دکتر منصور رستگار فسائی

یه مناسیت هفته ی فردوسی :کارنامه ی شاهنامه پژوهی دکتر منصوررستگار فسايی ۲

- كتابهاي دكتر منصور رستگار فسايي

 

1- تصويرآفريني در شاهنامه فردوسي

1.  . چاپ اول، فروردين 1352، (528 صفحه) چاپ دوم، (548 صفحه) با تجديد نظر، دانشگاه شيراز،

1369. تصويرآفريني‌در شاهنامه‌:tasvir aafarini dar shaa,hnaameye ferdowsi                                      در اين‌ كتاب ‌به ‌نقش‌ تصويرسازي ‌شاعرانه  در شاهنامه پرداخته می شود. تصوير.

عنصرثابت‌همه‌ي‌اشعار است‌و مخصوصاً در    Imagination

 

شاهنامه‌ي‌فردوسي‌وسيعاً مورد توجّه‌قرار مي‌گيرد و فردوسي‌به‌ياري‌اين‌عنصر شاعرانه‌با موفقيت‌بسيار، صحنه‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌را به‌نمايش‌مي‌گذارد. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در سال‌و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديد نظر و اضافات‌، در ساال‌در 544 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز منتشر شد.

1.     Tasvir Âfarini Dar Shâhnâmeye Ferdowsi: (Imagination in Shâhnâme of Ferdowsi)

This book deals with the role of poetic imagination in Shâhnâme. Image is the fixed element for all poems and so much has been considered in Shâhnâme and Ferdowsi by the help of this poetic element, shows epic scenes of Shâhnâme, successfully. The first edition of this book was published in 1974 and its second version with revision and annotation was published in 544 pages, 1990 by Shiraz University

 

2- داستان فرود و سياوش

2.  ، (توضيح و تصحيح) چاپ اول 1352، شيراز: دانشگاه شيراز، چاپ دوم دانشگاه شيراز (1358) برگزيده‌ي‌داستان‌فرود سياوش‌:

  Bargozideye dہstہne Foroud e Siyavأsh:

 (An Abridged Version of Foroud, A Story .......? From The Shہhnہme of Ferdowsi), Edited and Annatated bye M.Rastegar).

   اين‌داستان‌يكي‌از زيباترين‌داستان‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌نويسنده‌آن‌را با توضيحاتي‌همراه‌كرده‌است‌. چاپ‌اوّل‌آن‌به‌وسيله‌ي‌تلويزيون‌فارس‌و چاپ‌دوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌عنوان‌متن‌درسي‌دانشگاه‌شيراز در 62 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

 

 

3-اژدها در اساطير ايران

، (تأليف) چاپ اول، (340 صفحه) دانشگاه شيراز، 1356، چاپ دوم با تجديد نظر، (380صفحه)، تهران: توس 1379 Azhdahہ dar Asہtir e Iran:

 (Dragon in Persion Mythology). ISBN: 964-315-501-3

   اين‌كتاب‌، نخستين‌كتاب‌در زبان‌فارسي‌مي‌باشد كه‌تصورات‌ايرانيان‌را درباره‌ي‌اژدها نشان‌مي‌دهد، اژدها نشان‌مي‌دهد، اژدها اسطوره‌اي‌بسيار وحشت‌انگيز در فرهنگ‌ايراني‌ست‌و تاكنون‌اين‌كتاب‌جامع‌ترين‌و دقيق‌ترين‌تك‌نگاري‌در باره‌ي‌اين‌موجود اساطيري‌ست‌. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در 340 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌(1986) و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديدنظر و افزايش‌هايي‌در 380 صفحه‌در سال‌1379 (2000 ميلادي‌) در تهران‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌توس‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

2.     Ezhdehâ Dar Asâtir-e Iran: (Dragon in Persian Mythology.)

ISBN: 964 – 315 – 501- 3

This book is the first work in the Persian language which reflects Iranians images about dragon. Dragon is a very horrible myth in Iranian culture and this work is the most comprehensive and the most precise monograph on this mythic animal. The first edition of this work was published in 340 pages by Shiraz University in 1986 and its second edition was published with revision and annotation in 380 pages by Toos Publication in Tehran, 2000 A.D.

