فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ۲)

1.     Maghâlât-e Tahghighi Darbâre-ye Hâfez: by Mas‘ood Farzâd: (Aricles on the life and poetry of Hâfez, by M.Farzâd, compiled and edited by M.Rastegar.)

Mas‘ood Farzâd is one of the prominent and contemporary researchers who studies on Hâfez that his numerous studies have been compiled in 10 volumes. The articles of this coll n have been selected among his best essays on Hâfez and has been compiled on the occation of Universal Congress on the honors of Hâfez in 1988 and has been published in 630 pages by Navid-e Shiraz Publication.

9. فرهنگ‌نام‌هاي‌شاهنامه‌:

 Farhange Nہmhہye Shہhnہme:

 (A Compehensive Glossary of Proper Names in Shہhnہme of Ferdowsi byM.Rastegar, 2 vols, Cultural Studies and Research institute Tehran, 1900). ISBN: 964-426-073-2 (2vol set)

                                                                                                                                                                      اين‌دو جلد كتاب‌، جامع‌ترين‌و كامل‌ترين‌فرهنگ‌اختصاص‌نام‌هاي‌جان‌داران‌و قهرمانان‌شاهنامه‌است‌كه‌داستان‌همه‌ي‌نام‌هاي‌شاهنامه‌را از آغاز تا به‌انجام‌بازگويي‌كند و ريشه‌ي‌واژه‌ها و انعكاس‌آن‌ها را در متون‌ادبي‌و تاريخي‌زبان‌فارسي‌نشان‌مي‌دهد. چاپ‌جلد اوّل‌اين‌كتاب‌در سال‌و جلد دوم‌آن‌در سال‌در 1282 صفحه‌و چاپ‌دوم‌آن‌در سال‌(2000 ميلادي‌) به‌وسيله‌ي‌پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و مطالعات‌فرهنگي‌در تهران‌به‌انجام‌رسيد. و از بدو انتشار به‌عنوان‌يك‌مرجع‌مهم‌براي‌شناخت‌نام‌هاي‌خاص‌جان‌داران‌در شاهنامه‌مورد توجّه‌ارباب‌تحقيق‌قرار گرفت‌.

2.     Farhang-e Nâmhây-e Shâhnâme: (A Comprehensive Glossary of Proper Names in Shâhnâme of Ferdowsi by M.Rastegar, 2 vols, Cultural Studies and Research Institute, Tehran.)

ISBN: 964 – 426 – 073- 2 (2vol. set)

The two volumes of this book are the most comprehensive and complete glossary allocated to the names of animals and heros of Shâhnâme which narrate the whole names of Shâhnâme from the beginning till to the end. This collection declares the terminology of words and their reflection on literary and historical Persian texts. The first volume of this work was published in 1990 and the second one was done in 1991, 1282 pages. Its second edition p

ublished by Research Center for Cultural Studies and Humanities, in Tehran. This book has been considered as an important reference for studing the proper names in Shâhnâme by the researches.

 10كليات‌ديوان‌نعمت‌فسايي‌:

  Kolliyہte Divہn e Ne'mate Fassaei:

 The Divہn of Ne'mat Fassaei.

 نعمت‌از شاعران‌سده‌ي‌سيزدهم‌هجري‌ايران‌است‌كه‌علاوه‌بر مجموعه‌اشعار، سفرنامه‌ها و طنزهاي‌منثوري‌نيز دارد. اين‌مجموعه‌بر اساس‌نسخه‌به‌خط‌مؤلف‌تدوين‌شده‌است‌و چاپ‌اوّل‌آن‌در سال‌در 440 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌دانشگاه‌شيراز به‌انجام‌رسيده‌است‌و چاپ‌دوم‌آن‌به‌همراه‌افزوده‌هايي‌و به‌ضميمه‌ي‌كتاب‌ماده‌التواريخ‌نعمت‌در دست‌انجام‌است‌.

3.     Kolliyyât Divân-e Ne‘mat-e Fasâei: (The Divân of Ne‘mat Fasâei)

Ne‘mat is a poet in 13th century A.H. who has travel and satirical book in prose moreover his Divân . (A collection of his poems)

The author has written this collection by his own handwriting basis on 10 copies. Its first edition was published in 440 pages, 1980; by Shiraz University Press and the second edition is in publishing along with addenda and supplement of the book "Mâdat ul-Tavârikh" (chronogram)

 

21-11 گفتار درباره‌ي‌شاهنامه‌و فردوسي‌:

  11-21Goftہr darbareye Shہhnہme vaFerdowsi:-Goftہr darbareye Sہhnہme & Ferdowsi.      

اين‌كتاب‌مشتمل‌بر 21 مقاله‌درباره‌ي‌شاهنامه‌و فردوسي‌ست‌كه‌در سال‌در 542 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌و جايزه‌ي‌بهترن‌كتاب‌دانشگاهي‌سال‌را به‌خود اختصاص‌داده‌است‌.

4.     21 Goftâr Darbâreye Shâhnâme va Ferdowsi: (21 articles on Shâhnâme & Ferdowsi.)

This book included on 21 articles on Shâhnâme and Ferdowsi, published in 542 pages, by Navid Publication, 1990 and allocated the reward of the best University book to itself in 1991

12. تذكره‌ي‌دلگشا:

  Tazkereye Delgoshہ:

 (The book of Exhilaration. Edited with votes bye M.Rastegar).

 اين‌كتاب‌تأليف‌علي‌اكبر نواب‌شيرازي‌از نويسندگان‌و رجال‌سياسي‌و شعراي‌قرن‌سيزدهم‌هجري‌ست‌و درباره‌ي‌شيراز، بقاع‌و مساجد و مدارس‌و باغ‌ها و خاندان‌شاهي‌قاجار و شعراي‌بزرگ‌ايران‌در آن‌دوره‌نوشته‌شده‌است‌. متن‌اين‌كتاب‌با مقايسه‌ي‌چند نسخه‌ي‌خطي‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد در 816 صفحه‌به‌چاپ‌رسيد و جايزه‌ي‌بهترين‌كتاب‌دانشگاهي‌سال‌را دريافت‌داشت‌.

5.     Tazkereye Delgoshâ:

(The book of Exhilaration, Edited with views by M.Rastegar.)

This book written by Ali Akbar Navvâb Shirâzi – an author, politician and poet in 13th century A.H. – is about Shiraz, Shrines and mosques, schools, gardens and the Qâjârid kings families and the great poets of Iran in that era. The text of this book has been collated with several manuscripts in 816 pages, by Navid Publication, 1992 and received the reward of the best university book in 1992.

/ 0 نظر / 17 بازدید