شرح غزل ۲۰۳ حافظ

غزل‌203 

سالهاست که سرگرم نوشتن کتاب؛ شعر دلکش حافظ ؛ در شرح دیوان لسان الغیب هستم و اینک به اواسط کار رسیده ام وبه مناسبت شب یلدا شرح غزل ۲۰۳ را که همین امروز به انجام رسیده است به خوانندگان عزیز تقدیم می کنم.

                                                                        دکنرمنصوررستگار فسایی

1         یاد باد آنکه سرکوی توام ،منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت ،حاصل بود

2        راست ،چوم سوسن و گل ، از اثر صحبت پاک ،

بر زبان بود مرا ،آنچه ترا در دل ،بود

3        دل ،چو از پیرخرد ،نقل معانی می کرد ،

عشق،می گفت به شرح،آنچه بر او مشکل بود

4        در دلم بود که ،بی یار نباشم ،هرگز

چه توان کرد ،که سعی من و دل ،باطل بود

5        دوش بر یاد حریفان ،به خرابات شدم

خُم ِ می  دیدم[ و]خون دردل و سر در گِل بود

6        بس بگشتم که ،شوم با خبر از درد فراق

مُفتی عشق در این مسأله ،لایعقل بود

7        راستی ،خاتم فیروزه ی بو اسحقی ،

خوش درخشید ،ولی دولت مستعجِل بود

8        دیدی آن قهقهه یکبک خرامان ،حافظ

که ز سر پنجه ی شاهین قضا ،غافل بود

اختلاف نسخه ها

 1-دط: یاد باد آنکه سر زلف توام

2 – ط: صحبت یار            *ح،ک،ل: بر زبان بود        ک:ترا هر چه مرا       ل: مرا آنجه ترا

3 –ی:دل چو از پیر مغان     ح : نقل معمّا می کرد          *ز: آنچه بدو مشکل بود     ح،ک:آنچه بدل مشکل بود

4- *ح،ک: چو سعی من و دل

5- *ب،ه،ز،ط،ی،ک:دیدم وخون       ل:پا در گل بود     ک:بر گِل بود

6- ح،ک:بس که گشتم                    ح:که بپرسم صفت درد       *ی،ک : مفتی عشق دراین

7- *ط: ولی دولت ما غافل بود

8- ی : زدی آن قهقهه ی-

* در نسخه ی ک و ل چهپ خانلری این بیت آمده است :

              آه از این[آن]جور و تطاول [تظلم ]که در این دامگه است

                                               آه از آن [این]سوز و نیازی [ناز و تجمل ] که در آن محفل بود

1- ساختار غزل

الف : موسیقی بیرونی غزل:فاعلاتن ،فعلاتن فعلاتن فع لان

        بحر رمل مثمّن مخبون اصلم مسبغ

        درهر مصراع این غزل  14 وجود دارد که5   هجای  آن کوتاه و  9هجای آن بلند است .

       

  ب : موسیقی کناری غزل:از غزلهای ردیف دار حافظ است که ردیف آن "بود " است و قافیه ی شعر در کلمات منزل ،حاصل ،دل و... قرار دارد.

       

  ج  : موسیقی درونی غزل :در قافیه ی این غزل مصوّت بلند "آ" قرار دارد که صدای آن در همه ی محورهای افقی و عمودی غزل ،شنیده می شود و در بیت اوّل ،6بار ،در بیت دوم 5بار ،در بیت سوم 2 بار و در بیت چهارم 3بار مکرر می گردد.

در حوزه ی واج آرایی صامتها نیز صدای "د"از قافیه در همه ی محورها بیشتر شنیده می شود آن چنان که در بیت نخست و چهارم 7بار ،در بیت دوم ،5بار ،در بیت سوم ،4بار به گوش می رسد.

به لحاظ موسیقی معنایی نیز ،دراین غزل علاوه بر تصویر سازیهای استعاری و کنایی ،ایهام ،مراعات نظیر مورد استفاده قرار گرفته اند .

 

   2- نوع غزل

از غزلهای عاشقانه و نمادین و در معنا ، سیاسی و اجتماعی حافظ است که می توان آن را سوک نامه شاعر درسقوط و مرگ شاه شیخ ابو اسحق دانست که به قول استاد هاشم جاوید :" زبان یک دست غزل ،از آغاز تا انجام و دریغی که در آن موج می زندو ترکیب نشان دار (فیروزه ی بواسحقی ) در این باره تردیدی به جا نمی گذارد." (حافظ جاوید 409 )

حافظ در این غزل، رنج ایّام تسلط امیر مبارزالدین را بازگو می کند و به میخانه می رود و خُم می را خون در دل وسر در گل می بیند و کبک خوش خرامی را مشاهده می کند که از سر پنجه ی شاهین قضا غافل است ،واین کبک ،جز ابو اسحق اینجو نیست که کار نبرد با امیر مبارزالدین را آسان گرفته بودو سر انجام مغلوب وی گشت . دراین غزل ، شاعر با حسرت ازدرخشش دولت  مستعجل خاتم فیروزه ی بو اسحقی سخن می گویدکه اشارتی است آمیخته با تأثّربه زوال دولت ابو اسحاق اینجو (متولد 721 ه.ق).

شاه شیخ ابواسحق اینجو (721-757)فرزند شرف الدین محمود شاه ،است که پادشاهی بود خوش اندام ،خوبرو ،نیکخو ،فروتن و شعر دوست که خود نیز شعر می گفت و از ادب بهره یی داشت.جوانی بود آزاد منش و کریم الطبع ولی خوش گذران و سبک سر و پیمان شکن .

پدر وی در شیراز و در نظر مردم ،حرمت و محبوبیت داشت و خود او نیز بواسطه ی حُسن سلوک و دست و دل بازی ،مورد توجه عموم مردم بودو آسوده ترین و آرامترین ایّام زندگی حافظ ،در دوران حکومت این پادشاه سپری شد ،که به خواجه ارادت می ورزیدو قدر وی را می دانست .او چهارده سال،با قدرت، بر فارس و اصفهان ،سلطنت کردو سپاهی بالغ بر 50000نفر فراهم ساخت ولی در اواخرکارو هنگامی که مست و بی خبر سرگرم باده گساری بود ،و در حالی که امیر مبارزالدین شیراز را در محاصره گرفته بود، ابو اسحق به جای چاره اندیشی ،به دو نفر از کلانتران و بزرگان شهر بدگمان شد و شتابزده به کشتن آنان فرمان داد و مردم شهر را آزرده ساخت و جمعی از آنان ،به دشمن پیوستند و امیر مبارزالدین را به داخل شهر رهنمون شدند و ابو اسحق در 37 سالگی و پس از مبارزات مکّرر با مبارزالدین  ،به سال 758 به دست عمّال دشمن افتادو کشته شد.(انجوی شیرازی دیوان خواجه حافظ شیرازی 96-98).نحوه ی به قتل رسیدن وی نیز چنین بود  که " ...امیر مبارزالدین،ابو اسحق را تسلیم فرزندان امیر حاجی که به دستور شاه شیخ ابو اسحق کشته شده بود کرد تا به انتقام خون پدر اورا بکشند...پسر کوچک سید امیر حاجی ،موسوم به امیر قطب الدین،سر او را به دو ضرب شمشیر ،از تن جدا ساخت ." (تاریخ عصرحافظ 118)وبا کشته شدن وی ،دوران فرمانروایی سلسله اینجو ،به پایان رسید.نوشته اند که شاه شیخ ابو اسحق ،در دقایق پایانی عمر، این دو رباعی را ساخت :

                         افسوس که مرغ عمر را دانه نماند        و امید به هیج خویش و بیگانه نماند

                         دردا و دریغا  که در این مدّت عمر       از هرچه شنیدیم ، جز افسانه   نماند

                                                                     *

                   با  چرخ ِ   ستیزه  کار ،  مستیز   و برو       با   گردش   دهر  در  میاویز  و      برو

                  یک کاسه ی زهر است که مرگش خوانند      خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو

                                                                                                                    (تاریخ آل مظفر75 ) 

این غزل ، باید پس از سال 798و در دوران پادشاهی امیر مبارزالدین سروده شده باشد .دراین شعر نکته های دقیقی است که توجه بدان نکته ها برای درک ظرائف شعر لازم است ...حافظ خود را سوسن می خواند که ده زبان دارد ونماد زبان آوری حافظ است و شاه شیخ ابو اسحق را گل می نامدکه گل سرخ، فرمانروای باغ و سلطان چمن به شمار می آیدو همه ی گلها در برابر او به سجده در می آیندو همین گل (شاه شیخ ابو اسحق ) است که حافظ در تاریخ مرگ او می گوید :

                 بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل      هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل

این شعر هم از حیث وصف ظاهری و هم بیان احساس درونی ،بازگوی یکرنگی و صفای پاک و لطیف دو دوست یکدل است که یکی ،(شاه شیخ ابو اسحق ) به تناسب جمال و جلال ،"گل" خوانده شده است و دیگری، (حافظ ) به سبب هنر و کمال "سوسن "و همان که بر زبان سوسن است در دل گل نیز هست. (حافظ جاوید 410)

    3- : معنی واژه های غزل

بیت 1: مخاطب حافظ در این غرل ،شاه شیخ ابو اسحق اینجو ست.

یاد باد :یادش به خیر باد ،یادش به خیر

آن که : آن وقت و آن هنگام که

سرکوی توام ،منزل بود : منزل من در سرکوی تو بود : من همیشه با تو بودم ،هم خانه و همراه تو بودم ،

دیده را روشنی : روشنی چشم من ." را  " ،در اینجا به جای کسره ی اضافه است در هنگامی که جای مضاف و مضاف الیه عوض می شود.

از خاک درت حاصل بود:از غبار راه تو به دست می آمد .

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود :و غبار راه تو چون سرمه ،به چشم من نور و روشنی و بینایی می داد.

بیت 2 : راست : قید تأکید و حالت است : براستی ، واقعا ،بدرستی ،درست :

             ماهی که قدش به سرو می ماند ،راست          آئینه به دست و روی خود    می آراست

             دستارچه یی   ، پیشکشش کردم  ،گفت         وصلم طلبی ،زهی خیال باطل که تراست (دیوان حافظ1095)

راست چون سوسن و گل : درست مثل سوسن و گل سرخ.دیدیم که آقای جاوید،به لحاظ جنبه ی تصویر ی شعر ، حافظ را سوسن و شاه شیخ ابو اسحق را گل دانسته اند.

سوسن :شادروان دکتر زریاب خویی نوشته ند :" شاعر در این بیت خود را به سوسن و معشوق را به گل تشبیه کرده است و رابطه ی میان عاشق و معشوق ،صحبت و مصاحبت پاک است...سوسن که به داشتن گلبرگهای سفید دراز ،به شکل زبان ،معروف است و چون دارای ده گلبرگ است ،سوسن ده زبان خوانده می شود ،همان صفا و پاکی را که در دل گل نهفته است دارد،مقصود از "گل " در اینجا ،"غنچه ی ناشکفته" است،به دلیل این بیت امیر خسرو دهلوی :

          کنون دل بستگیّ ی غنچه با گل کی نهان ماند       که هرچ اندر دل غنچه است ،سوسن بر زبان دارد

امیر خسرو به جای "گل"،" غنچه "گفته است و این معنی مقصود را به ذهن نزدیکتر می سازد. غنچه ی گل ناشکفته برگهایش سفید است و پس از شکفتن سرخ رنگ می شود و بدین ترتیب معنی شعر حافظ و مصراع دوم بیت امیر خسرو ،معلوم می گردد،مشبّه به ،امر مرکّب حسی است .در مصراع نخست بیت امیر خسرو از دل بستگی غنچه با گل سخن رفته است ،ظاهرا مقصود امیر خسرو ،آن است که گل ،گرچه قرمزرنگ است امّا در اصل ،سپید رنگ بوده است و آن زمانی است که به صورتی بسته،در دل غنچه پنهان بوده است و این معنی از رابطه ی میان آنچه در دل غنچه و زبان سوسن است ،معلوم می شود و این معنی نیز در تفهیم تشبیه حافظ مؤثّر است ،سوسن چند زبان دارد ،راز گلها را نگه نمی دارد و غمّاز است و از این رو ،دل بستگی غنچه را و آنچه را که در دل غنچه است بر زبان داردو این امر نهان نمی ماند.(آئینه ی جام 226و حافظ جاوید  410 شرح شکن رلف ، 23)

از اثر صحبت پاک : در نتیجه ی همنشینی و معاشرت صادقانه و بی ریا و پاک که بی غل و غش است.

/ 0 نظر / 89 بازدید