۱۰ کتاب از آخرين کتابهای دکتر منصور رستگار فسايی

۱۰ کتاب از آخرین کتابهای دکتر منصور رستگار فسایی

  21. آثار عجم‌:

 ¢sہre Ajam:

 ISBN: 964-00-0356-5 (2 vol set).

 ISBN: 964-00-0357-3- (vol - 1).

 ISBN: 964-00-0358-1 (vol - 2).

 آثار عجم‌فرصت‌الدوله‌شيرازي‌، يكي‌از بهترين‌آثاري‌ست‌كه‌درباره‌ي‌تاريخ‌، جغرافيا و آثار تمدن‌و فرهنگ‌باستاني‌فارس‌و شعرا و نويسندگان‌آن‌در قرن‌چهاردهم‌هجري‌تأليف‌شده‌است‌و منصور رستگار با تصحيح‌و تحشيه‌اين‌كتاب‌كوشيده‌است‌تا متني‌بسيار امروزي‌و تحقيقي‌از اين‌كتاب‌را با مقدمه‌ي‌مفصل‌و حواشي‌و عكس‌هاي‌فراوان‌، ارايه‌دهد، اين‌كتاب‌در دو جلد و در 1152 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير در سال‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

21.Asâr-e ‘Ajam

ISBN: 964 – 00 – 0356 – 5 (2vols).

ISBN: 964 – 00 – 0357 – 3 (vol – 1).

ISBN : 964 – 00 – 0358 – (vol – 2).

Asâr-e ‘Ajam by Forasat ul-Dole Shirâzi, is one of the best works written on history, geography and monumental and cultural works of Fârs civilization and the poets and the authors who were from Fârs in fourteenth century A.H. Mansour Rastegar with correction and annotation has tried to offer a modern and research work of this book with a complete introduction, marginal notes and numerous pictures. This book was published in two volumes and 1152 page by Amir Kabir Publication, 1998. 22. «احوال‌و آثار دكتر پرويز ناتل‌خانلري‌»:

 Ahvہl va ¢sہr e Dr. Parviz e Nہtel eKhہnlari:

 The Life and Works of Dr. Parviz Natel Khanlari.

 ISBN: 964-7134-20-7.

 اين‌كتاب‌به‌شرح‌حال‌دكتر خانلري‌كه‌از رجال‌نامور ادب‌و فرهنگ‌معاصر ايران‌است‌و به‌عنوان‌محقق‌ادبي‌، نويسنده‌، شاعر، مترجم‌و استاد زبان‌و ادبيات‌فارسي‌، مدير مجله‌ي‌سخن‌و... معروف‌است‌، مي‌پردازد. اين‌كتاب‌در 510 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو، در سال‌در تهران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

22. Ahvâl va Asâr-e Dr. Parviz Nâtel Khânlari: (The biography of Dr. Parviz Nâtel Khânlari.) ISBN: 964 – 7134 – 20 – 7.

This book deals with the biography of Dr. Khânlari who is a famous man in modern literature and culture of Iran/>/>.

He is known as a literary researcher, author, poet , translater and lecturer of Persian literature and language, direct manager of magazine of Sokhan. This book published in 510 pages by Tarh-e No Publication, in Tehran/>/>, 2000.

23. «انواع‌نثر فارسي‌»:

 Anvہe Nasre Farsi:

 Persian Prose Types.

 ISBN: 964-459-564-5.

 گونه‌هاي‌نثر فارسي‌به‌عنوان‌بخشي‌مهم‌و اساسي‌از ادبيات‌فارسي‌هنوز مورد بررسي‌علمي‌قرار نگرفته‌بود و انواع‌نثر فارسي‌، نخستين‌كتاب‌جامع‌به‌زبان‌فارسي‌ست‌كه‌قالب‌ها، تحولات‌و معاني‌و مفاهيم‌نثر فارسي‌را از آغاز تا به‌امروز مورد مطالعه‌و بررسي‌قرار مي‌دهد. اين‌كتاب‌به‌وسيله‌ي‌سازمان‌مطالعه‌و تدوين‌كتاب‌علوم‌انساني‌دانشگاه‌هاي‌ايران‌و به‌عنوان‌متن‌درسي‌دانشگاهي‌در 636 صفحه‌در سال‌چاپ‌و منتشر شده‌است‌.

23. Anvâ-‘e Nasr-e Fârsi (Persian Prose Types)

                                                                      ISBN: 964–459–564–5.

The Persian prose types had not been considered as an important an basic part of Persian literature. Anvâ‘-e Nasr-e Fârsi is the first comprehensive Persian books that studies on the types, changes and concepts of the Persian prose from the beginning till now. This book was published by Publication of Samt (The organization for studing and compiling arts and humanities books of Iran/>/> universities) as a university text in 636 pages, 2001.

24. آشتي‌با قاآني‌:

  Ashti Bہ Ghہ,ہni:

 Reconciliation with Ghہ,ہni.

 ISBN: 964-6394-15-7.

 قاآني‌از شاعران‌و نويسندگان‌بسيار معروف‌و بحث‌انگيز دوره‌ي‌قاجار است‌كه‌در دوره‌ي‌معاصر، برخي‌از روشنفكران‌ايراني‌با او از در ستيز درآمده‌اند. در اين‌كتاب‌، كوشش‌شده‌است‌تا با انتخاب‌نمونه‌هايي‌از بهترين‌اشعار او، خوانندگان‌با زيبايي‌ها و ارزش‌هاي‌شعر او بيش‌تر آشنا شوند. اين‌كتاب‌در سال‌در 400 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌نشر باورداران‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

24. Ashti Bâ Qâ'âni : (Reconciliation with Qâ'âni.)

ISBN: 964 – 6394 – 15 – 7.

Qâ'âni is a very famous and controversial poet and author in the Qâjârid era whom some Iranian intellectuals disagree with him. In this books the author has selected some of his best poems in order to make readers more familiar with the aesthetic and values of his poem. This book has been published in 400 pages by Nashr-e Bâvar dârân, 2001.

25. فردوسي‌و هويت‌شناسي‌ايراني‌، (مقالاتي‌درباره‌ي‌شاهنامه‌ي‌فردوسي‌):

 Ferdowsi/> Va/>/> Hoviyatshenہsiye Irani:

 Ferdowsi and Irainian Identity, Selected Essays on Ferdowsi's Shہhnہmeh.

 ISBN: 964-7134-49-5

 اين‌كتاب‌، مجموعه‌ي‌مقاله‌، درباره‌ي‌فردوسي‌و انديشه‌ها و تفكرات‌اوست‌كه‌با چند شعر و مصاحبه‌و  نقد درباره‌ي‌شاهنامه‌همراه‌است‌و در سال‌در 406 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌طرح‌نو، منتشر شده‌است‌.

/ 0 نظر / 31 بازدید