دکتر منصور رستگار فسائی

زندگي‌نامه و فعاليت‌هاي شاهنامه پژوهشي دكتر منصور رستگار فسايي ۱

مشخصات فردي:

منصور رستگار فسايي متولد (6/11/1317 - فسا)، فرزند علي محمد، متأهل داراي 3 فرزند به نامهاي هنگامه (1344)، هومان( 1351) و اشكان (1371)

دوره هاي تحصيلي

محل تحصيل

سال پايان دوره

ابتدايي

دبستان روزبهان فسا

1325-1331

متوسطه

دبيرستان ذوالقدر فسا- رشته ادبي

1331-1337

ليسانس

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

1337-1340

فوق‎ليسانس

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

1345-1347

دكتري

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

1347-1349

**********************************************************

سوابق رسمي خدمات آموزشي:

Ø دبير دبيرستان‎ها و رييس دبيرستان حكمت فسا. از 22/6/40 تا 1/8/43.

Ø      دبير دبيرستان‎هاي قزوين. از 2/8/43 تا 1/6/44.

Ø     دبير دبيرستان‎هاي تهران. از 2/6/44 تا 15/6/49.

Ø  مربي بخش زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز. از 15/6/49 تا 14/3/50

Ø  استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز. 14/3/50 تا 10/4/56

Ø  دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز.  از 10/4/56 تا 15/2/66.

Ø   استاد زبان و ادبارسي، دانشگاه شيراز. از تاريخ 15/2/1366 تاكنون.

Ø     و با پايه ی 27 استادی از تاربخ 15/11/1385بازنشسته شده ام .

Ø پس از باز نشستگی به رباست مرکز تحقبقات زبان وادببات فارسی در مسکو  منصوب شده ام .

Ø .از دسامبر 2006 در بخش مطالعات  خاور نزدیک دانشگاه اریزونا تدریس میکنم.

Ø از ژانویه ی سال 2007 در بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگاه آریزونا تدریس می کنم

1- شرکت درسمبنار ها و سخنرانبها ی داخلي

1. شركت در جشن فرهنگ و سخنراني تحت عنوان «خانواده در شاهنامه» آبان 1352

2. شركت و سخنراني در جشنوارة توس و سخنراني در سالهاي 1354، 1355، 1356 درباره نامهاي خاص در شاهنامه فردوسي.

3. شركت و سخنراني در كنگرة جهاني بزرگداشت هشتصدمين سال تولد سعدي و سخنراني تحت عنوان «سعدي و فردوسي» 4 و تا 7 آذر 1363 شيراز

4. شركت و سخنراني در كنگره جهاني فردوسي تحت عنوان «روايتي ديگر در مرگ رستم» تهران 2/10/1369

5. شركت و سخنراني در كنگره بزرگداشت نظامي، فردوسي، 1 تا 4 تيرماه 1370، تحت عنوان «فردوسي و نظامي»

6. سخنراني به مناسبت كنگره جهاني فردوسي به دعوت دانشگاه اصفهان، 24 دي

7-سخنراني در دانشگاه شيراز تحت عنوان «فردوسي و انديشه ها و جهان‌بيني» 9/8/1369

7. سخنراني در دانشگاه شيراز تحت عنوان «شاهنامه و محتواي آن»، تالار آل احمد، دانشگاه ادبيات و علوم 2/9/1369

8. سخنراني در كنگره جهاني خواجو در كرمان، تحت عنوان «فردوسي و خواجو»، كرمان 6/7/1370

9. شركت و سخنراني در سمينار بين‌المللي فردوسي در قلمرو تاريخ و فرهنگ، دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، تهران: سخنراني تحت عنوان: «فردوسي و هويت ملي»‌ اول تا سوم شهريور 1379.

10.              .

11.      سخنراني در نخستين همايش ملي ايران شناسي «فردوسي و هويت شناسي ايراني در شاهنامه» تهران،‌بنياد ايران شناسي از 27 تا 30 خرداد 1381، مجموعه مقالات همايش ص 343 تا 371، تهران.

12.      شركت و سخنراني در دومين كنگره بين المللي ايران‌شناسي تحت عنوان «فردوسي و ايران و ايرانيان»، تهران، 30 آذر تا 3 دي 1383.

13.              .

14.      سخنراني در دانشگاه يزد، سمينار بزرگداشت دكتر اسلامي ندوشن، تحت عنوان «شاهنامه و فردوسي» 21 و 22 و 23 ارديبهشت 1384.

15.              سخنراني در دانشگاه مشهد روز فردوسي 25/2/84 مشهد، فردوسي و انديشه‌هاي حافظانه او،

2- علايق مطالعاتي:

Ø  ادبيات حماسي ايران و جهان به ويژه شاهنامه فردوسي و اساطير ايران

3- مقالات در مجله‌هاي علمي و مجموعه‌هاي مقالات تحقيقي:

1.    جمال طبيعت در شاهنامه فردوسي، خرد و كوشش، دفتر اول، دوره‎ي چهارم، آذر 1351، صص 23 تا 37.

2.  معرفي چند كتاب جديد درباره‎ي شاهنامه فردوسي، خرد و كوشش، دفتر اول، دوره‎ي چهارم، آذر 1351، صص 169 تا 179.

3.    واژه‎نامك، خرد و كوشش، دفتر دوم و سوم، بهار و تابستان 1352، صص 169 تا 179.

4.    آذرگشسب (1) در شاهنامه فردوسي، گوهر،‌ آبان ماه 1353، ش 8، صص 728 تا 732.

5.    آذرگشسب (2) در شاهنامه فردوسي، گوهر،‌ آبان ماه 1353، ش 9، صص 840 تا 842.

6.    اهريمن در نظر فردوسي، گوهر، ش 1، فروردين 1354، صص 69 تا 74.

7.    فريدون در شاهنامه فردوسي، خرد و كوشش، دفتر دوم، دوره ششم، تابستان 1354، صص 37 تا 52.

8.    شاهنامه را بايد خواند، ميهن را بايد شناخت، سروش، ش 13، سال اول، مهر 1358، صص 22 تا 23.

9.    نام‎هاي خاص در شاهنامه فردوسي، راهنماي كتاب، ج 20، خرداد - تير 1356، صص 216 تا 229.

10.         نام‎هاي فراموش شده در شاهنامه فردوسي، خرد و كوشش، ش 19، تابستان 1357، صص 1 تا 18.

11.         پارس و شهرستان‎هاي آن در شاهنامه فردوسي، آينده، ش 5، مرداد 1360، صص 344 تا 350.

12.    فردوسي و سعدي، كيهان فرهنگي، ش 10، دي  1363، صص 38 تا 41. (صورت كامل مقاله در مجموعه مقالات ذكر جميل سعدي، ج 2،‌ اسفند 1346، صص 53 تا 130).

13.    نقد و بررسي كتاب جاذبه‎هاي فكري فردوسي، مجله‎ي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، ش 2، بهار 1365، صص 115 تا 124.

14.         فردوسي پديده‎اي استثنايي، آدينه، ش 23، اول ارديبهشت 1367 ، صص 35 تا 37.

15.       فردوسي و معاصرانش، ادبستان، ش 12 (ويژه‎نامه‎ي فردوسي)، آذر 1369 ، صص 28 تا 37 و كتاب پاز، صص 94 تا 126، دي 1369.

16.                روايتي ديگر در مرگ رستم، فرهنگ، ش 7 (بزرگداشت فردوسي)، پاييز 1369، صص 239 تا 267.

17.                دوراهي‎هاياساطيري در شاهنامه فردوسي،نامگاني،استادسامي،1370،صص323 تا332.

18.                اخوان و فردوسي، باغ بي‎برگي، يادنامه‎ي اخوان، شهريور 1370، صص 260 تا 266.

19.                يك داستان با دو نام، خواجو، ش 1 (هم‎زمان با كنگره‎ي خواجو)، مهر 1370، صص 39 تا 67.

20.       خواجو و فردوسي، پژوهش‎نامه‎ي دانشكده‎ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، ش 7، تابستان 1370، صص 5 تا 29. (عين اين مقاله در ويژه‎نامه‎ي خبر جنوب به مناسبت كنگره‎ي جهاني خواجوي كرماني، مهر 1370 چاپ شده است).

21.       خواجو در پايان عصر حماسه‎سرايي، ادبستان فرهنگ و هنر، تهران، مهر 1370، (همچنين در ويژه‎نامه‎ي خبر جنوب بزرگداشت خواجو، صص 6 تا 11).

22.       فردوسي و نظامي، آشنا: فرهنگي، ادبي، هنري (بنياد انديشه اسلامي)، ش 2، صص 6 تا 11، آذر و دي 1370، و جلد دوم مجموعه مقالات كنگره‎ي نظامي، 1372، صص 52 تا 67، 1374، تهران.

