فردوسی و معنی ايران وايرانی

 

فردوسی وایران و ایرانی وهویت ایرانیان

 

فردوسى به ايران تنها به عنوان يك جغرافيا نمى نگرد، بلكه آن‏را يك فرهنگ، يك معنويت، يك تمدن و يك سنت شناخته‏شده بديهى مى داند. به همين دليل مى كوشد تا در مرحله اول، كتاب خود را به نماد اين فرهنگ تبديل كند. او زندگى ملت ايران و تاريخ، افتخارات، سنتهاى دل‏بستنى و امتيازات رفتارى و اخلاقى مردم آن‏را بازگو مى كند و آفتهاى غرور، خودبينى، فريب، استبداد، هوسبازى و گمراهيهاى فردى و اجتماعى را برمى شمارد و در تفكرات و تأملات فلسفى خود در آغاز يا پايان دورانهاى متفاوت تاريخى و اساطيرى شاهنامه، نتيجه‏گيريهاى روشنفكرانه، عميق و خردورزانه خود را از هستى، مرگ، اختيار، جبر و گرايشهاى نيك و بد انسانى... ارائه مى دهد و با كشف ارزشها و ضد ارزشهايى كه در بقاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى جامعه، صاحب سهم هستند، هوشيارى ملى و انسانى مردم ايران را طلب مى كند؛ آنان را از خودخواهى، حسادت، پيمان‏شكنى، آز و انحرافات اخلاقى برحذر مى دارد و به پاكى، دادگرى، شادى، مروّت و مهربانى، علائق خانوادگى و ملى، ترغيب و تشويق مى كند.

فردوسى، ده اهريمن آز، نياز، خشم، رشك، ننگ، كين، نمّامى و دورويى، ناپاك‏دينى و ناسپاسى، خسّت و گناه را در كمين ارزشهاى ايرانى مى داند و 10 پهلوان زورمند مبارز را در برابر آنها قرار مى دهد تا به پاسداشت ارزشهاى ايرانى بپردازند كه عبارتند از يزدان‏پرستى، نيكى و نيكى‏شناسى، خوشخويى، خردمندى، اميدوارى، شادى، قناعت و خوار داشتن درم و مال و پرهيز و آزرم و شرم.

فردوسى آنگاه به منشها و خويهاى ايزدى مى پردازد و ده پهلوان نيرومند خير را در برابر نيرو هاى اهريمنى به مبارزه با بديها و زشتيها فرامى خواند:

فردوسى ايرانى را آزاد و آزاده و ايران را مهد آزادى و آزادگى مى داند. به همين جهت در جابجاى شاهنامه، صفت "آزاده"، به معنى ايرانى، در كنار ترك و تورانى و رومى يا عناصر غيرايرانى قرار مى گيرد و آزادگى افق اصلى شناخت ارزشهاى ايرانى قرار مى گيرد: به قول ابن‏بلخى در فارسنامه "... هميشه مردم پارس (: ايران) را احرارالفارس نوشتندى يعنى آزادگان پارس"

 بخفتند تركان و آزادگان (ايرانيان)

 جهان شد جهانجوى را رايگان‏

 6/306/803

 ز مادر همه مرگ را زاده‏ايم‏

 گرايدون كه تركيم ار آزاده‏ايم، (ايرانى)

 6/319/1105

 از آزادگان (ايرانيان) اين نباشد شگفت‏

 ز تركان، چنين ياد نتوان گرفت‏

 2/56/455

 يكى مَردَم اى شاه آزادگان‏

 پدر ترك و مادر از آزادگان (ايرانيان)

 4/265/2032

 به هر كار ما را زبون بود روم‏

 كنون بخت آزادگان (ايرانيان) گشت شوم‏

 5/39/203

 چو بسيار از اين داستان بگذرد

 كسى سوى آزادگان (ايرانيان) ننگرد

 7/220/131

 و ايرانشهر سرزمين و بوم و شهر آزادگان است:

 سياووش منم، نز پرى‏زادگان‏

 از ايرانم از شهر آزادگان‏

 3/156/226

 برفتند از آن‏سوى تا مرز روم‏

 پراكنده گشتند از آزادبوم‏

 7/42/925

 از اوصاف ديگر فردوسى از ايرانيان، آزاده، آزاده‏خوى، آزاده‏دل، آزادچهر، آزادتن و آزادسرو است كه ويژگيهاى آنان چنين است:

 آزادگان، پهلوانانند:

 كه بيژن منم پور كشوارگان‏

 سر پهلوانان آزادگان (ايرانى)

 3/160/315

 آزادگان، مِه‏زادگانند:

 نيامد همى بانگ مِه‏زادگان‏

 مگر كشته شد شاه آزادگان (ايرانيان)

 4/199/453

 آزادگان، جوانمرد و خردمندند:

 بدو گفت شاها، ردا، موبدا

 جهاندار و آزاده و بخردا

 4/269/2116

 آزادگان، سخنگوى و بادانش هستند:

