 تا 12 اردي‌بهشت‌(12 تا 18 مه‌) ارايه‌شده‌است‌. چاپ‌اوّل‌تا سوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز و چاپ‌چهارم‌آن‌در 470 صفحه‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير به‌انجام‌رسيده‌است‌.

2.     Maghâlâti Darbareye She‘r va Zendegi-ye Sa‘di (Articles on the life and poetry of Sa‘di, compiled and edited by M.Rastegar.)

This book contains 26 research articles on the life and poetry of Sa‘di, offered in the Universal Congress of Sa‘di and Hafez in Shiraz, May 12 – 18, 1971. Its First, second and third edition done by Shiraz University in 470 pages. and its fourth version published by Amirkabir, 1996.

3.     مقالاتي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌حافظ‌:

 Maghalati darbareye She'r va zendegi Hafez:

 (Articles on The Life and Poetry of Hafez, Compiled and Edited by M.Rastegar).

    اين‌كتاب‌، مشتمل‌بر 26 مقاله‌ي‌تحقيقي‌درباره‌ي‌حافظ‌است‌كه‌به‌كنگره‌ي‌جهاني‌سعدي‌و حافظ‌(شيراز 7 تا 12 اردي‌بهشت‌(7 تا 12 مه‌) ارايه‌شده‌است‌. چاپ‌اوّل‌تا سوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز و چاپ‌چهارم‌آن‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

3.     Maghâlâti Darbâreye She‘r va Zendegi-ye Hâfez : (Articles on the life and poetry of Hâfez, compiled and edited by M.Rastegar Fasâei.)

This book contains 26 research articles on Hâfez offered in Universal Congress of Sa‘di and Hâfez on May, 7 – 12, 1971. The first edition to its third one done by Shiraz University and its fourth edition done by Jâmi Publication.

4.     برگزيده‌ي‌داستان‌فرود سياوش‌:

  Bargozideye dہstہne Foroud e Siyavأsh:

 (An Abridged Version of Foroud, A Story .......? From The Shہhnہme of Ferdowsi), Edited and Annatated bye M.Rastegar).

    اين‌داستان‌يكي‌از زيباترين‌داستان‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌نويسنده‌آن‌را با توضيحاتي‌همراه‌كرده‌است‌. چاپ‌اوّل‌آن‌به‌وسيله‌ي‌تلويزيون‌فارس‌و چاپ‌دوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌عنوان‌متن‌درسي‌دانشگاه‌شيراز در 62 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

4.     Bargozideye Dâstân-e Foroud-e Siyâvush: (An abridged version of Foroud, a story of ..? From Shâhnâme by Ferdowsi.)

This story is one of the most fantastic epical stories of Shânâme with some explanations by the author. Its first edition was published by Television of Fârs and the second edition was done by Shirâz University, in 1978 as the student book of Shiraz University in 62 Pages.

5.     برگزيده‌ي‌بوستان‌سعدي‌:

 Bargozideye Boustہn e Sa'di:

 (An Abridged Version of Boustan of Sa'di).

    بوستان‌سعدي‌يكي‌از شاهكارهاي‌ادب‌تعليمي‌ايران‌است‌. اين‌برگزيده‌براي‌تدريس‌در دانشگاه‌شيراز در 76 صفحه‌و به‌سال‌در دانشگاه‌شيراز به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

5.     Bargozideye Boustân-e Sa‘di : (An abridged version of Boustân of Sa‘di.)

Boustân of Sa‘di is one of the teaching literary masterpices of Iran. This abridged which includes 76 pages, has been published for teaching in Shiraz University, 1978

6.     اژدها در اساطير ايران‌:

 Azhdahہ dar Asہtir e Iran:

 (Dragon in Persion Mythology). ISBN: 964-315-501-3

    اين‌كتاب‌، نخستين‌كتاب‌در زبان‌فارسي‌مي‌باشد كه‌تصورات‌ايرانيان‌را درباره‌ي‌اژدها نشان‌مي‌دهد، اژدها نشان‌مي‌دهد، اژدها اسطوره‌اي‌بسيار وحشت‌انگيز در فرهنگ‌ايراني‌ست‌و تاكنون‌اين‌كتاب‌جامع‌ترين‌و دقيق‌ترين‌تك‌نگاري‌در باره‌ي‌اين‌موجود اساطيري‌ست‌. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در 340 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌(1986) و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديدنظر و افزايش‌هايي‌در 380 صفحه‌در سال‌1379 (2000 ميلادي‌) در تهران‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌توس‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

6.     Ezhdehâ Dar Asâtir-e Iran: (Dragon in Persian Mythology.)

ISBN: 964 – 315 – 501- 3

This book is the first work in the Persian language which reflects Iranians images about dragon. Dragon is a very horrible myth in Iranian culture and this work is the most comprehensive and the most precise monograph on this mythic animal. The first edition of this work was published in 340 pages by Shiraz University in 1986 and its second edition was published with revision and annotation in 380 pages by Toos Publication in Tehran, 2000 A.D.

7.     فارس‌نامه‌ي‌ناصري‌:

  Farsnہmeye Nہseri:

 Edited and Annotated by M.Rastegar ISBN: 964-00-0442-1 (2 vol set)

 فارس‌نامه‌ي‌ناصري‌معتبرترين‌متن‌تاريخي‌و جغرافيايي‌فارس‌است‌كه‌به‌وسيله‌ي‌ميرزا حسن‌حسيني‌فسايي‌در دوره‌ي ‌قاجار، تأليف‌ شده ‌است ‌و از آن ‌هنگام ‌به ‌بعد، مهم‌ترين‌مرجع‌اساسي‌تحقيقات‌مربوط‌به‌فارس‌به‌شمار مي‌آيد. منصور رستگار فسايي‌، اين‌متن‌را تصحيح‌كرده‌و حواشي‌بسيار و دقيقي‌را بر آن‌افزوده‌است‌، آن‌چنان‌كه‌بعضي‌از محققان‌اين‌تصحيح‌و تحشيه‌را يكي‌از بهترين‌كارهاي‌معاصر در زمينه‌ي‌تصحيح‌و تحشيه‌متون‌تاريخي‌دانسته‌اند. اين‌كتاب‌در دو جلد و در 1974 صفحه‌در سال‌1367 به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير در تهران‌به‌چاپ‌رسيد و بلافاصله‌جايزه‌ي‌كتاب‌برگزيده‌ي‌سال‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌را در رشته‌ي‌تاريخ‌، به‌خود اختصاص‌داد. چاپ‌دوم‌اين‌اثر نيز با تجديدنظرهاي‌فراوان‌در سال‌و چاپ‌سوم‌آن‌در سال‌در 2180 صفحه‌به‌انجام‌رسيد.

7.     Fârsnâme-ye Nâseri: Edited and annotated by M.Rastegar

ISBN: 964 – 00- 0442-1 (2 vols set)

Fârsnâme-ye Nâseri is the most credited geographical and historical text on Fârs written by Mirzâ Hasan Hoseini Fasâei in the Qâjâr era. From then on, it is considered as the most important basic reference for studies relating to Fârs. Mansoor Rastegar Fasâei has edited it and added so much marginal notes on it, in which many researchers have known this edition and annotation as one of the most simultaneous works in the field of correction and annotation of historical texts. This book was published in two volumes and in 1974 pages by Amir Kabir Publication in Tehran, 1988, and immediately won the reward of the selected book of Islamic Republic of Iran in 1988; in the course of history . The second editon was done by so much revision in 1999 and its third edition with 2180 pages,

 

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

مصاحبه هاي ادبی با خبرگزاری شبستان

 
  کد خبر : 85051813425523     سرويس : فرهنگ و ادب     زمان : 13:42   چهارشنبه 18 مرداد  1385        
 
 ادبيات عصر مشروطه سنت‌هاي كهن را درمي‌نوردد
 
 

گروه فرهنگ و ادب: ادبيات عصر مشروطه، ادبياتي مردمي و بيدادگر است اين ادبيات سنت‌هاي كهن را رها مي‌كند و براي مردم و ملت سخن مي‌گويد. اين ادبيات مدح شاهان و اصحاب قدرت را رها مي‌كند و آزادي و قانون را مي‌ستايد.

دكتر منصور رستگار فسايي با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار شبستان تصريح كرد: انقلاب مشروطه بدون ترديد هم از نظر اجتماعي و هم از نظر ادبي حادثه‌اي بزرگ بود. مشروطيت نخستين واكنش معاصر ايرانيان در برابر واقعيات جامعه بود. عدالت عمومي، حكومت قانون، آزادي بيان و عقيده و ... از موضوعاتي بود كه در اين زمان ذهن انسان ايراني متوجه آنها شده بود.

رستگار فسايي در زمينه رسانه‌هاي عصر مشروطه براي رساندن پيام انقلابيون به گوش مردم گفت: روزنامه‌ها، شب‌نامه‌ها، منابر مساجد، تلگراف‌ها و ... از مهم‌ترين رسانه‌هاي عصر مشروطه هستند. مردم با ولع تمام روزنامه‌ها را مي‌خواندند و هر گاه خطري روزنامه‌ها را تهديد مي‌كرد شب‌نامه‌ها منتشر مي‌شد و تلگراف پيام‌ علما را از نجف، تبريز و اصفهان به تهران مي‌رسانيد و رخدادهاي سراسر كشور را منتقل مي‌كرد.

اين استاد دانشگاه در زمينه ريشه‌هاي داخلي و خارجي انقلاب مشروطه خاطرنشان كرد: اين انقلاب نتيجه فعاليت تحصيلكردگان ايراني، روحانيون مبارز، بازرگانان آشنا به امور دنيا، طبع‌هاي استبدادستيز و عدالت‌خواه بود و از انقلاب كبير فرانسه و انقلاب صنعتي انگلستان اثر مي‌پذيرفت.

وي در ادامه افزود: در اين دوره اقتصاد نابسامان بود و سيستم اقتصادي قاجارها نمي‌توانست در داخل معيشت مردم را تأمين كند و در رقابت با اقتصادي جهاني هم حرفي براي گفتن نداشت. فقر و فساد بخش‌هاي وسيعي از جامعه را دربر گرفته بود. جنگ‌هاي ايران و روس روح عمومي جامعه را زخمي كرده بود و اثري از رفاه و آسايش نبود و طبيعي است كه اين عوامل زمينه‌ساز چه تحولي خواهد شد.

وي در زمينه سمت و سوي جريان‌هاي عصر مشروطه اظهار داشت: در اين دوره هيچ جرياني ضد دين نبوده است به نظر اكثريت مشروطه‌خواهان در بين آزادي و دين و سنت‌هاي جامعه ما هيچ تناقضي وجود نداشت. آنها عموما حكومتي مردمي و آزاد مي‌خواستند كه بر اساس سنت‌هاي ديني، ملي و بومي جامعه ايران نباشد، مستبد نباشد و عامل استعمار هم نباشد.

وي ادبيات مشروطه را ادبيات عصر بيداري دانست و يادآور شد: ادبيات عصر مشروطه وارد عرصه جامعه شده است، ادبياتي علمگراست كه مي‌خواهد بر جامعه خود اثر بگذارد همان‌گونه كه از تحولات سياسي و اجتماعي جامعه ايران اثر پذيرفته است.
در اين دوره شاعران و نويسندگاني نظير: نسيم شمال، صور اسرافيل، دهخدا، سيد‌جمال‌الدين اسد‌آبادي، عارف قزويني، ايرج ميرزا، شيخ‌الرئيس قاجار و ... در بيداركردن مردم نقش اساسي داشته‌اند و آثار ارزنده‌اي بجا گذاشته‌اند.

وي با اشاره به زنده بودن و اثرگذار بودن شعر و نثر و هنر عصر مشروطه اعلام كرد: عصر مشروطه عصر انتقاد و اعتراض بود. آثار ادبي اين دوره به شاعران، رجال سياسي و صاحب‌نظران اجتماعي اعتراض مي‌كنند يا آنها را مي‌ستايند. نگاه به جامعه عوض شده است، اين نگاه خواه ناخواه در عرصه ادب هم تحول ايجاد مي‌كند.

اين شاهنامه‌پژوه شعر فارسي را در اين دوره شعر مردمي ناميد و افزود: در اين دوره قالب‌هاي كهن درنورديده مي‌شوند و شاعران مختلف از سنت‌هاي سرايندگي گذشته فاصله مي‌گيرند و طرح و بنايي تازه درمي‌اندازد. موضوعات و درونمايه اشعار سرايندگان اين دوره تازه و پوياست اما در مواردي ارزش ادبي كار آنان زياد نيست به عبارتي از نظر اعتبار ادبي و معيارهاي گذشته سطح نازل‌تري دارد اما درونمايه مردمي و اثرگذار دارد. اين اولين‌بار بود كه مخاطبان شعر و ادب فارسي ملت بود.

وي تصنيف‌هاي عصر مشروطه را بيدارگر و اجتماعي دانست و اضافه كرد: تصنيف‌هاي پيش از مشروطه غنايي و فردگرا بودند در حالي كه تصنيف عصر بيداري برون‌گرا و اجتماعي بودند. موسيقي و هنر اين عصر هم انقلابي، زنده و مردمي بود.
دكتر نسايي در پايان به قالب‌هاي شعر عصر بيداري اشاره كرد و اظهار داشت: در اين دوره قالب‌هاي قديمي شعر فارسي مفهومي تازه يافتند. مسمط‌ها، غزل‌ها و مثنوي‌ها با پيام جديدي سروده شدند. از آنجا كه بازار مدح سلاطين و فرمانروايان تعطيل شده بود، قصيده اهميت خود را از دست داد و شاعران به دنبال كشف قالبي تازه براي بيان مفاهيم جديدي بودند كه رفته‌رفته در جامعه ايراني‌ جاي پايي باز كرده بودند.

 پروردگار در شاهنامه، يگانه و مقتدر دادگر است
 
 

   
.

گروه فرهنگ و ادب: خدايي كه فردوسي در شاهنامه به معرفي و ستايش آن مي‌پردازد پروردگاري يگانه، مقتدر و دادگر است كه هر خردمندي با انديشه به آن دست مي‌يابد.

دكتر منصور رستگار فسايي در گفتگو با خبرنگار شبستان، با بيان اين نكته كه براي معرفي فردوسي ابتدا بايد مخاطبان ايراني را با شاهنامه آشنا كرد، گفت: اگر ايراني‌ها شاهنامه را بشناسد و در دبيرستانها و دانشگاه‌ها شاهنامه به عنوان يك متن اصيل ايراني كه با منش‌هاي اسلامي و ايراني و انساني و روشنگريهايي كه نسبت به گذشته تاريخ دارد مورد توجه قرار گيرد و گروه دانا و خردمند جامعه براحتي بتوانند شاهنامه را بشناسند، بي‌ترديد مي‌توانيم اين اثر متعالي را به جهانيان معرفي كنيم.

وي با اطمينان از اين نكته كه شاهنامه از ديدگاه محتوا، قالب و داستان‌سرايي و هنرهاي لفظي و معنوي و اساطير ملي و در يك كلمه فرهنگ ايراني حرف‌هاي بسياري براي مردم جهان دارد، افزود: با همه قابليت‌هاي شاهنامه و محتواي غني آن انتظار نمي‌رود كه معرفي و پژوهش شاهنامه توسط يك نفر انجام پذيرد و يا خارجي‌ها آن را انجام دهند بلكه قدرت فرهنگي جامعه بايد به حدي منسجم و برنامه‌ريزي شده باشد كه بتوانيم شاهنامه را به زبانهاي مختلف جهان ترجمه و به همراه مقالات و كتاب‌هاي بسيار آن را به جهانيان معرفي كنيم.

دكتر رستگار فسايي با معرفي شاهنامه به عنوان يكي از ماندگارترين اثرهاي فرهنگي ايران و جهان، ادامه داد: شاهنامه فردوسي بر پايه‌هاي هويت ايراني استوار است و يكتاپرستي را به عنوان زبان هويت ايراني همواره مورد توجه قرار مي‌دهد و در جاي جاي شاهنامه، با محور قرار دادن عظمت خداوند به ستايش هستي و آفرينش خود مي‌پردازد.

اين شاهنامه‌پژوه خاطرنشان كرد: خدايي كه فردوسي‌ مي‌شناسد و در شاهنامه به معرفي و ستايش آن مي‌پردازد پروردگاري يگانه است كه هر خردمندي آن را مي‌يابد بنابراين دومين پايه هويت ايراني از ديدگاه فردوسي خرد، و سومين نشانه آن دادگري است خدايي دادگر و خردمند و يگانه كه هستي را با اقتدار كامل آفريده است.

استاد دانشگاه شيراز تصريح كرد: نام‌جويي و كسب شهرت و سرافرازي و نام‌آوري و شادي نيز از عناصر تشكيل‌دهنده هويت ايراني در شاهنامه است كه نشان از رضايت از هستي و دادگري و خردمندي و يگانه‌پرستي است.

نويسنده قصه‌هاي شاهنامه در پايان گفت: زبان فردوسي حدود هزار سال است كه به زبان مردم ايران تبديل شده است و شايد فردوسي به زبان توسيان و خراسانيان سخن مي‌گفته، اما اين زبان به حدي روشن و خورشيدي است كه به پديده‌اي براي وحدت زباني ملت ايران تبديل شد. و زبان شاخص مردم ايران گرديد و هنوز نمي‌دانيم كه آيا ما به زبان فردوسي حرف مي‌زنيم يا فردوسي است كه با زبان ما سخن مي‌گويد.

روز ملي شعر متعلق به تمام شاعران است
 
 

   
.

گروه ادب:‌ دكتر منصور رستگار فسايي گفت: روز ملي شعر و ادب نبايد به نام هيچ شاعري ناميده شود زيرا اين روز، روز جشن فرهنگي ايران است.

استاد دانشگاه شيراز در گفت و گو با خبرنگار شبستان، به اهميت روز ملي شعر و ادب در ايران اشاره كرد و گفت: شعر و ادب فارسي نمايانگر تمدن و فرهنگ ديرينه ايراني است و اختصاص دادن يك روز به اين مسئله، احترام گذاشتن به فرهنگ ناب ايراني و اسلامي است.

وي تصريح كرد: در روز بزرگداشت يك شاعر، مناسب است كه روز تولد آنرا را در نظر بگيريم نه روز مرگ او را و چون كشور ما، سرزمين ادب خيز است، بايد به بزرگداشت ادبا و شاعران اهميت بيشتري بدهيم و در اين ميان روز ملي شعر و ادب جايگاه ويژه‌اي دارد كه نبايد متعلق به يك شاعر و نويسنده باشد بلكه در اين روز بايد تمام شاعران، نويسندگان خطيبان و واعظان مورد توجه قرار بگيرند.

نويسنده كتاب ''پيكر گرداني در اساطير'' ضمن ابراز خشنودي از برداشتن نام شهريار از روز ملي شعر و ادب، تصريح كرد: در بازنگري اين روز بايد دقت شود، زيرا روز ملي شعر و ادب، روز جشن فرهنگي ايران و احترام به تمام ميراث ا دبي و عرفاني است و بر عهده ما است كه در اين روز به پاس قدرداني از تلاش تمام اديبان، حتي شاعري كه يك بيت شعر سروده باشد، اداي احترام كنيم.
دكتر رستگار فسايي در پايان گفت: اختصاص دادن 365 روز سال به بزرگداشت شاعران و نويسندگان ايراني كارشگرفي نيست زيرا فرهنگ و ادب ايران، سنت افتخار آميز هر ايراني است.
پايان پيام/

مبعث پیامبر(ص) راهگشای یک اندیشه تازه در ادبیات است
 
 

   
.

گروه ادب: دکتر منصور رستگاری فسایی گفت: ادبیات فارسی، مفتخر به این است که زیباترین تصاویر و روشن ترین اندیشه های اسلامی را در خود منعکس کرده است.

استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار شبستان، اظهار داشت: ادبیات کلاسیک ایران، به عنوان یک فرهنگ همواره بیانگر علایق میل و اندیشه های عرفانی شاعران بوه است به همین دلیل از آغاز ادبیات فارسی، اشعار حماسی، غنایی و تعلیمی ما، با اندیشه های اسلامی مدارانه همراه می شود.
وی افزود: رسول اکرم(ص) یکی از ستون های استوار زندگی فرهنگی و مذهبی مردم است و در هر متن فارسی چه شعر چه نثر، شاعران و نویسندگان ایرانی، شخصیت این بزرگوار را تجلی بخشیده اند و بعد از حمد و ثنای خدا، به مدح و منقبت رسول الله پرداخته اند.
دکتر رستگار فسایی ادامه داد: سعدی در مقدمه گلستان و بوستان خود، از پیامبر اکرم(ص) سخن می گوید و فردوسی در اثر حماسی خود، شاهنامه، رسول خدا را کشتی بان هدایت و رهبر زورق نجات انسان ها معرفی کند و این بزرگوار، در دید غنایی و عاشقانه سعدی، یک معشوقه ابدی و محبوب جلوه می کند که ماه نیز از جمال او در شگفتی مانده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دیدگاه شاعران ایرانی، رسول الله مرکز نوعی جهان بینی تازه و مبشر عدالت و انسانیت است که همواره نمادی از محبت انسانیت و نواندیشی است که جلوه های مطلوب الهی در وجود نازنینش متبلور شده است.
وی در پایان بعثت پیامبر(ص) را میلاد یک نور تازه در ادبیات عنوان کرد و گفت: بعثت رسول اکرم(ص) راهگشای یک اندیشه تازه و یک تفکر توام با عدالت و انسانیت در ادبیات است و صلح دوستی و دوستداری ارزشهای اسلامی را قائم به ذات این بزرگوار می کند.
پایان پیام/

 
 

 
 
نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

گفتگوهای ادبی با ايسنا (۱)

گفتگو های ادبی با ایسنا (۱)

همايش پژوهشي بررسي آثار و احوال فردوسي/‌

منصور رستگار فسايي: شاهنامه نخستين متن شعر فارسي است که محبوبيت اجتماعي پيدا کرد

انطباق سخن فردوسي با تفکرات ايراني، باعث شد کتاب شاهنامه به سند هويت ايراني تبديل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در خراسان، دکتر منصور رستگار فسايي - استاد دانشگاه شيراز و پژوهشگر شاهنامه - در هميش پژوهشي بررسي آثار و احوال فردوسي که در تالار مجتمع کانون‌هاي فرهنگي و هنري دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، با بيان اين مطلب از معيار درست‌گويي در زبان فارسي و معيار زيبايي در شعر فارسي به عنوان امتياز ديگري براي شاهنامه فردوسي ياد کرد.

وي گفت: پس از شاهنامه، شاعر بايد از حيث محتوا فردوسي‌وار سخن مي گفت. در واقع فردوسي زباني پيدا را کرد که مقبول مردم بود؛ زبان فردوسي به زبان مردم تبديل شد و زبان مردم به همان زيبايي کلام فردوسي نيز نزديک شد.

او به امانت‌داري فردوسي اشاره کرد و گفت: فردوسي در آن‌چه کرد، آن‌چنان امانت‌دارانه انجام داد که امروز پس از هزار سال به استناد اين متن پهلوي، آن‌چنان دقيق و صحيح مي‌توان سخن گفت و امروز به اين امانت ايراني فردوسي با ستايش عجيب مي‌توان نگريست.

وي گفت: فردوسي حتا وقتي داستاني اساطيري يا افسانه‌يي را بازگو مي‌کند، درباره کاموس به خود مي‌بالد.

«سرامد کنون رسم کاموس نيز / دراز است و تفتاد از او يک پيشيز

گر از داستان يک سخن کم بدي / روان مرا جاي ماتم بدي»

رستگار فسايي در ادامه با تاکيد به اين‌که بايد متني نزديک به سخن فردوسي يافت، گفت: بايد اين واقعيت را پذيرفت که دو تا سه قرن قريمي‌ترين متن‌هاي ما با زمان فردوسي فاصله دارند و همه آنان که در کار شاهنامه کوشش کرده‌اند، ،بر مبناي همين آثار و ترجمه بنداري کوشيده‌اند تا راهي به آن دنياي و متن از دست‌رفته، پيدا کنند و اين کوشش‌ها آن‌جا که با شعور انساني و با اسناد موجود همراه مي‌شود، بسيار ارزنده و معتبر است.

وي افزود: اتکا به قديمي‌ترين نسخه، نسخه‌اي در قرن‌هاي هفت و هشت هجري، عقل و خرد ما را از ما نمي‌تواند بگيرد و ما را از کاوش منطقي و مستند به دور بدارد.

او با اظهار تاسف از اين که شاهنامه هنوز تمام نشده بود که به مردم ايران عرضه مي‌شد، گفت: شاهنامه فردوسي هنوز تمام نشده بود، فردوسي مي‌سرود و مردم مي‌آمدند و مي‌نوشتند و مي‌خواندند.

بزرگان و با دانش آزادگان / نوشتند هر يک سخن رايگان

در واقع يک خلأ چندقرني در شناخت فرهنگ ايران، مردم را آن‌چنان مشتاق ديدن خود در آينه فردوسي و شاهنامه مي‌کرد که هر روز به سوي او مي‌آمدند و سخن فردوسي را راز دل خود مي‌دانستند.

رستگار فسايي تصريح کرد: فردوسي شعر را با زندگي مردم ايران پيوند زد و آن‌را براي مردم ايران به يک احساس عمومي تبديل کرد. او با کلام خورشيدي خويش و با کلامي که سخن دل همه مردم بود، به درون خانه‌هاي مردم راه پيدا کرد. قصه‌هاي شاهنامه، قصه مادران براي فرزندان، قصه شهر و روستا شد و از همين جا بود که اين متن ( شاهنامه) و سازنده آن ( فردوسي) به يک پديده استثنايي در جامعه تبديل شدند.