23.       پژوهشي درباره‎ي نوروز، ادبستان فرهنگ و هنر، ش 27، اسفند 1370، صص 8 تا 12 و 78 تا 83. عيناً در شماره‎ي چهارم، فروردين و ارديبهشت 1371، آشنا: فرهنگي، ادبي، هنري، صص 6 تا 18 به چاپ رسيد).

24.       يك سال پس از برگزاري كنگره‎ي بزرگداشت فردوسي، ادبستان فرهنگ و هنر، فروردين 1371، ش 28، صص 10 تا 13.

25.       امام علي و خاندانش در شاهنامه فردوسي و داستان‎هاي حماسي، ادبستان فرهنگ و هنر، خرداد 1373، صص 14 تا 18.

26.                نامه‎ي نامور، دريچه‎اي خوب براي شناخت شاهنامه، همشهري، ش 722، 13 شهريور 1372، ص 10.

27.                سپاهان در اساطير و حماسه‎هاي ملي، طلايه، ش 3، شهريور 1374، صص 18 تا 25.

28.                باربد، نگاهپنج‎شنبه،خبر، 11آبان 1374، صص 1 تا 3 و خاك پارس، نويد شيراز، 1377.

29.                بازجستن ملي، تحقيقي درباره‎ي شاهنامه، كتاب سال همشهري 74، تهران: 1375، صص 374 تا 376.

30.       دگرگوني شكل موجودات اساطيري در شاهنامه فردوسي، فصل‎نامه‎ي گلستان، (ويژه‎ي حماسه‎ي جان خرد)، فصل‎نامه‎ي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در آمريكاي شمالي، نيويورك، دانشگاه كلمبيا، زمستان 1999، صص 117 تا 132.

31.       داستان‎هاي كورش در اساطير و حماسه‎هاي ملي ايران، فارس‎شناخت، ش 1، بهار 1378، شيراز، صص 187 تا 206.

32.       تحليل معنايي واژه گفتني در شاهنامه فردوسي، زدفتر نبشته‎گه باستان، مركز خراسان‎شناسي،‌ آستان قدس رضوي، صص 1024 تا 1077 پيران ويسه، دانش‎نامه‎ي جهان اسلام، تهران: 1378.

33.       چين و چينيان در حماسه‎ي ملي ايرانيان، نامه‎ي پارسي، ش پياپي 17، تابستان 1379، صص 81 تا 108.

34.                حافظ و فردوسي، حافظ‎پژوهي، دفتر دوم، بنياد فارس‎شناسي، 1378، صص 47 تا 109.

35.       فردوسي و هويت‌شناسي ايراني، نامه انجمن (فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران سال اول شماره سوم، صفحه 4 تا 30، پاييز 1380.

36.       باربد در حماسه ملي ايران. نامه انجمن فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران سال اول شماره پنجم، صفحه 33 تا 48، زمستان 1380.

37.       اسطوره‌هاي پيكر گرداني، مجله مطالعات ايراني (مركز تحقيقات فرهنگي و زبان ايران) دانششگاه شهيد باهنر كرمان، ص 139 تا 176، شماره 1، بهار 1381.

38.       اسطوره‌هاي پيكرگرداني در ادبيات و هنر. كتاب ماه هنر، شماره 35 و 36، ص 80 تا 83، مرداد و شهريور 1380.

39.       فردوسي و هويت‌شناسي ايراني در شاهنامه. نخستين همايش ملي ايرانشناسي خرداد 1381، جلد اول، ص 344 تا 371، تهران.

40.       تحليل متن شناسانه واژة گفتن در شاهنامه و ديوان حافظ. نامه انجمن، شماره اول، بهار 1384، ص 167 تا 212.

41- هويت ايراني در ادب فارسي تا حمله مغول. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره اول، بهار 1384، ص 69 تا 86

42-حماسه سرایی در ایران پس از حمله مغول تا ظهور صفویان

4- مقالات تحقيقي در مقدمة كتابهاو مقالات متفرقه

 1-مقدمه مؤلف بر كتاب فرهنگ نامهاي شاهنامه، شامل تحليل اجمالي از كيفيت نامهاي خاص در شاهنامه. صفحه پنج تا چهل و شش مقدمه بر حماسه‌رستم و سهراب. حماسه‌ها، مختصات شاهنامه، اسطوره‌ها، صفحه 7 تا45.

2-خانواده در شاهنامه. بهار ايران، در 7 شماره از شماره 2627 تا 2633 سال 1352 

3-تشكيل ايران سراي فردوسي در طوس كاري سترگ و اساسي، درّ دري، خبر، 30/1/71،

 

 

 

 

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
Comments نظرات () لینک دائم