دکتر منصور رستگار فسائی

فهرست دو زبانه ی کتب چاب شده ی دکتر منصور رستگار فسايی (۶)

Ghessehây-e Shâhnâmeh: (8 volumes), (the stories of Shâhnameh)

ISBN: 964 – 9687 – 4 – X (series)

31. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 180 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

  Ghessehہye Shہhnہmeh 1-8:

 The Stories of Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-96878-4-x  (دوره‌)

28.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

29.     Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose) 33. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 146 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

 

Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 2, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose) 34. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 128 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

30.           

 

31.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 3, 146 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

32.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 4, 128 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

35. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 186 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

33.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 5, 186 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

36. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 210 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

34.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 6, 20 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

37. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 154 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

35.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 7, 154 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

38. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 172 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

   اين‌كتاب‌كوتاه‌شده‌ي‌شاهنامه‌به‌نثر فارسي‌ساده‌ي‌امروزي‌ست‌كه‌در 8 جلد به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌ميراثبان‌در تهران‌به‌سال‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌و از آغاز تا پايان‌شاهنامه‌را دربر مي‌گيرد و جمعاً 1320 صفحه‌دارد.

36.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 8, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

 

This book is a summarized of Shâhnâme in simple Persian prose in 8 vols, has been published by Mirâsbân Publication, Tehran, 2006 and contains all of the stories of Shâhnâme form the beginning to the end of it which includes 1320 page.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم