ارگ کريم خانی

ارگ کریم خانی

ارگ کریم خانی ، یکی از بهترین یادگارهای تاریخی ،هنری وشکوهمند  زندیه در شیراز است که هر بیننده یی را به شگفتی و ستایش بر می اتگیزد،این ارگ ، با عظمت و وسعت خو د ،از یک سو،تاریخ دوران  کریم خان زند ( 1109 تا1193 ه ق )  راکه به " وکیل الرعایا " معروف بود، تداعی می کند - که با آبادی و آسودگی و رعیت پروری همراه بود -  و از سویی تداوم هنرومعماری  و فرهنگ چند هزار ساله ی ایرانی را در وجب به وجب  خود ، به تماشا می گذارد .

ارگ ،بیش از سه قرن است که استوار و سرفراز، بر پای ایستاده است و نگران شیرازو مردم آن و ساخته های "وکیل الرعایا " است، چه فراز و فرود ها و جه دگر گونیهایی را که دیده است و همچنان خاموش ما را می پاید ....اما  ارگ که روزگاری زندان شهربانی شده بود ، اینک با همت نیکان ،از بند رها شده است ورنگ و رونقی تازه یافته است و با توسعه مجموعه ی زندیه ،شکوه و عظمت آن باز هم افزون خواهد شد  و کسانی را که از دور و نزدیک به دیدار آن خواهند آمد ، با کلیت هنر دوران زندیه ، آشناتر خواهد کرد.من هرگاه به ارگ می نگرم ، هزار نکته تاریخی و هنری وزیبایی در آن می خوانم و به قول خاقانی:  ان را " آیینه ی عبرت" می دانم وبه همین دلیل

در سال ۱۳۷۴ که برای  اولین بار در ارگ ،مراسمی از سوی سازمان میراث فرهنگی برگزار شده بود، این شعر را خواندم  که چندی پیش از آن در باره ی ارگ کریم خانی سروده بودم:

 

ارگ کریم خانی

ارگ کریم خانی      از قصه ها که دانی       از رنج و شادمانی       گو با من ار توانی      ارگ کریم خانی

دیوارهات سرکش    برجت چو کوه آتش       گویی ستاده آرش         بر اوج دیده بانی      ارگ کریم خانی

در ازد حام صد یاد    از داد و خشم و بیداد    هیچت کسی خبر داد    ازشام زندگانی ؟        ارگ کریم خانی

شور وشر تو افسرد   غوغای شادیت مرد      سیل بلا فرو برد         فرتو رایگانی          ارگ کریم خانی

شدخانه ی تو دلگیر   پای دلت به زنجیر        شد چارسوی تقد یر      بن بست قهرمانی      ارگ کریمخانی

کو بزم خنده و جام ؟   گلبوسه های ایام؟        وان روزگار بانام؟       لبریز کامرانی   ؟    ارگ کریمخانی

کو آن وکیل بیدار ؟    آن پیر مرد هشیار ؟    کز چهرهاش پدروار     می تافت مهربانی؟    ارگ کریم خانی

فکری دگربسر داشت  از دردها خبر داشت   از فارس غصه بر داشت  درعهد حکمرانی    ارگ کریم خانی

آن مرد داد بنیاد         با عزم همچو پولاد     می داد فتنه بر باد       چون صرصر خزانی   ارگ کریم خانی

کو آن جوان سردار   کاندر مصاف قاجار    بود از رخش پدیدار     آیات هفت خانی         ارگ کریم خانی

مردی که زور و فر داشت    نیروی شیر نر داشت      شمشییر صد هنر داشت    باقلب پرنیانی               ارگ کریم خانی

از بخت شوم و بیداد    وز خصم خدعه بنیاد   بر خاک و خون بیفتاد   در موسم جوانی       ارگ کریم خانی

آن لولیانش سرمست  در حجره های در بست   دیگر نماند در دست    ازقهر آسمانی         ارگ کریم خانی

از شام شوم قاجار       دیگر نگشت بیدار        آن لطف بی خریدار    مفهوم سخت جانی   ارگ کریم خانی

وانگه به حکم تقدیر     دور از صفای تدبیر     شد قسمت توشمشیر     با آتش نهانی          ارگ کریم خانی

ای سربلند چون کوه    ای شهربند انبوه          گشتی به شهر اندوه     زندان شهربانی        ارگ کریم خانی

اینک ترانه ات خوش  خورشید خانه ات خوش    دور زمانه ات خوش    در فصل همزبانی ارگ کریم خانی

خنیاگران خبر کن      ساز و ترانه سرکن       شیراز را دگر کن         ای ارگ جاودانی    ارگ کریم خانی

                                                                     منصور رستگار - شیراز   - فرورد ین   1374

         

 

 

/ 0 نظر / 76 بازدید