او با بيان اين که فردوسي همتاي قهرمانان شاهنامه که خود ساخته بود، شد، گفت: وقتي که روابط فردوسي با محمود غزنوي به هم خورد، مردم گويي قهرماني شاعر را کشف کردند که مردانه در مقابل قدرت زمان خويش ايستاده بود؛ به همين دليل مردم به جاي فردوسي سخن گفتند. در واقع هجوهايي که ساخته شد و در متون معتبر نيست، کساني ساخته بودند که با احساس مشترک فردوسي به سراغ محمود مي‌رفتند و او را مي‌خواستند محکوم کنند .

وي افزود: پس از فردوسي، شاهنامه بيش از هر کتاب شعري در زبان فارسي خوانده شد و داستان‌هايش نقل شد و در زمينه‌هاي مختلف اثرگذاري کرد؛ به طوري که به مدرسه‌اي بدل شد، مجموعه خردورزانه اطلاعاتي که از گذشته بود و از دل مردم برآمده بود؛ به همين دليل انطباق آن با تفکرات ايراني، باعث شد شاهنامه به سند هويت ايراني تبديل شود.

انتهاي پيام

منصوررستگارفسايي:

روح حماسي شاهنامه در سعدي بازسازي مي‌شود

جم به‌عنوان محبوب‌ترين شخصيت اساطيري ايران، شخصيت محبوب سعدي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز

سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات

استاد ادبيات دانشگاه شيراز گفت: سعدي گرچه در دوران معاصر زندگي مي کرد، ولي گذشته ها او را رها نمي کرد، همچنانکه اساطير پيوند واقعيات امروز با ديروز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در فارس، دکتر منصور رستگار فسائي - عضو هيأت علمي و استاد ادبيات دانشگاه شيراز - که در نشست علمي يادروز سعدي با عنوان سعدي و اساطير ايران سخنراني مي کرد، با اشاره به وجود شخصيت هاي اساطيري در آثار سعدي گفت: جم، محبوب ترين شخصيت اساطيري ايران، شخصيت محبوب سعدي است و گذشته ها را در خرد جمشيدي و آبادي روزگار او مي يابد.

وي افزود: تربيت سعدي و تربيت ايراني او به حدي استوار و ريشه دار است که هر نظري را که به گذشته مي کند، با دستي پر از عبرت و تجربه و آگاهي و بينايي باز مي گردد و به عنوان يک معلم هميشه خردمند براي جامعه اداي وظيفه مي کند و با شاگردانش به ابديت مي پيوندد.

رستگار فسايي يادآور شد: سعدي اسطوره و تاريخ را به هم مي پيوندد و در اين ارتباط حقايق جاودانه را کشف مي کند.

وي تصريح کرد: سخن سعدي در ارتباط با فرهنگ و گذشته و اساطير به دو بخش گوناگون تقسيم مي شود. او از اساطير ديني، اسلامي و ملي استفاده مي کند، اما آنجا که به فرهنگ ايراني مي رسد که تلفيقي بسيار سازگار در ميان آنها برقرار مي کند، آنجا که مي گويد:

اگر خزائن قارون و ملک جم داري

نيرزد آنکه وجودي ز خود بيازاري

بنابراين با وجود اينکه قارون و جم از يک فرهنگ نيستند، اما هر دو اين شخصيت ها به موجودات زنده، پويا و معني دار در فرهنگ جامعه تبديل مي شود.

استاد دانشگاه شيراز در ادامه گفت: شخصيت هاي شاهنامه يي در داستان هاي سعدي جاي فراواني دارد و با چشم عبرت به آنان نگاه مي کند.

وي افزود: روح حماسي شاهنامه در سعدي بازسازي مي شود، به خوانندگانش جلوه مي دهد، بنابراين کلام او از اين جهت جالب است که هميشه وطن خود را دوست مي دارد و شيراز براي سعدي به يک اسطوره ماندگار تبديل مي شود و در اين شهر به عنوان مادر بوم سعدي همه انديشه هاي ايراني و اسلامي مدار براي او ديده مي شود. به همين دليل رجوع او به گذشته، رجوع به زندگي و تاريخ هميشه ماندگار ايران است.

رستگار فسائي با تأکيد بر نقش اسطوره ها در گفتار سعدي اظهار داشت: آيينه گذشته براي سعدي آئينه عبرت هاست و اسطوره ها بيشترين کمک را به او مي کنند؛ لذا برخي ديدگاه هاي اسطوره يي سعدي به عنوان ضرب المثل به کار مي روند.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: حتا عرفاني ترين بيان سعدي با کمک تفکر اسطوره شناسانه و کهن الگوهاي ايراني قابل بيان و گفتار است. او در حال زندگي مي کند، گذشته را مي شناسد و به آينده نظر دارد و کار اسطوره همين است

پيكرگرداني در اساطير“ از منصور رستگار فسايي منتشر شد

كتاب پيكرگرداني در اساطير از منصور رستگار فسايي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، اين كتاب، اثري درباره‌ي اساطير است كه 17 فصل دارد و در آن، اساطير ايران، ‌يونان، روم، چين، ژاپن و مصر و... بررسي شده است.

از مسائل مهم در اساطير،‌ پيكرگرداني است. تغييرات شكل ظاهري و ساختمان، اساس هستي و هويت قانونمند شخصي يا چيزي با استفاده از يك نيروي ماوراء الطبيعي دگرگون مي‌شود كه اين امر در هر دوره‌ي و زمان غير عادي به شمار مي‌آيد و فراتر از حوزه‌ معمولي درك انسانهاست. درواقع پيكر گرداني نشانه آروزهاي انساني است. مثلا گذشتن از آبها يا رفتن به آسمانها، آروزي جواني، دير ماندن و جاودانگي، و رويين تني، از مهمترين آرزوهايي هستند كه در پيكر گرداني مطرح مي‌شوند.

در بخش بعدي كتاب، اسطوره‌هاي پيكرگرداني در هنر و ادبيات نشان داده شده و در قسمت ديگر، پيكرگرداني خدايان و فصل بعدي درباره‌ روانها و قدرت آن است. ‌بخش ديگر اين كتاب، فرهمندان و در قسمت و ديگر پيكرگرداني موجودات اهريمني، ‌پريان، ‌اژدها و جادوگران مورد بحث قرار گرفته است. در هشت فصل اول كتاب، بيشتر روي اساطير ايران كار شده؛ ولي از اين فصل به بعد، پيكرگرداني خدايان يونان، ‌روم و مصر بحث شده است. فصل دهم به پيكرگرداني خدايان هندي اختصاص يافته و بعد به خلقت و آفرينش رسيده و پيكرگرداني را در آنها نشان داده است.

فصل سيزدهم كتاب، درباره‌ پيكرداني حيوان و جماد به انسان را نشان داده و فصل بعدي پيكرگرداني از جمادي تا جانداري را نشان مي‌دهد. فصل پانزدهم، پيكرگرداني از گياه تا انسان و حيوان را توضيح مي‌دهد و در فصل بعدي، پيكرگرداني خود انسان را نشان داده كه چطور انسان زشت به زيبا، ‌مرد به زن، يا زن به مرد، يا مرد به مرد ديگري و... تبديل مي‌شود.

فصل آخر كتاب نيز درباره اسطوره‌هاي تركيبي و پيكرگرداني‌هاست كه موجودي مثلا هم انسان و هم ماهي است.

اين اثر توسط نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به تازگي منتشر شده است.


منصور رستگار فسايي
:

شاهنامه زبان فارسي را بيمه كرده است

فردوسي سرود عشق و پايداري را در گوش هر ايراني زمزمه مي‌كند

دكتر منصور رستگار فسايي گفت: راز ماندگاري شاهنامه اين است كه زبان فارسي را بيمه كرده و مردم ايران هم با زبان شاهنامه كشورشان را بيمه كردند.

استاد دانشگاه شيراز در ادامه به خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: امروز نام زبان فارسي را بايد زبان فردوسي بگذاريم. اين زبان مي‌تواند عامل تفاهم داخلي، وحدت ملي، هم‌انديشي و هم‌سويي جهاني ما باشد؛ چون زبان فردوسي زبان يك فرهنگ است.

وي افزود: زبان فردوسي زبان معيار ماست و هزاران سال است كه نسل‌هاي گوناگون فارسي‌گويي را با زبان فردوسي سنجيده‌اند. كلام او آسان، راحت و طبيعي است؛ به گونه‌اي كه ما امروز پس از بيش از هزار سال نمي‌دانيم كه زبان ما زبان فردوسي است يا زبان فردوسي زبان ماست.

او ادامه داد: زبان فردوسي صرف ‌نظر از چند واژه و ويژگي‌ خاص آن دوره، بسيار به ما نزديك است. اين زبان، زبان قلب، احساس و نزديك‌ترين زبان به زبان امروز است. فردوسي در شاهنامه سعي كرده است به زبان خودش حرف بزند؛ چون اگر با زباني متفاوت از زبان مردم خودش صحبت مي‌كرد، مطمئنا مردم آن زبان را نمي‌فهميدند، شاهنامه را درك نمي‌كردند و پس از مدتي آن را فراموش مي‌كردند.

اين محقق كه آثاري چون فرهنگ دوجلدي نام‌هاي شاهنامه، تصويرآفريني در شاهنامه، ‌٢١ گفتار درباره‌ي شاهنامه، فردوسي و هويت‌شناسي ايراني، فردوسي و شاعران ديگر و... را تاليف كرده است، گفت: شاهنامه هيچ كم و كاستي نسبت به بزرگترين حماسه‌هاي جهان ندارد و از نظر هدف، ‌جامعيت،‌ رغبت مردم در طول قرون و پيام‌ها، شايد برترين حماسه‌ي جهان باشد. شايد در زبانهاي ديگر هم آثار حكمي و اندرزي باشند كه شاعرانشان مانند سخنسرايان ما سخن گفته باشند، اما بي‌ترديد، در جهان، شاهنامه تنها حماسه‌ي ملي است كه مردم هنوز هم مي‌توانند به آن ببالند.

وي افزود: شاهنامه يك حماسه‌ي كلي‌ نگر، هدفمند و ماندگار است كه تمام دلايل بهتري و برتري را داراست. كافي است ديگر آثار حماسي جهان را كه ارزش‌هاي انساني در آن موج مي‌زند ببينيم تا روشن شود كه شاهنامه از نظر اين ارزش‌هاي انساني از آنها برتر است، مثلا در اساطير يونان روم داستانها اغلب جنبه‌ي شخصي مي‌يابند؛ به گونه‌اي كه به طور مثال يك عشق فردي باعث ستيز و درگيري مي‌شود، اما در شاهنامه هميشه معيار، حقانيت، عدالت و درستكرداري است. ما مي‌توانيم ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي يك قوم را در آن ببينيم. به همين دليل است كه ما امروز شاهنامه را دوست داريم و براي آن احترام قايليم.

استاد دانشگاه شيراز با اشاره به راز ماندگاري شاهنامه گفت: فردوسي از زماني كه شاهنامه را منظوم مي‌كرد، راز پويايي و ماندگاري خود را مي‌دانست:

بناهاي آباد گردد خراب // ز باران و از تابش آفتاب

پي افكندم از نظم كاخي بلند // كه از باد و باران نيابد گزند

وي ادامه داد: كار فردوسي با ‌٣٠ سال رنج، مطالعه و شناخت فرهنگ و گذشته‌ي ايران همراه بود و به همين جهت در شاهنامه شعري سرود كه مي‌توانست همه‌ي ارزش‌هاي ايراني را در خود منعكس كند.

دكتر رستگار گفت: فردوسي ايران كهن را كه زيربناي زندگي عصر خود بود، شناخت، پس بر‌ آن شد تا داستان فراز و نشيبهاي زندگي مردم ايران و دشواري‌هاي ماندن و سربلند ماندن آنان را به نظم كشد.

وي ادامه داد: ‌شاهنامه داستان دورانهاست؛ داستان زندگي در شرايط سخت و ايستادگي مردم در برابر تهاجم بيگانه و جانفشاني‌هاي ارزش‌هاي ايراني است، اما ما بايد اتفاقاتي را كه در شاهنامه مي‌افتد، نوعي بازتاب زندگي مردم ايران بدانيم. به عبارت ديگر، فردوسي آيينه‌ساز مردم ايران شد.

اين استاد دانشگاه افزود: مردم ايران در شاهنامه، گذشته، اخلاق و ارزش‌هاي خود را يافتند و آموختند كه چگونه از ايران حراست كنند. پس كلمه‌ به كلمه‌ي شاهنامه برآمده از خون، روح و وجود مردم ايران است و چه افسانه باشد و چه واقعيت، درش آرمانهاي ايراني هست.

دكتر رستگار ادامه داد: ‌آرمانهاي ايراني هميشه بر مبناي يگانه‌پرستي،‌ خردورزي، دادجويي، كامجويي و شاد زيستن به معناي رضايت از هستي است.

اين محقق گفت: فردوسي هزار سال است كه سرود عشق، پايداري، ‌زيبايي و ارزش‌هاي معنوي را در گوش هر ايراني زمزمه مي‌كند و به همين دليل هم هست كه حتا اگر ما به جاي يك روز ‌٣٦٥ روز را براي بزرگداشت فردوسي اختصاص دهيم، كاري بزرگ و شايسته كرده‌ايم. فردوسي قلب ايران است و يادگار همه‌ي آن چيزهايي است كه هر ايراني بايد بداند تا كشورش را حفظ كند و به آن عشق و علاقه داشته باشند.

وي با اشاره به منابع و ماخذ شاهنامه گفت: فردوسي از دو گونه منابع برخوردار بوده؛ يكي منابع شفاهي كه فردوسي آنها را از مردم و پيراني كه به آنها اعتماد داشته روايت كرده و برخي از اين داستانها هم در منابع كتبي نيامده و ديگر، منابع كتبي از منابع كتبي فردوسي علاوه بر شاهنامه ابومنصوري منابع ديگر پهلوي چون كارنامه اردشير بابكان، يادگار بزرگمهر و... را در اختيار داشته است.

او افزود: با مقايسه‌ي اين متون و شاهنامه روشن مي‌شود كه فردوسي در كنار رعايت امانت، با شيوه‌ي شاعري و هنر بيان خود به آن متون خشك جان تازه‌اي بخشيده است.

دكتر رستگار فسايي درباره‌ي اينكه در شاهنامه، به اسطوره‌ي آرش كمانگير در قياس با ساير داستانهاي اساطيري كمتر پرداخته شده است، تصريح كرد: آنچه كه در شاهنامه درباره‌ي آرش آمده، تمام آن چيزي است كه فردوسي در طي ‌٣٠ سال نظم شاهنامه خود مي‌توانسته در اختيار داشته باشد.

انتهاي پيام

منصور رستگار فسايي:


تفكر غنايي و نگاه تغزل در حماسه فردوسي به‌گونه‌اي است كه حتا مي‌توان گفت او
 هم در قالب مثنوي، غزل سروده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز

سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات

شاهنامه يك اثر حماسي است؛ ولي بي‌ترديد، به خاطر اينكه زندگي اجتماعي و زندگي انسان را مطرح مي‌كند، داراي نظرگاه‌هاي غنايي هم هست. به اين معنا كه هر اثر حماسي ديدش جمعي ا‌ست؛ ولي رفتار قهرمان گاهي جنبه‌ي فردي پيدا مي‌كند؛ به عنوان مثال عشق قهرمان به حماسه مربوط نيست؛ بلكه احساس فردي و من مستقل قهرمان است. بنابراين در شاهنامه بسيار اتفاق مي‌افتد كه به موازات جريانات حماسي، تفكرات غنايي و تغزلي هم وجود دارد.

دكتر منصور رستگار فسايي ـ استاد دانشگاه شيراز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نكوداشت غزل و بررسي نگاه تغزلي در شاهنامه فردوسي، گفت: در دوره فردوسي، غزل وجود ندارد و تغزل، قسمت آغازين قصيده است كه به احساسات شخصي اختصاص داشته است. درواقع تغزل از اواسط قرن ششم به غزل تبديل مي‌شود و تا قبل از آن، غزل مستقل به عنوان يك قالب مشخص مثل دوران مولوي، سعدي يا حافظ نداريم. نخستين غزل‌ها از دوره‌ي نظامي به بعد، سنايي و خاقاني شكل مي‌گيرد و از پيكر قصيده جدا مي‌شود.

استاد دانشكده زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز افزود: در زمان فردوسي و با توجه به آزادي عملي كه او براي نظم داستان‌هايي به بلندي شاهنامه نياز دارد و همچنين احتياجي كه به بيان داستان‌هاي متنوع دارد، ‌هيچ قالبي نمي‌توانست به فردوسي مثل مثنوي كمك كند و هيچ وزن شعري نيز به زيبايي وزن بحر متقارب به او كمك نمي‌كند. به نحوي كه در اثر بزرگ فردوسي، تناسب فكر و محتوا با قالب به‌خوبي رعايت مي‌شود. از اين رو موضوع نمي‌تواند محتمل باشد كه اگر در زمان فردوسي قالب غزل شناخته شده بود، او حتما غزل مي‌گفت.

دكتر رستگار با اشاره به داستان رستم و سهراب گفت: در اين داستان حماسي، جايي‌ است كه يك دختر ايراني به نام گردآفريد در لباس مردان وارد مي‌شود و به خاطر عشق حماسي و ملي و گروهي كه دارد، به مقابله و رويارويي با سهراب مي‌پردازد. در اين جا همه زواياي داستان، حماسي ا‌ست؛ اما يك لحظه است كه هم سهراب و هم گردآفريد به تفكر غنايي و تغزلي مي‌رسند؛ وقتي كه گردآفريد از سهراب شكست مي‌خورد و در حال اسارت است، راه گريز خودش را در استفاده از حربه‌اي زنانه مي‌بيند و گيسوانش را افشان مي‌كند و دلربايي‌اش سهراب را شيفته و عاشق مي‌سازد. فردوسي اين زمينه‌هاي تغزلي را در جابه‌جايي شاهنامه يا به شكلي گذرا و يا به صورتي مفصل دارد كه اگر داستان‌هاي عشقي و غنايي شاهنامه را جمع كنيم، خودش يك كتاب مي‌شود: داستان‌هايي همچون زال و رودابه، شيرين، بهرام گور، خسرو پرويز و... جنبه‌ي غنايي دارد و خيلي از آنها زلال شعر غزل است. رستگار فسايي با بيان اين مطلب كه گاه قهرمان حماسي با ”ما”ي جمعي‌اش مجال پيدا مي‌كند و يكباره به خودش و حرف دلش مي‌پردازد و خودش مي‌شود، عاشق مي‌شود و طبيعت غنايي پيدا مي‌كند، افزود: برخي شعرهايي كه به فردوسي نسبت داده‌اند، مثل:

شبي در برت گر برآسودمي

سر سخت بر آسمان سودمي

قلم در كف تيغ بشكستمي

كلاه از سر ماه بربودمي

جمال تو گر زانكه من بودمي

به جاي تو گر زانكه من بودمي

به بيچارگان رحمت آوردمي

به دلدادگان بر ببخشودمي

اين شعر مضمونش غنايي و تغزلي‌ست؛ اما آهنگ و لحن شعر، حماسي است، درونمايه آن كاملا غنايي‌ست. از يك طرف روح حماسي فردوسي را نشان مي‌دهد كه لحن و رنگ حماسه در آن است و از سويي عشق فردي و تغزل فردي و شاعرانه. در هر حال،‌ تفكر غنايي و نگاه تغزل در حماسه‌ي فردوسي به گونه‌اي ا‌ست كه حتا مي‌توان گفت فردوسي هم در قالب مثنوي، غزل سروده است!