 بجستند آنگه فرستاده‏اى‏

 سخنگوى و بينادل، آزاده‏اى‏

 6/12/219

 آزادگان، پاك و باشرم و حيا هستند:

 بياورد از آزادگان دايه‏اى‏

 يكى پاك و باشرم آزاده‏اى‏

 5/32/41

 آزادگان، يك‏دل و يك‏سخن هستند:

 سكندر بشد چون فرستاده‏اى‏

 گزين كرد بينادل آزاده‏اى‏

 كه با او بود يك‏دل و يك‏سَخُن‏

 بگويد به مهتر كه كُن يا مَكن‏

 5/117/1581

 آزادگان، تنها خداى را بندگى مى كنند:

 شب تيره از تيغ رخشان كنم‏

 به آوردگه بر، سر افشان كنم‏

 كه آزاد زادم نه من بنده‏ام‏

 يكى بنده آفريننده‏ام‏

 1/59/531

 آزادگان، جوانمردان بى ادّعا هستند:

 ز شاهان كسى چون سياووش نبود

 چو او راد و آزاد و خامش نبود

 2/219/50

 آزادگان، بى آزارانند:

 ز بهر درم تا نباشى به درد

 بى آزار دل باشد آزادمرد

 3/206/1285

 آزادگان، بى آزند:

 گر آزاده دارى تنت را ز رنج‏

 تن مرد بى آز، بهتر، ز گنج‏

 6/63/19

 آزادگان، نيكوسخنان‏اند:

 تو با دشمن ار نيك گفتى، رواست‏

 از آزادگان خوب گفتن سزاست‏

 3/249/1014

 آزادگان، رادمردان‏اند:

 بدو گفت هيشوى كاى رادمرد

 نبايد كه آيد بر آزاده، گرد

 4/162/515

 آزادزادگان، به مردى مى رسند:

 پس آزادزاده به مردى رسد

 چنان چون زر از كان، به زردى رسد

 4/221/962

 آزادگان سزاوار دولت‏اند:

 به سر بر نهاد آن پدر داده تاج‏

 كه زيبنده باشد به آزاده تاج‏

 4/181/27

 آزادگان، پيمان‏شكن نيستند:

 چو پيمان آزادگان بشكنى‏

 نشان بزرگان، به خاك افكنى‏

 6/50/67

 آزادگان، از جادويى بيزارند:

 چنين داد پاسخ كه جادو نيم‏

 از آزادمردى، به يك‏سو نيم‏

 6/312/943

 آزادگان، كاهل نيستند

 چه گفت آن سخنگوى آزاده‏مرد

 كه آزاده را، كاهلى بنده كرد

 1/26/1

 آزادگى، برخلاف بندگى است:

 مرا مرگ بهتر از آن زندگى‏

 كه آزاده باشم، كنم بندگى‏

 هر آن‏كس كه باشد ز پروردگان‏

 ز آزاده وز نيكدل بندگان‏

 شهنشاه را سر به سر دوستدار

 به فرمان ببسته كمر، استوار

 1/13/226

 آزادگان، خونريز و بى رحم نيستند:

 كه شاها، بزرگا، بلنداخترا

 بر آزادگان جهان مهترا

 تو خون سر بى گناهان مريز

 نه خوب است از نامداران ستيز

 5/341/1565

 خردمندى، مايه آزادگى است:

 به آزادى است از خرد، هركسى‏

 چنان چون بنالد ز اختر بسى‏

 دلت مگسل اى شاه هيچ از خرد

 خرد نام و فرجام را پرورد

 6/140/1434

 ناصرخسرو قباديانى نيز ايرانيان را آزادان مى خواند:

 ز اين پيش جز از وفاى آزادان [ايرانيان‏]

 كاريش نبود نه بياوارى...

 باغى بود اينكه هر درختى ز او

 حرّى بودى و خوب‏كردارى‏

 مفهوم ديگر ايرانى، براى فردوسى، نژادگى است كه از آن به "دهقانى" تعبير مى كند؛ به همين دليل، در بسيارى از موارد، فردوسى در شاهنامه، ايرانى را "دهقان" و "دهقان‏نژاد" مى نامد و همان اوصافى را كه براى آزادگان قائل بود، به دهقانان نيز نسبت مى دهد. واژه "دهقان" يا "دهگان"، در اصل، به مالكان ايرانى اطلاق مى شده است و در دوره اسلامى ، مِن‏باب اطلاق جزء به كل، همه ايرانيان را دهقان مى ناميدند:

 از ايران و از ترك و از تازيان‏

 نژادى پديد آيد اندر ميان‏

 نه دهقان (ايرانى) نه‏ترك و نه‏تازى بود

 سخنها به كردار بازى بود

 7/220/123

 از ايشان هر آن‏كس كه دهقان (ايرانى) بدند

 ز تخم و نژاد بزرگان بدند

 7/228/3290

 چو آمد به آرامگاه از نخست‏

 فراوان گزيده سواران بجست‏

/ 0 نظر / 10 بازدید