 

 

4- فرهنگ نام‎هاي شاهنامه

، (تأليف)، 2 جلد، چاپ اول، جلد اول، 1369، جلد دوم 1370، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي، (1282 صفحه) چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انساني، 1379.1 Farhange Nہmhہye Shہhnہme:

 (A Compehensive Glossary of Proper Names in Shہhnہme of Ferdowsi by M.Rastegar, 2 vols, Cultural Studies and Research institute Tehran, 1900). ISBN: 964-426-073-2 (2vol set)

                                                                                                                                     اين‌دو جلد كتاب‌، جامع‌ترين‌و كامل‌ترين‌فرهنگ‌اختصاص‌نام‌هاي‌جان‌داران‌و قهرمانان‌شاهنامه‌است‌كه‌داستان‌همه‌ي‌نام‌هاي‌شاهنامه‌را از آغاز تا به‌انجام‌بازگويي‌كند و ريشه‌ي‌واژه‌ها و انعكاس‌آن‌ها را در متون‌ادبي‌و تاريخي‌زبان‌فارسي‌نشان‌مي‌دهد. چاپ‌جلد اوّل‌اين‌كتاب‌در سال 1369‌و جلد دوم‌آن‌در سال 1370‌در 1282 صفحه‌و چاپ‌دوم‌آن‌در سال‌(2000 ميلادي‌) به‌وسيله‌ي‌پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و مطالعات‌فرهنگي‌در تهران‌به‌انجام‌رسيد. و از بدو انتشار به‌عنوان‌يك‌مرجع‌مهم‌براي‌شناخت‌نام‌هاي‌خاص‌جان‌داران‌در شاهنامه‌مورد توجّه‌ارباب‌تحقيق‌قرار گرفت‌.

3.     Farhang-e Nâmhây-e Shâhnâme: (A Comprehensive Glossary of Proper Names in Shâhnâme of Ferdowsi by M.Rastegar, 2 vols, Cultural Studies and Research Institute, Tehran.)

ISBN: 964 – 426 – 073- 2 (2vol. set)

The two volumes of this book are the most comprehensive and complete glossary allocated to the names of animals and heros of Shâhnâme which narrate the whole names of Shâhnâme from the beginning till to the end. This collection declares the terminology of words and their reflection on literary and historical Persian texts. The first volume of this work was published in 1990 and the second one was done in 1991, 1282 pages. Its second edition p

ublished by Research Center for Cultural Studies and Humanities, in Tehran. This book has been considered as an important reference for studing the proper names in Shâhnâme by the researches.

 

 

5-21گفتار درباره‎ي شاهنامه فردوسي، (تأليف – مجموعه مقالات)، (542 صفحه)، شيراز: نويد، 1369. (برنده جايزه كتب برگزيده دانشگاهي در سال 1371)  11-21 Goftہr darbareye Shہhnہme va Ferdowsi:-Goftہr darbareye Sہhnہme & Ferdowsi.                                                         

اين‌كتاب‌مشتمل‌بر 21 مقاله‌درباره‌ي‌شاهنامه‌و فردوسي‌ست‌كه‌در سال‌در 542 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌و جايزه‌ي‌بهترن‌كتاب‌دانشگاهي‌سال‌را به‌خود اختصاص‌داده‌است‌.

4.     21 Goftâr Darbâreye Shâhnâme va Ferdowsi: (21 articles on Shâhnâme & Ferdowsi.)

This book included on 21 articles on Shâhnâme and Ferdowsi, published in 542 pages, by Navid Publication, 1990 and allocated the reward of the best University book to itself in 1991

 

 

6- برگزيده‎ي سام‎نامه

، (انتخاب مقابله با دو مقدمه)، (128 صفحه) (همزمان با كنگره خواجو)، شيراز: نويد، 1370. 

 Selected Poems From Sہmnہme.

 سام‌نامه‌از آثار حماسي‌خواجوي‌كرماني‌، شاعر سده‌ي‌هشتم‌هجري‌ست‌كه‌تاكنون‌چاپ‌آراسته‌و تحقيقي‌خوبي‌از آن‌در دست‌نيست‌. در اين‌برگزيده‌، كوشش‌شده‌است‌تا خلاصه‌اي‌از اين‌داستان‌با توضيحات‌كافي‌درباره‌ي‌خواجو و شعر و زندگي‌او و خصوصيات‌سام‌نامه‌ارايه‌گردد. اين‌كتاب‌در سال‌در 128 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

 

5.     Bargozideye Sâm Nâmeh (Selected Poems from Sâm Nâmeh.)

Sâm Nâmeh is an epic works of Khajavi Kermâni, a poet in the 8th century A.H. This articles is trying to offer an abridgment from this story with enough explanation on Khâjou, his poems and biography and the characters of Sâm Nâmeh. This book was published by Navid Puplication in 128 Pages, 1370.

 

 

7-حماسه‎ي رستم و سهراب

، (توضيح و گزارش) چاپ اول، (240صفحه)، 1373، چاپ هشتم، تهران: جامي، 1385. Hamہseye Rostam va Sohrہb:                                                          

 Epic of Rostam & Sohrہb. 

 داستان‌رستم‌و سهراب‌يكي‌از شاهكارهاي‌حماسي‌ايران‌در شاهنامه‌ي‌فردوسي‌ست‌كه‌هميشه‌مورد توجّه‌شاهنامه‌خوانان‌بوده‌است‌. اين‌داستان‌با توضيحات‌فراوان‌براي‌دانشجويان‌دانشگاه‌ها به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌منتشر شده‌است‌و اينك‌چاپ‌هشتم‌آن‌در 240 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

6.     Hamâseye Rostam Va Sohrab (The Epic of Rostam & Sohrâb)

The story of Rostam and Sahrâb is one of the epical masterpices of Iran at Shâhnâme of Ferdowsi that has been always paid attention by those readers of Shâhnâme. This book with so much explanation has been published for the university students by Jâmi Publications  and the eight edition of it has been published, so far.

 

 

 

8-حماسه‎ي رستم و اسفنديار

، (توضيح و گزارش)، چاپ اول، (282 صفحه)، چاپ هفتم، تهران: جامي، 1384. 18. حماسه‌ي‌رستم‌و اسفنديار:

 Hamہseye Rostam va Esfandiyہr:

 Epic of Rostam & Esfandiyہr. ISBN: 964-5620-51-1

 حماسه‌ي‌رستم‌و اسفنديار نيز يكي‌از داستان‌هاي‌بسيار خواندني‌و حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌با توضيحات‌بسيار براي‌دانشجويان‌دانشگاه‌ها به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌منتشر شده‌است‌و چاپ‌ششم‌آن‌در سال‌در 282 صفحه‌انجام‌يافته‌است‌.

7.     Hamâseye Rostam va Esfandyâr: (The Epic of Rostam and Esfandyâr.) ISBN: 964-5620-51-1

The epic of Rostam and Esfandyâr is another very readable and epical stories of Shâhnâme that has been published with so much explanations for the students of universities by Jâmi publication. The sixth edition of it published in 282 pages, 2005.

 

 

9-فردوسي و هويت‌شناسي ايراني

، (تأليف، مجموعه مقالات دربارة شاهنامه فردوسي)، (406 صفحه) تهران: طرح نو، 1381 Ferdowsi Va Hoviyatshenہsiye I

 Ferdowsi and Irainian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-7134-49-5rani:

   اين‌كتاب‌، مجموعه‌ي‌مقاله‌، درباره‌ي‌فردوسي‌و انديشه‌ها و تفكرات‌اوست‌كه‌با چند شعر و مصاحبه‌و  نقد درباره‌ي‌شاهنامه‌همراه‌است‌و در سال‌در 406 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو، منتشر شده‌است‌.

21.Ferdowsi and Hoviyyat Shenâsi Irâni (Ferdowsi and Iranian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shâhnâmeh.)

ISBN: 964 – 7134 – 49 – 5

This book is a collection of 13 essays on Ferdowsi and his thoughts and ideas including several poems and review and interview obout ShaÂhnâme and published in 406 pages by Tarh-e No Puplication in 2002.

 

 

10-فردوسي و شاعران ديگر

 

، (مجموعه مقالات، تأليف) تهران: طرح نو، 1385  Ferdowsi Va Shہeran e Digar:

 Ferdowsi and The Other Poets.

 ISBN: 964-7134-47-9.

   نويسنده‌در اين‌مجموعه‌مقالات‌مي‌كوشد تا فردوسي‌و معاصران‌او را بشناسد و فردوسي‌را با شاعران‌بزرگي‌چون‌نظامي‌، سعدي‌، خواجوي‌كرماني‌، حافظ‌و اخوان‌ثالث‌مقايسه‌كند. اين‌كتاب‌در 358 صفحه‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو در تهران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

22.Ferdowsi Va Shâ‘erân-e Digar: (Ferdowsi and the Other Poets.)

ISBN: 964 – 7134 – 47 – 9

In this collection of articles, the author tries to make known Ferdowsi and his contemporaries and compare him with the great poets like Nezâmi, Sa‘di, Khâjavi Kermâni, Hâfez and Akhavân-e Sâles. This book published in 358 pages, by Tarh-e No Publication, in Tehran, 2005.

 

 

11پيكرگرداني در اساطير

 

، (تأليف) تهران: پژوهش‎گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 484 صفحه، تهران 1385 Peykargardہni dar Asہtir e Ira:

 Metamorphosis in Myths: n

 ISBN: 964-426-228-x.

   اين‌كتاب‌، نخستين‌اثري‌ست‌كه‌در زبان‌فارسي‌به‌پديده‌ي‌پيكرگرداني‌، يعني‌دگرگوني‌موجودي‌به‌موجود ديگر در اساطير مي‌پردازد و در مباحثي‌موضوعي‌و دقيق‌، پيكرگرداني‌و هدف‌هاي‌آن‌را در اساطير ايران‌، هند، مصر، يونان‌و روم‌مورد بررسي‌قرار مي‌دهد. اين‌كتاب‌در هفده‌فصل‌و در 484 صفحه‌در سال‌در پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و مطالعات‌فرهنگي‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

 

28.                  Peykargardâni Dar Asâtir-e Iran: (Metamorphosis in Myths.)

ISBN: 964 – 426 – 228 – X.

This book, is the first Persian works deals with metamorphosis which means changing the form of human beings to something elso in myth. And considers metamorphosis and its aims in the myths of Iran, India, Egypt, Greece and Rome in precise and research matters. This book published in seventeen chapters and 484 pages by Research Center for the Humanities & arts Science and Cultural Studies, 2004.

 

 

12- قصه ها ی شاهنامه ( خلاصه ی شاهنامه به نثر فارسی ) 8 جلد ، ميراث مكتوب، تهران، 1385 Ghessehہye Shہhnہmeh 1-8:

 The Stories of Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-96878-4-x  (دوره)

 This book is a summarized of Shâhnâme in simple Persian prose in 8

 

 

 vols, has been published by Mirâsbân Publication, Tehran, 2006 and contains all of the stories of Shâhnâme form the beginning to the end of it which includes 1320 page.

 

12-1Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose))

 12-2. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 146 صفحه‌(تلخيص‌و                               بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر)                                                                                 

 

 

Ghessehây-e Shâhnâme, vol. 2, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose

. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 172 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

 

12=3Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 3, 146 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

12-4Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 4, 128 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

5/12 قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 186 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

12-5Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 5, 186 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

6/12 قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 210 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

12-6      Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 6, 20 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

7/12 قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 154 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

12-7      Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 7, 154 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

8/12 قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 172 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

   اين‌كتاب‌كوتاه‌شده‌ي‌شاهنامه‌به‌نثر فارسي‌ساده‌ي‌امروزي‌ست‌كه‌در 8 جلد به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌ميراثبان‌در تهران‌به‌سال‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌و از آغاز تا پايان‌شاهنامه‌را دربر مي‌گيرد و جمعاً 1320 صفحه‌دارد.

12-8      Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 8, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

 

 

 

14. «متن‌شناسي‌شاهنامه‌ي‌فردوسي‌»:

 Matnshenہsi-ye Shہhnہmeh-ye Ferdowsi:

 A Collection of Essays on The State of Writing, Publishing, Researching and Editing of Shہhnہmeh by Ferdowsi exmpiled by M.Rstegar.

 ISBN: 964-8700-20-6.

   اين‌كتاب‌، هم‌زمان‌با همايش‌بين‌المللي‌متن‌پژوهي‌در شاهنامه‌ي‌فردوسي‌، از شيراز تا توس‌كه‌از 23 تا 25 اردي‌بهشت‌در شيراز و مشهد برگزار شد، به‌وسيله‌ي‌مركز پژوهشي‌ميراث‌مكتوب‌و مؤسسه‌ي‌آموزش‌عالي‌حافظ‌شيراز به‌چاپ‌رسيد و مجموعاً 12 مقاله‌درباره‌ي‌متن‌پژوهي‌در شاهنامه‌مي‌باشد.

13        Matnshenâsi-ye Shâhnâmeh-ye Ferdows:

A Collection of Essays on The State of Writing, Publishing, Researching and Editing of Shâhnâmeh by Ferdowsi, compiled by M.Rastegar.

ISBN: 964 – 8700 – 20 – 6.

This book, contemporary with the international convention of textoloy on Shâhnâmeh by Ferdowsi from Shiraz to Toos hold in Shiraz and Mashhad from, May, 13th – 15th , 2006 was published by The Written Heritage Research Center and Hâfez-e Shiraz Institute for Higher Education and includes twelve essays on textology of Shâhnâmeh, totally.

 

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
Comments نظرات () لینک دائم