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

حماسه سرایی در ایران ازمغول تا صفويه

دکتر منصور رستگار فسایی

حماسه سرایی در ایران پس از حمله مغول تا ظهور صفویان(۳)

از هجوم مغول به ایران در سال 616 هجری قمری و انقراض دولت خوارزمشاهی تا ایلغارهای تیمور، دورانی پرآشوب و ویرانگر در تاریخ ایران اتفاق افتاد آن‎چنان که می‎توان گفت ایرانیان در این دوران به بیش از تمام تاریخ گذشته خود رنج بردند و بسیاری از آثار نامطلوب سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این دوران، در ناخودآگاه جمعی آنان اثری عمیق و جانکاه گذاشت که طبعاً در خلاقیت‎های ادبی و آثار شاعرانه، خود را به نمایش گذاشت. اگر چه در این دوران هنوز سنت‎های ادبی قدیم ادب فارسی متروک نشده بود، اما هم در قالب‎ها و هم در معانی شعر فارسی تغییراتی ایجاد شد، مثلاً شعر فارسی جنبه درباری خود را از دست داد و نظم و نثر جنبه غیرادبی و عمومی پیدا کرد و تفکر صوفیانه که از اولین نتایج نومیدی‎های مردم در روزگار مغول بود، رواج یافت و شعر عرفانی رونق گرفت و همه این مسائل با از دست رفتن استقلال و وحدت ملی ایران که با شکست غرور و امید به آینده، بدبینی و ضعف و ازبین رفتن اعتماد به نفس ملی همراه بود و ضعف اندیشه ملیت که بر اثر رواج سیاست‎های دینی و عقیدتی از اواخر قرن پنجم تا اواخر قرن هفتم اتفاق افتاد بود، سبب شد که شعر حماسی نیز کاملاً رنگ باخته و متروک و با حمله مغول یکباره به دست نیستی سپرده شود. از اوایل قرن هفتم تا روی کار آمدن صفویان در آغاز قرن دهم حماسه ملی بزرگی پدید نیاید و داستان‎های حماسی تاریخی و دینی، جای حماسه‎های ملی را بگیرد، در هیچ‎یک از این حماسه‎ها سخنی از عظمت ایران و پهلوانان ایرانی نیست، و اغلب بیگانگان و حتی خونریزانی چون چنگیز و تیمور در آنها وصف و ستوده می‎شوند. از این قبیل منظومه‎ها که از قرن هفتم تا قرن دهم هجری سروده شده‎اند، می‎توان از آثار زیر نام برد:

1.   سلجوق‎نامه، به بحر متقارب، از احمدبن محمود طوسی مشهور به قانعی در ذکر تاریخ آل سلجوق.

2.  ظفرنامه، در تاریخ ایران، از ظهور اسلام تا اواسط قرن هشتم هجری، از حمداله مستوفی (متوفی750هـ) شامل 75000 بیت.

3.  شهنشاه‎نامه تبریزی، در احوال چنگیز و جانشینان او تا سال 738 هجری، از احمدتبریزی که در قرن هشتم می‎زیست منظومه که در بحر متقارب و در 18000بیت بوده است در نسخه موزه بریتانیا "چنگیزنامه" خوانده شده است ـ برخی نیز نظم این منظومه را به شمس‎الدین کاشی نسبت داده‎اند.

4.  غازان‎نامه، از نورالدین بن شمس‎الدین محمد از معاصران غازان‎خان (703-694) مشتمل بر 10000بیت و به وزن متقارب.

5.  کرت‎نامه، از صدرالدین خطیب ربیعی پوشنگی (فوشنجی) متولد به سال 671 که به فرمان یکی از ملوک‎کرت به نام فخرالدین محمد (706 تا 705) به نظم درآمده است.

6.  سام نامۀ سیفی، از سیف‎الدین بن محمد بن یعقوب که مؤلف تاریخ هرات هم هست و این کتاب در وصف دلاوری‎های جمال‎الدین محمدسام سردار ملک فخرالدین است که از شهر هرات در برابر سپاهیان اولجاتیو مردانه دفاع کرد و در اواخر قرن هشتم می‎زیست.

7.  سام نامۀ خواجوی کرمانی، که منظومه‎ای است داستانی و عشقی که در انتساب آن به خواجو تردید شده است ولی از قراین و امارات احتمال تعلق آن به خواجو بیشتر است.

8.  زر تشت‎نامه، که حماسه‎ای دینی است، به بحر متقارب و در حدود 1500 بیت است و برخی آن‎را به زرتشت بهرام پژدو و برخی به کیکاوس پسرکیخسرو رازی که در اواخر قرن هفتم می‎‎زیسته است، نسبت داده‎اند.

9.   اسکندرنامه، از امیر خسرو دهلوی که به تقلید از نظامی ساخته شده، در اواخر قرن هفتم هجری.

10.         ظفرنامه، شرف‎الدین علی یزدی (متوفی 858هـ) که بسیاری از ابیات آن بر وزن شاهنامه است، درباره تیمور و بدایع افعال و اعمال او.

11.         بهمن‎نامه، از شیخ فخرالدین حمزه بن علی ملک طوسی متخلص به آذری که پس از سال‎های 866 در گذشته است و این منظومه در لوح سلطنت سلاطین بهمنی دکن است و آنرا در دوران احمدشاه اول (838-825هـ) به بحرمتقارب و به شیوه فردوسی سروده است.

12.         تمرنامه یا تیمورنامه، در باب فتوحات تیمور، از هاتفی خرجردی از شاعران پایان عهد تیموری این منظومه که گاهی ظفرنامه نیز خوانده می‎شود به نام سلطان حسین بایقرا، به بحرمتقارب سروده شده است.

13.                       شاهرخ‎نامه، از میرزا قاسم گنابادی در 5000 بیت دربارۀ سلطنت شاهرخ.

14.         خاوران‎نامه، از مولانا محمدبن حسام‎الدین مشهور به ابن حسام (م 875هـ) که یک حماسه دینی است در وصف حضرت علی(ع) و سفرها و جنگ‎های او در سرزمین‎ خاوران.

از ویژگی‎های این حماسه‎هاست، وزن متقارب، تاریخی و دینی بودن، فقدان حس غرور ملی و در نتیجه عدم شور و حال شاعرانه‎ای است که خواننده را در احساس و امید و آرزویی مشترک با سراینده منظومه همگام سا

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم