فهرست دو زبانه ی کتب چاب شده ی دکتر منصور رستگار فسايی (۶)

Ghessehây-e Shâhnâmeh: (8 volumes), (the stories of Shâhnameh)

ISBN: 964 – 9687 – 4 – X (series)

31. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 180 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

  GhessehہyeShہhnہmeh 1-8:

 The Stories of Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-96878-4-x  (دوره‌)

28.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

29.     Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 1, 180 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose) 33. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 146 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

 

Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 2, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose) 34. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 128 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

30.           

 

31.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 3, 146 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

32.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 4, 128 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

35. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 186 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

33.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 5, 186 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

36. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 210 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

34.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 6, 20 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

37. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 154 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

35.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 7, 154 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

38. قصه‌هاي‌شاهنامه‌، 172 صفحه‌(تلخيص‌و بازنويسي‌شاهنامه‌به‌نثر):

   اين‌كتاب‌كوتاه‌شده‌ي‌شاهنامه‌به‌نثر فارسي‌ساده‌ي‌امروزي‌ست‌كه‌در 8 جلد به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌ميراثبان‌در تهران‌به‌سال‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌و از آغاز تا پايان‌شاهنامه‌را دربر مي‌گيرد و جمعاً 1320 صفحه‌دارد.

36.            Ghessehây-e Shâhnâmeh, vol. 8, 172 pages (abridged and rewriting Shâhnâmeh in prose)

 

This book is a summarized of Shâhnâme in simple Persian prose in 8 vols, has been published by Mirâsbân Publication, Tehran, 2006 and contains all of the stories of Shâhnâme form the beginning to the end of it which includes 1320 page.

/ 1 نظر / 21 بازدید
ديوانه

به نام خداوند جان و خرد سلام استاد گرامی سالها پيش اين حقير ديوانه افتخار شاگردی شما را داشتم. حافظ ۱ و حافظ ۲ و سبک شناسی و ... امروز بطور کاملا اتفاقی وبلاگ شما را ديدم و بی اندازه خوشحال شدم. من هم اکنون ساکن کشور انگلستان می باشم. وبلاگی دارم که در آن طنز و داستانهای کوتاه می نويسم. بر اين حقير منت خواهيد گذاشت اگر سری به ولاگ من بزنيد و در مورد آنچه که تا کنون نوشته ام نظری بدهيد. پيروز باشيد و هميشه سر بلند