پنج اصل هويت ايرانى در شاهنامه - بخش اول :خداشناسی و ُخرد ورزی و داد

اين پنج اصل، اگرچه به ظاهر از هم جدا هستند در عمل يكى مى شوند زيرا خداشناسى و دادگرى و نام و شادى از ذات خرد سرچشمه مى گيرند و دادگرى و شادى و خردمندى، عين خداشناسى هستند.

 

 

1 خداشناسى

 به نظر فردوسى، خداشناسى و ديندارى، مبناى درست‏انديشى ايرانى است و روح و حركت و توانمندى باطنى و درونى جامعه به شمار مى آيد، بدون اين باور، ايرانى بى تكيه‏گاه، خاموش و گمراه است. خداشناسى محور همه فضايل باطنى و رفتارى انسان ايرانى است و هر چيز كه خدايى نيست، اهريمنى و نارواست:

 هر آن چيز كان نز ره ايزدى است‏

 همه راه اهريمن است و بدى است‏

 و پيروى از فرمانهاى ايزدى، دور شدن از بدى و زشتى است. بنا بر اين مفهوم خداشناسى در فرهنگ ايرانى، با كردار نيك و پندار نيك و گفتار نيك در ارتباط قرار مى گيرد و هستى را پرمعنى و زندگى را با شور و شادى و اميد همراه مى سازد:

 نخست از جهان‏آفرين ياد كن‏

 پرستش بر اين ياد، بنياد كن‏

 كز اوى است گردون گردان به پاى‏

 هم اوى است بر نيكويى رهنماى‏

 خداوند نيكى‏ده رهنماى‏

 خداوند جاى و خداوند راى‏

 خداوند بخشنده و دادگر

 خداوند مردى و داد و هنر

 نخست آفرين بر خداوند مهر

 فروزنده ماه و گَردان‏سپهر

 در ديدگاه فردوسى، انسان خداناشناس، دلى كور و سرى بى خرد دارد:

 نشايد خور و خواب و با او نشست‏

 كه خستو نباشد به يزدان كه: "هست"

 دلش كور باشد، سرش بى خرد

 خردمندش از مردمان نشمرد

 به يزدان هر آن كس كه شد ناسپاس‏

 به دلش اندر آيد ز هرسو هراس‏

 به نظر فردوسى، ديندارى و دانش، وسيله ر هايى است:

 تو را دين و دانش رهاند درست‏

 ره رستگارى ببايدت جُست‏

 نگر تا نپيچى ز دين خداى‏

 كه دين خداى آورد، پاك راى‏

 تو مگذار هرگز ره ايزدى‏

 كه نيكى از اوى است و از او بدى‏

2- خردورزى

، به عقيده فردوسى، خرد و خردورزى، مبناى معقول همه تحركاتى است كه انسان در زندگى اجتماعى و فردى، از خود بروز مى دهد، در مينوى‏خرد مى خوانيم: از همه نيكيهايى كه به مردم رسد خرد بهتر است زيرا گيتى را به نيروى خرد اداره توان كرد و مينو را هم به نيروى خرد مى توان از آن خود كرد. اورمزد، آفريدگان را به خرد آفريده است و اداره گيتى به خرد است. (بند 46-50) به همين دليل شاهنامه كتاب خرد و فردوسى خردورزترين شاعر ايرانى است كه حتى استفاده او از افسانه‏ها و اساطير، با خردمندى و رمزدانى و حكمتهاى فلسفى حاكم بر فكر و منش وى توأم است. فردوسى، خرد را مقياس و معيار شناخت حقايق زندگى و مايه اعتلاى شأن انسانى مى شناسد و برجسته‏ترين خلقت خداوندى را خرد مى شناسد:

 خرد بهتر از هرچه ايزدت داد

 ستايش خرد را بِه، از راه راست‏

 او خرد را وسيله شناخت خداوند مى داند:

 خرد نيست با مردم ناسپاس‏

 نه آن‏را كه او نيست يزدان‏شناس‏

 7/8/116

 دست خرد، هر پديده اهريمنى را نابود مى سازد:

 چنين داد پاسخ كه دست خرد

 ز كردار اهريمنان بگذرد

 ز شمشير ديوان، خرد، جوشن است‏

 دل و جان دانا، بدو روشن است‏

 گذشته سخن، ياد دارد خرد

 به دانش روان را همى پرورد

 خرد باد جان تو را رهنمون‏

 كه راهى دراز است پيش اندرون‏

 6/186/2533

 فردوسى در گفت‏وگويى هوشمندانه، خرد را همان مهر و وفا و راستى و زيركى و بردبارى و رازدارى مى داند و آن‏را زبده همه نيكوييها مى شمارد و طبعا خرد را داراى نامهاى فراوان مى شناسد:

 خرد، دارد اى پير بسيار نام‏

 رساند خرد پارسا را به كام‏

 يكى مهر خواندش و ديگر وفا

 خرد دور شد، ماند درد و جفا

 زبان‏آورى، راستى خواندش‏

 بلنداخترى، زيركى داندش‏

 گهى بردبار و گهى رازدار

 كه باشد سخن نزد او، استوار

 پراكنده اين است نام خرد

 از اندازه‏ها، نام او بگذراند

 6/6/69

 فردوسى، خرد را برتر از همه‏چيز مى شمارد:

 تو چيزى مدان كز خرد برتر است‏

 خرد بر همه نيكوييها، سر است‏

 خرد جويد آگنده راز جهان‏

 كه چشم سر ما نبيند نهان‏

 دگر آن كه دارد خردمند خوار

 به هر دانش از كرده كردگار 6/6/72

 كسى كو بود بر خرد پادشا

 روان را نراند به راه هوا

 6/185/2498

 فردوسى، بزرگترين صفت خداوند را خردآفرينى او مى داند:

 به نام خداوند جان و خرد

 كز اين برتر انديشه برنگذرد

 خداوند نام و خداوند جاى‏

 خداوند روزى‏ده رهنماى‏

 1/3/2

 خرد، به منزله چشم جان آدمى است:

 خرد چشم جان است چون بنگرى‏

 تو بى چشم، شادان، جهان نسپرى‏

 (خالقى مطلق، 1/5/25)

 و اولين مخلوق خداوند، خرد است:

 نخست آفرينش، خرد را شناس‏

 نگهبان جان است و آنِ سپاس‏

 سپاس تو چشم است و گوش و زبان‏

 كز اين سه بود، نيك و بد بى گمان‏

 خرد را و جان را كه يارد ستود،

 و گر من ستايم كه يارد شنود

 (خالقى مطلق، 1/5)

 در نظر فردوسى، خرد، كليد شناخت شأن و منزلت انسان است كه نخستين فكرت و پسين شمار است و انسان نبايد خويشتن را به بازى بدارد.

 نخستين فكرت، پسين شمار

 تويى خويشتن را به بازى مدار

 3-داد

، در قابوسنامه آمده است كه: "ايزد تعالى جهان را بر موجب عدل آفريد و بر موجب عدل بياراست و آنچه بر موجب عدل بود، بر موجب حكمت آمد و در ميان مردمان پيغامبران فرستاد تا ره داد و دانش و ترتيب روزى خوردن و شكر روزى ده‏گزاردن به مردم آموختند تا آفرينش جهان به عدل بود و تمامى عدل به حكمت و اثر حكمت نعمت و تمامى نعمت به روزى‏خوار است" در شاهنامه، داد، دو وجهه الهى و انسانى دارد و گفتار برگزيده خداوند و خرد است. داد از يك‏سو بخشش و قسمت ازلى هر انسان از حيات است و از سويى حاكميت متعادل و منطق خردورزانه و مصلحانه زندگى مادى و معنوى انسان را بر عهده دارد و توازن و تعادل و رابطه‏اى دوجانبه را در زمين و آسمان سبب مى شود و انسان را از افراط و تفريط، حرص و خِسّت و لئامت، اسراف و تبذير، دورويى و دغل‏بازى، ستمگرى و ناسپاسى بازمى دارد و قناعت و سخاوت و آزرم و نرمخويى و نرم‏سخنى را در جان وى جاى مى دهد. داد، نيروى تعادل‏بخش هستى است:

 مسيح پيمبر چنين كرد ياد

 كه پيچد خرد چون بپيچى ز داد

 كه هر شاه كز داد گنج آگند

 بدانيد كان گنج نپراگند

 جهاندار يزدان بود داد و راست‏

 كه نفزود در پادشاهى نه كاست‏

 گر اندر جهان داد بپراكنيم‏

 از آن به كه بيداد گنج آگنيم‏

 نخستين نيايش به يزدان كنيد

 دل از داد ما شاد و خندان كنيد

 چه پيش‏آرى از داد و از راستى‏

 كه زآن گم شود كژّى و كاستى‏

 در ايران باستان و دين زردشت، "اشا" جلوه داد اهورايى است؛ قانون راستى و داد و دادگرى است و عمل به راستى در انديشه، گفتار و كردار است؛ هيچ كارى درست نيست مگر آنكه با قانون "اشا" سازگار باشد و آن قانونى كه از روى راستى فراهم نشده و دادگسترى را استوارى نبخشد، قانون نيست. انديشه، گفتار و كردارِ سازگار با "اشا" جهان را پيشرفت مى دهد و در ميان آفريده هاى اهورايى، "اشا" پس از خرد قرار دارد؛ اشا چكيده دين زردشتى است كه هنجار هاى اخلاقى و اجتماعى را در آفرينش با دادگرى سامان مى دهد؛ اشا، هم قانون طبيعى و هم قانون الهى است؛ "اشا" قانونى دگرگونى‏ناپذير، ازلى و ابدى است؛ "خدا"، "اشا" است و "اشا" خواست و مشيّت الهى را نشان مى دهد.

 ز خورشيد تابنده تا تيره‏خاك‏

 گذر نيست از داد يزدان پاك (فردوسى)

 7/156/3672

 اهورامزدا جهان را در انديشه (وهومن) پديد آورد، در وجدان (دانا) شكل داد، در آفرينندگى سپنتامينو آشكار كرد و برابر با قانون راستى و داد (اشا) به گردش گذاشت تا با هماهنگى (آرميتى) به سوى رسايى (هَؤروتات: خرداد) و جاودانگى (امرتات) به پيش رود.

 "اشا"، هم جلوه داد اهورايى است و هم آن‏چيزى است كه بايد به مشيّت خداوندى تعبير گردد و محتواى مشيّت خداوندى اين است كه هركس بهره و پيامد كار هاى خود را دريافت دارد. هركس كشته خويش را مى درود، خداوند به مردم اختيار داده است كه با توجه به خرد خود، راه خود را برگزينند. اين است مفهوم داد اهورايى و عدل ايزدى و مفهوم پاداش و پادافره. اگر انسان آزادى عمل نداشت، پاداش و مجازات بى معنى بود. هركس با كردارش سرنوشت خود را شكل مى دهد و درخشش "اشا" در همه خلقت آشكار است:

 - چو خرسند گشتى به داد خداى‏

 توانگر شوى يك دل و پاك راى‏

 گر آزاده دارى تنت را ز رنج‏

 تن مرد بى آز، بهتر ز گنج‏

 هر آن‏كس كه بخشش بود، توشه برد

 بميردش تن، نام، هرگز نمرد

 همه سر به سر دست نيكى بريد

 جَهان جِهان را به بد مسپريد

 مول، 6/64/321

 هر آن‏كس كه داريد نام و نژاد

 به داد خداوند باشيد شاد

 مول، 4/131/3014

 كه يزدان كسى را كند نيك‏بخت،

 سزاوار شاهى و زيباى تخت،

 كه دارد همى شرم و دين و نژاد

 بود راد و پيروز و از داد شاد

 مول، 4/130/2992

 تو داد خداوند خورشيد و ماه‏

 ز مردى مدان و فزونى سپاه‏

/ 0 نظر / 44 بازدید