دکتر منصور رستگار فسائی

فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار(۵)

24. آشتي‌با قاآني‌:

  Ashti Bہ Ghہ,ہni:

 Reconciliation with Ghہ,ہni.

 ISBN: 964-6394-15-7.

    قاآني‌از شاعران‌و نويسندگان‌بسيار معروف‌و بحث‌انگيز دوره‌ي‌قاجار است‌كه‌در دوره‌ي‌معاصر، برخي‌از روشنفكران‌ايراني‌با او از در ستيز درآمده‌اند. در اين‌كتاب‌، كوشش‌شده‌است‌تا با انتخاب‌نمونه‌هايي‌از بهترين‌اشعار او، خوانندگان‌با زيبايي‌ها و ارزش‌هاي‌شعر او بيش‌تر آشنا شوند. اين‌كتاب‌در سال‌در 400 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌نشر باورداران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

 

 

21. Ashti Bâ Qâ'âni : (Reconciliation with Qâ'âni.)

ISBN: 964 – 6394 – 15 – 7.

Qâ'âni is a very famous and controversial poet and author in the Qâjârid era whom some Iranian intellectuals disagree with him. In this books the author has selected some of his best poems in order to make readers more familiar with the aesthetic and values of his poem. This book has been published in 400 pages by Nashr-e Bâvar dârân, 2001.

25. فردوسي‌و هويت‌شناسي‌ايراني‌، (مقالاتي‌درباره‌ي‌شاهنامه‌ي‌فردوسي‌):

 Ferdowsi Va Hoviyatshenہsiye Irani:

 Ferdowsi and Irainian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-7134-49-5

    اين‌كتاب‌، مجموعه‌ي‌مقاله‌، درباره‌ي‌فردوسي‌و انديشه‌ها و تفكرات‌اوست‌كه‌با چند شعر و مصاحبه‌و  نقد درباره‌ي‌شاهنامه‌همراه‌است‌و در سال‌در 406 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو، منتشر شده‌است‌.

22. Ferdowsi and Hoviyyat Shenâsi Irâni (Ferdowsi and Iranian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shâhnâmeh.)

ISBN: 964 – 7134 – 49 – 5

This book is a collection of 13 essays on Ferdowsi and his thoughts and ideas including several poems and review and interview obout ShaÂhnâme and published in 406 pages by Tarh-e No Puplication in 2002.

26. «كليات‌بسحاق‌اطعمه‌ي‌شيرازي‌»: 

Kolliyہt e Boshہgh e Atameye Shirazi:

 Kulرyyہt, Boshہq At'amah - 'I Shرrہzر.

 ISBN: 964-6781-78-0.

    ابواسحق‌اطمعه‌شيرازي‌از شاعران‌طنزپرداز و نقيضه‌سراي‌ايران‌در سده‌ي‌نهم‌هجري‌ست‌كه‌اشعار طنزآميز او در ستايش‌غذاها همراه‌است‌و در ميان‌مردم‌ايران‌بسيار معروف‌بوده‌است‌و كتاب‌حاضر بر اساس‌نسخه‌ي‌خطي‌معتبر و همه‌ي‌نسخه‌هاي‌خطي‌موجود انجام‌شده‌و كامل‌ترين‌چاپ‌ديوان‌بسحق‌تا به‌امروز است‌كه‌به‌وسيله‌ي‌ميراث‌مكتوب‌در سال‌و در 330 صفحه‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

23. Kolliyyât-e Boshâgh-e At‘ameye Shirâzi: (Kolliyyât by Boshâgh At‘am ah-ye Shirâzi_ ISBN: 964 – 6781 – 78 – 0.

Abu Boshagh At‘amah-ye Shirazi is a satiric poet in the 9th century A.H. whom his satires is on praising foods and are very famous among Iranian people. The present work, collated basis on four credited manuscripts and all existed ones. This book is the most completed editon has been already published by The Written Heritage Research Center in 330 pages, 2003.

The mentioned work won the reward of Manuscript Supporters Association for the best research edition in 2003.

27. فردوسي‌و شاعران‌ديگر:

  Ferdowsi Va Shہeran e Digar:

 Ferdowsi and The Other Poets.

 ISBN: 964-7134-47-9.

    نويسنده‌در اين‌مجموعه‌مقالات‌مي‌كوشد تا فردوسي‌و معاصران‌او را بشناسد و فردوسي‌را با شاعران‌بزرگي‌چون‌نظامي‌، سعدي‌، خواجوي‌كرماني‌، حافظ‌و اخوان‌ثالث‌مقايسه‌كند. اين‌كتاب‌در 358 صفحه‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو در تهران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

24. Ferdowsi Va Shâ‘erân-e Digar: (Ferdowsi and the Other Poets.)

ISBN: 964 – 7134 – 47 – 9

In this collection of articles, the author tries to make known Ferdowsi and his contemporaries and compare him with the great poets like Nezâmi, Sa‘di, Khâjavi Kermâni, Hâfez and Akhavân-e Sâles. This book published in 358 pages, by Tarh-e No Publication, in Tehran, 2005.

28. «پيكرگرداني‌در اساطير»:

  Peykargardہni dar Asہtir e Iran:

 Metamorphosis in Myths:

 ISBN: 964-426-228-x.

    اين‌كتاب‌، نخستين‌اثري‌ست‌كه‌در زبان‌فارسي‌به‌پديده‌ي‌پيكرگرداني‌، يعني‌دگرگوني‌موجودي‌به‌موجود ديگر در اساطير مي‌پردازد و در مباحثي‌موضوعي‌و دقيق‌، پيكرگرداني‌و هدف‌هاي‌آن‌را در اساطير ايران‌، هند، مصر، يونان‌و روم‌مورد بررسي‌قرار مي‌دهد. اين‌كتاب‌در هفده‌فصل‌و در 484 صفحه‌در سال‌در پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و مطالعات‌فرهنگي‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

 

28.            Peykargardâni Dar Asâtir-e Iran: (Metamorphosis in Myths.)

ISBN: 964 – 426 – 228 – X.

This book, is the first Persian works deals with metamorphosis which means changing the form of human beings to something elso in myth. And considers metamorphosis and its aims in the myths of Iran, India, Egypt, Greece and Rome in precise and research matters. This book published in seventeen chapters and 484 pages by Research Center for the Humanities & arts Science and Cultural Studies, 2004.

29. «خاك‌پارس‌»:

 Khہk e Pars:

 The Persian Land.

 ISBN: 964-6810-46-2.

29.                  اين‌كتاب‌مجموعه‌مقالاتي‌ست‌كه‌مؤلف‌در طي‌سال‌ها درباره‌ي‌فارس‌و شهرستان‌ها و بزرگان‌و فرهنگ‌آن‌نگاشته‌است‌و انتشارات‌نويد آن‌را در 840 صفحه‌در سال‌منتشر كرده‌است‌. Khâk-e Pârs: (The Persian Land.) ISBN: 964 – 6810 – 46 – 2.

This book is a collection of articles that the author has written on Fârs and its cities, the nobles and culture of Fârs during years and Navid Publication has published it in 840 pages, 2006.

30. «متن‌شناسي‌شاهنامه‌ي‌فردوسي‌»:

 Matnshenہsi-ye Shہhnہmeh-ye Ferdowsi:

 A Collection of Essays on The State of Writing, Publishing, Researching and Editing of Shہhnہmeh by Ferdowsi exmpiled by M.Rstegar.

 ISBN: 964-8700-20-6.

    اين‌كتاب‌، هم‌زمان‌با همايش‌بين‌المللي‌متن‌پژوهي‌در شاهنامه‌ي‌فردوسي‌، از شيراز تا توس‌كه‌از 23 تا 25 اردي‌بهشت‌در شيراز و مشهد برگزار شد، به‌وسيله‌ي‌مركز پژوهشي‌ميراث‌مكتوب‌و مؤسسه‌ي‌آموزش‌عالي‌حافظ‌شيراز به‌چاپ‌رسيد و مجموعاً 12 مقاله‌درباره‌ي‌متن‌پژوهي‌در شاهنامه‌مي‌باشد.

30.            Matnshenâsi-ye Shâhnâmeh-ye Ferdows:

A Collection of Essays on The State of Writing, Publishing, Researching and Editing of Shâhnâmeh by Ferdowsi, compiled by M.Rastegar.

ISBN: 964 – 8700 – 20 – 6.

This book, contemporary with the international convention of textoloy on Shâhnâmeh by Ferdowsi from Shiraz to Toos hold in Shiraz and Mashhad from, May, 13th – 15th , 2006 was published by The Written Heritage Research Center and Hâfez-e Shiraz Institute for Higher Education and includes twelve essays on textology of Shâhnâmeh, totally.

Ghessehây-e Shâhnâmeh: (8 volumes), (the stories of Shâhnameh)

ISBN: 964 – 9687 – 4 – X (series)

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم