دکتر منصور رستگار فسائی

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ! )

 فهرست ۲ زبانی بخشی از‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار  فسايي از سال ۱۳۵۱‌

List of  Published Books by Dr. Mansoor Rastegâr Fasâei

from 1350 to 1385 L.H (1970 – 2006 A.D.)

1.  تصويرآفريني‌در شاهنامه‌: ہfarini dar Shہhnہmey  Tasvir Ferdows (Imagination in Shahnہme of Ferdowsi)

:در اين‌ كتاب ‌به ‌نقش‌ تصويرسازي ‌شاعرانه‌(Image)  در شاهنامه ‌پرداخته ‌مي‌شود، تصوير  (Image)  عنصر ثابت‌همه‌ي‌اشعار است‌و مخصوصاً در

شاهنامه‌ي‌فردوسي‌وسيعاً مورد توجّه‌قرار مي‌گيرد و فردوسي‌به‌ياري‌اين‌عنصر شاعرانه‌با موفقيت‌بسيار، صحنه‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌را به‌نمايش‌مي‌گذارد. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در سال‌و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديد نظر و اضافات‌، در سال‌در 544 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز منتشر شد.

1.     Tasvir Âfarini Dar Shâhnâmeye Ferdowsi: (Imagination in Shâhnâme of Ferdowsi)

This book deals with the role of poetic imagination in Shâhnâme. Image is the fixed element for all poems and so much has been considered in Shâhnâme and Ferdowsi by the help of this poetic element, shows epic scenes of Shâhnâme, successfully. The first edition of this book was published in 1974 and its second version with revision and annotation was published in 544 pages, 1990 by Shiraz University.

2.     مقالاتي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌سعدي‌:

 Maghalati darbareye She'r va zendegi Sa'di:

 (Articles on The Life and Poetry of Sa'di, Compiled and Edited by M.Rastegar).

    اين‌كتاب‌مشتمل‌بر 26 مقاله‌ي‌تحقيقي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌سعدي‌ست‌كه‌در كنگره‌ي‌جهاني‌سعدي‌و حافظ‌در شيراز 7 تا 12 اردي‌بهشت‌(12 تا 18 مه‌) ارايه‌شده‌است‌. چاپ‌اوّل‌تا سوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز و چاپ‌چهارم‌آن‌در 470 صفحه‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير به‌انجام‌رسيده‌است‌.

2.     Maghâlâti Darbareye She‘r va Zendegi-ye Sa‘di (Articles on the life and poetry of Sa‘di, compiled and edited by M.Rastegar.)

This book contains 26 research articles on the life and poetry of Sa‘di, offered in the Universal Congress of Sa‘di and Hafez in Shiraz, May 12 – 18, 1971. Its First, second and third edition done by Shiraz University in 470 pages. and its fourth version published by Amirkabir, 1996.

3.     مقالاتي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌حافظ‌:

 Maghalati darbareye She'r va zendegi Hafez:

 (Articles on The Life and Poetry of Hafez, Compiled and Edited by M.Rastegar).

    اين‌كتاب‌، مشتمل‌بر 26 مقاله‌ي‌تحقيقي‌درباره‌ي‌حافظ‌است‌كه‌به‌كنگره‌ي‌جهاني‌سعدي‌و حافظ‌(شيراز 7 تا 12 اردي‌بهشت‌(7 تا 12 مه‌) ارايه‌شده‌است‌. چاپ‌اوّل‌تا سوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز و چاپ‌چهارم‌آن‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

3.     Maghâlâti Darbâreye She‘r va Zendegi-ye Hâfez : (Articles on the life and poetry of Hâfez, compiled and edited by M.Rastegar Fasâei.)

This book contains 26 research articles on Hâfez offered in Universal Congress of Sa‘di and Hâfez on May, 7 – 12, 1971. The first edition to its third one done by Shiraz University and its fourth edition done by Jâmi Publication.

4.     برگزيده‌ي‌داستان‌فرود سياوش‌:

  Bargozideye dہstہne Foroud e Siyavأsh:

 (An Abridged Version of Foroud, A Story .......? From The Shہhnہme of Ferdowsi), Edited and Annatated bye M.Rastegar).

    اين‌داستان‌يكي‌از زيباترين‌داستان‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌نويسنده‌آن‌را با توضيحاتي‌همراه‌كرده‌است‌. چاپ‌اوّل‌آن‌به‌وسيله‌ي‌تلويزيون‌فارس‌و چاپ‌دوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌عنوان‌متن‌درسي‌دانشگاه‌شيراز در 62 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

4.     Bargozideye Dâstân-e Foroud-e Siyâvush: (An abridged version of Foroud, a story of ..? From Shâhnâme by Ferdowsi.)

This story is one of the most fantastic epical stories of Shânâme with some explanations by the author. Its first edition was published by Television of Fârs and the second edition was done by Shirâz University, in 1978 as the student book of Shiraz University in 62 Pages.

5.     برگزيده‌ي‌بوستان‌سعدي‌:

 Bargozideye Boustہn e Sa'di:

 (An Abridged Version of Boustan of Sa'di).

    بوستان‌سعدي‌يكي‌از شاهكارهاي‌ادب‌تعليمي‌ايران‌است‌. اين‌برگزيده‌براي‌تدريس‌در دانشگاه‌شيراز در 76 صفحه‌و به‌سال‌در دانشگاه‌شيراز به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

5.     Bargozideye Boustân-e Sa‘di : (An abridged version of Boustân of Sa‘di.)

Boustân of Sa‘di is one of the teaching literary masterpices of Iran. This abridged which includes 76 pages, has been published for teaching in Shiraz University, 1978

6.     اژدها در اساطير ايران‌:

 Azhdahہ dar Asہtir e Iran:

 (Dragon in Persion Mythology). ISBN: 964-315-501-3

    اين‌كتاب‌، نخستين‌كتاب‌در زبان‌فارسي‌مي‌باشد كه‌تصورات‌ايرانيان‌را درباره‌ي‌اژدها نشان‌مي‌دهد، اژدها نشان‌مي‌دهد، اژدها اسطوره‌اي‌بسيار وحشت‌انگيز در فرهنگ‌ايراني‌ست‌و تاكنون‌اين‌كتاب‌جامع‌ترين‌و دقيق‌ترين‌تك‌نگاري‌در باره‌ي‌اين‌موجود اساطيري‌ست‌. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در 340 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌(1986) و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديدنظر و افزايش‌هايي‌در 380 صفحه‌در سال‌1379 (2000 ميلادي‌) در تهران‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌توس‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

6.     Ezhdehâ Dar Asâtir-e Iran: (Dragon in Persian Mythology.)

ISBN: 964 – 315 – 501- 3

This book is the first work in the Persian language which reflects Iranians images about dragon. Dragon is a very horrible myth in Iranian culture and this work is the most comprehensive and the most precise monograph on this mythic animal. The first edition of this work was published in 340 pages by Shiraz University in 1986 and its second edition was published with revision and annotation in 380 pages by Toos Publication in Tehran, 2000 A.D.

7.     فارس‌نامه‌ي‌ناصري‌:

  Farsnہmeye Nہseri:

 Edited and Annotated by M.Rastegar ISBN: 964-00-0442-1 (2 vol set)

 فارس‌نامه‌ي‌ناصري‌معتبرترين‌متن‌تاريخي‌و جغرافيايي‌فارس‌است‌كه‌به‌وسيله‌ي‌ميرزا حسن‌حسيني‌فسايي‌در دوره‌ي ‌قاجار، تأليف‌ شده ‌است ‌و از آن ‌هنگام ‌به ‌بعد، مهم‌ترين‌مرجع‌اساسي‌تحقيقات‌مربوط‌به‌فارس‌به‌شمار مي‌آيد. منصور رستگار فسايي‌، اين‌متن‌را تصحيح‌كرده‌و حواشي‌بسيار و دقيقي‌را بر آن‌افزوده‌است‌، آن‌چنان‌كه‌بعضي‌از محققان‌اين‌تصحيح‌و تحشيه‌را يكي‌از بهترين‌كارهاي‌معاصر در زمينه‌ي‌تصحيح‌و تحشيه‌متون‌تاريخي‌دانسته‌اند. اين‌كتاب‌در دو جلد و در 1974 صفحه‌در سال‌1367 به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير در تهران‌به‌چاپ‌رسيد و بلافاصله‌جايزه‌ي‌كتاب‌برگزيده‌ي‌سال‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌را در رشته‌ي‌تاريخ‌، به‌خود اختصاص‌داد. چاپ‌دوم‌اين‌اثر نيز با تجديدنظرهاي‌فراوان‌در سال‌و چاپ‌سوم‌آن‌در سال‌در 2180 صفحه‌به‌انجام‌رسيد.

7.     Fârsnâme-ye Nâseri: Edited and annotated by M.Rastegar

ISBN: 964 – 00- 0442-1 (2 vols set)

Fârsnâme-ye Nâseri is the most credited geographical and historical text on Fârs written by Mirzâ Hasan Hoseini Fasâei in the Qâjâr era. From then on, it is considered as the most important basic reference for studies relating to Fârs. Mansoor Rastegar Fasâei has edited it and added so much marginal notes on it, in which many researchers have known this edition and annotation as one of the most simultaneous works in the field of correction and annotation of historical texts. This book was published in two volumes and in 1974 pages by Amir Kabir Publication in Tehran, 1988, and immediately won the reward of the selected book of Islamic Republic of Iran in 1988; in the course of history . The second editon was done by so much revision in 1999 and its third edition with 2180 pages,

 

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم