زندگي‌نامه و فعاليت‌هاي شاهنامه پژوهشي دكتر منصور رستگار فسايي ۱

مشخصات فردي:

منصور رستگار فسايي متولد (6/11/1317 - فسا)، فرزند علي محمد، متأهل داراي 3 فرزند به نامهاي هنگامه (1344)، هومان( 1351) و اشكان (1371)

دوره هاي تحصيلي

محل تحصيل

سال پايان دوره

ابتدايي

دبستان روزبهان فسا

1325-1331

متوسطه

دبيرستان ذوالقدر فسا- رشته ادبي

1331-1337

ليسانس

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

1337-1340

فوق‎ليسانس

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

1345-1347

دكتري

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

1347-1349

**********************************************************

سوابق رسمي خدمات آموزشي:

Ø دبير دبيرستان‎ها و رييس دبيرستان حكمت فسا. از 22/6/40 تا 1/8/43.

Ø      دبير دبيرستان‎هاي قزوين. از 2/8/43 تا 1/6/44.

Ø     دبير دبيرستان‎هاي تهران. از 2/6/44 تا 15/6/49.

Ø  مربي بخش زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز. از 15/6/49 تا 14/3/50

Ø  استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز. 14/3/50 تا 10/4/56

Ø  دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز.  از 10/4/56 تا 15/2/66.

Ø   استاد زبان و ادبارسي، دانشگاه شيراز. از تاريخ 15/2/1366 تاكنون.

Ø     و با پايه ی 27 استادی از تاربخ 15/11/1385بازنشسته شده ام .

Ø پس از باز نشستگی به رباست مرکز تحقبقات زبان وادببات فارسی در مسکو  منصوب شده ام .

Ø .از دسامبر 2006 در بخش مطالعات  خاور نزدیک دانشگاه اریزونا تدریس میکنم.

Ø از ژانویه ی سال 2007 در بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگاه آریزونا تدریس می کنم

1- شرکت درسمبنار ها و سخنرانبها ی داخلي

1. شركت در جشن فرهنگ و سخنراني تحت عنوان «خانواده در شاهنامه» آبان 1352

2. شركت و سخنراني در جشنوارة توس و سخنراني در سالهاي 1354، 1355، 1356 درباره نامهاي خاص در شاهنامه فردوسي.

3. شركت و سخنراني در كنگرة ج

/ 0 نظر / 25 بازدید