شيخ ابو اسحق اطعمه ی شيرازي و حافظ

شيخ ابواسحق اطعمه شيرازي و حافظ     ( ۱ )

شيخ‌جمال‌الدين ابواسحق حلاج اطعمه شيرازي از شاعران و نويسندگان طنزپرداز و نقيضه‌ساز شيراز در قرن نهم هجري است كه او را «شيح اطعمه»، «شيخ ابواسحق حلاج»، «بسحق اطعمه» و «مولانا بسحق شيرازي» هم ناميده‌اند. (هرمان اته، تاريخ ادبيات فارسي، ترجمه رضازاده شفق، تهران، 1337، ص 188)

كلمه بسحق: «بسحاق» مخفف «ابواسحق» است و چنان‌كه در املاء قديم فارسي، شايع بوده است، آن را «بسحق» بدون واو و الف مي‌نوشته‌اند اگر چه نامش را جهان‌الدين نوشته‌اند، خود در يك رباعي، خويشتن را «جلال» مي‌خواند:

اي حلقه به گوش سفره‌ات طوق هلال  پـرداخـتـه‌اي هـريـسـه در عيـن كمال

هر كفچـه كـه مي‌زنـي به طاس روغن گويي تو، كه زنده مي‌شود روح «جلال»

(كليات بسحق اطعمه شيرازي، تصحيح منصور رستگار، ميراث مكتوب، تهان، 1382، ص هفده)

1- «بسحق» كنيه‌ي اين شاعر شيرازي است ولي او معمولاً اين كلمه را به عنوان نام يا تخلص خود به كار مي‌برد:

چنين گويد اضعف عبدالله الرزاق، المعروف به حلاج:

منصور، اناالحق گفت، بسحق انا الحلوا اين معني حلوايي و آن دعويي حلاجي

* * *

شميـم قليـه دمـد تـا قيامت اي بسحق زه گُـلـي كـه دمـد از گِـل معـطـر مـا

2- گاهي او خود را معروف به «حلاج» مي‌خواند و مي‌گويد ... ابواسحاق، المعروف به حلاج و زماني خود را بسحق حلاج مي‌خواند:

عصرها بايد كه تا بحسق حلاجي دگر  ما دح حلوا شود يا مدح‌خوان بكسمات

* * *

حلـواي پشمـك خوشتر توان خـورد   در دسـتـگـــاه بـســحــاق حـــلاج

* * *

چــه كـم گــردد از خــوان نـوالـت   ببـنـدد زلــه‌اي بـســحــاق حـــلاج

(همان، ص هجده)

3- «اطعمه» لقب ديگر اوست كه اين عنوان را به اين دليل به وي داده‌اند كه در شعر خود به وصف انواع طعام‌ها همن گماشته است. (صفا، دكتر ذبيح‌الله، تاريخ ادبيات در ايران، جلد چهارم، تهران، انتشارات فردوس، 1363، ص 245)

در اين مورد توجه داشت كه بسحق اطعمه را نبايد با «نظام‌الدين احمد اطعمه» كه اندكي پيش از بسحق، در شيراز مي‌زيست، اشتباه كرد زيرا احمد نيز در شعر خويش به انواع طعام‌ها اشاره مي‌نمود و در اوصاف آن‌ها، داد سخن مي‌داد و به همين دليل بحسق اطعمه در اشعار خود از ادخال شعر خود با شعر شاعراني چون ا حمد اطعمه نگران بوده است.

به املا من زين لطائف بسي است                                                                     ولي خوف ادخال با هر كسي است

(كليات بسحق اطعمه شيرازي، تصحيح منصور رستگار، ص بيست و يك)

4- لقب ديگر وي «شاعر طعام» است:

گفت با شاعر طعام به رمز             كله‌پز، آن زمان كه كيپا دوخت

(همان)

5- «شاعر اطعمه» نيز، عنوان ديگر بسحق است كه طبعاً در اين موارد، شعر وي نيز «شعر اطعمه» خواهد بود:

خوان چونهي، بنه عيان، «شاعر اطعمه» بخوان          لوت خوران به هم نشان دو سه چهار و پنج و شش

(همان، ص بيست و دو)

و گر اشراف و اكابر برسانند ز جود            «شاعر اطعمه» را جايزه‌هاي كجري

(همان)

شعر اطعمه

در نطابي گفته‌اي بسحاق «شعر اطعمه»    كز سر اين سفره، معمورند خلق بحر و بر

(همان)

بس كه شيرين گفته‌اي بسحاق «شعر اطعمه»     خرده‌ي قند و نباتت در دهان خواهم فشاند

(همان)

6- بسحق در مواردي خود را «مرشد گرسنگان»، «مرشد گسنگان» و «مرشد گشنگان» مي‌خواند:

تـا بـه تـخلـص، مرشـد گشنـگـان شـدم                                                                           پخته شده به مطبخم، ديگ سخن بدين نمط

(همان)

چو بسحق اين شعرهـا در جهـان                                                                     بـراي دل گـشـنـگـان گفته‌ايـم

(همان)

7- بسحق خود را «واصف» طعام‌ها هم مي‌داند:

من آن‌چه وصف طعام است با تو مي‌گويم                                                          تو خواه از سخنم پند گير وخواه ملال

(همان)

بسحق به زادگاه خود اشاره‌اي صريح و قاطع ندارد اما از اقامت در شيراز و فارس بسيار سخن مي‌گويد و معمولاً او را «شيرازي» خوانده‌اند.

قند بسحق گر از فارس به دريا افتد           موج شربت بكند بيخ سراي كجري

(همان، ص بيست و سه)

هـمچـو بـسحـق ز شيـراز بـراي بـغـرا                                                                             تا به حدي است مرا ميل خراسان كـه مپـرس

(همان، ص بيست و سه)

او از «آب ركني» و «مصلي» و «سعديه» شيراز سخن مي‌گويد و دل بسته‌ي لوليان شيرازي است:

از شوق آب ركني و ذوق برنج زرد           همچون قلندران به مصلي نشسته‌ام

(همان، ص بيست و سه)

گر آب ركني بايدت از كوزه‌ي نو، دم به دم    از بوي صحن چرب خود تقصير با سقا مكن

(همان، ص بيست و سه)

يا رفته‌ام به «سعدي» و در آستان شيخ             با نان گرم وارده و جز، نشسته‌ام

(همان، ص بيست و سه)

اگر چه خلق جهان پاي‌بند تركانند                                                                     حلاوتي است در اين لوليان شيرازي

(همان، ص بيست و سه)

8- گاهي نيز، بسحق خود را «گشنه‌اي» كه غله‌اش را تاراج كرده‌اند مي‌خواند:

كنون خود گشنه مي‌مانم در اين شهر              كه تركان كرده‌اند آن غله، تاراج

(همان)

نـدارم بـهــر بـغـرا يـك سپـر آرد          همي پيچم به خود، چون تير تتماج

و طبعاً شعر وي، براي دل گشنگان سروده مي‌شود:

چو بسحق، اين شعرهـا در جـهـان                        براي دل گشنگان گفته‌ايم

(همان)

از روزگار ولادت بسحق، اطلاعي دقيق نداريم ولي مي‌دانيم كه در عهد حكومت سلطان اسكندر عمر شيخ بر فارس، از ندماي او بوده است و عمر شيخ در 796 هـ .ق كشته شده است و اسكندر پس از وي با آن‌كه خردسال بوده، به فرمان جدش با برادران ديگر خود، فارس را در تيول خود داشت تا آن‌ك در ميان برادرانش نزاع درگرفت و ميرزا اسكندر در سال 811 هـ .ق به خراسان  گريخت و مورد عنايت عم خود شاهرخ واقع شد و اندكي پس از كشته شدن برادرش پير محمد، فارسو اصفهان را مسخر كرد و به سال 812 هـ .ق جانشين  برادر شد و خود در سال 817 هـ .ق اسي و كور و مقتول گرديد، بنابراين قاعدتاً بايد اشاره دولتشاه سمرقندي بدين كه «... به روزگار پادشاه زاده، اسكندربن‌عمر شيخ ... ابواسحاق، نديم مجلس او بوده است ... .» (دولتشاه سمرقندي، تذكره‌الشعرا، ص 280) مربوط به همين چند سال باشد. دولتشاه در دنبال همين مطلب مي‌نويسد: «... بسحق چند روزي به مجلس پادشاه، حاضر نشد، روزي كه به مجلس آمد شاهزاده پرسيد كه مولانا اين چند روز، كجا بودي؟ بسحق، زين خدمت بوسيد و گفت: اي سلطان عالم، يك روز حلاجي مي‌كنم و سه روز پنبه از ريش بر مي‌چينم ... و گويند مولانا بسحق ريش دراز داشته، از قاعده بيرون ... .» (همان، ص 276)

از خانواده او نيز هيچ نشانه‌اي در اشعار وي وجود ندارد ... به هر حال در فاصله‌ي سال‌هاي 812 تا 817 هـ .ق، شاعري مشهور بود كه در دستگاه سلاطين روزگار خود راه يافته بود و حسب‌المعمول بايد در سنين چهل پنجاه سالگي بوده باشد زيرا در بعضي از اشعار خود، به پيري خويش اشاراتي دارد:

چنان بر دنبه‌ي فربه زند بسحق در پيري       كه خود دارد گمان آن‌كه در سن شبابستي

(كليات بسحق اطعمه شيرازي، ص بيست و پنج)

بنابراين ولادتش بايد دست كم ميان اواسط قرن هشتم و يا سال‌هاي دهه‌ي دوم از نيمه دوم آن قرن، اتفاق افتاده باشد.

تحصيلات

«... نمي‌دانيم مولانا ابواسحق چه فرا گرفته و كجا و نزد چه كساني درس خوانده و يا آن‌كه اشتغالش به شاعري كه گويا منافي پنبه‌زني و ندافي او نبود، به سائقه مطالعات و ذوق شخصي صورت گرفته بود، به هر حال استقبال‌هاي بسحق نشان مي‌دهد كه او به رسم شعراي زمان در ديوان‌هاي مشهور شاعران پارسي‌گوي مرور كرده و به شيوه‌ي آنان، به شاعراني از قبيل سعدي، سلمان، خسرو، حافظ و كمال خجندي و ... جواب گفتن آثارشان توجه خاصي داشته است و اين رسم يعني استفاده از غزل‌ها و قصايد و قطعات مشهور فارسي براي طنز و شوخي پيش از اين هم معمول بوده است ... .» (تاريخ ادبيات در ايران، جلد 4، ص 247) اما در ديوان بسحق اشارتي به تحصيل او در مدرسه سنقري شيراز وجود دارد:

ز چـاه مـدرسه‌ي سنقري شنيدم دوش كـه كـرد مشـوره بـا دلـو و گفـت بـا فراش

كه بهر رشته‌ي مهتر، كمال چشمه‌ي ما روان چو آب حيات است عذب و گوهرپاش

بسحق بنابر ديوان اشعارش با بسياري از دانش‌هاي زمان چون اطلاعات نجومي، صرف و نحو، فنون ادبي ولغت و امثال و آيات و احاديث آشنا مي‌نمايد و بر دانش‌هاي مدرسه‌اي مسلط است:

«... باشد كه در اسطرلاب مان گرده، كوكب طالع ما بيند كه در برج حمل يا بره‌ي شير هست مقارنه دارد يا در منزل با گوشت گاو پير، احتراق خواهيم يافت:

كوكب بخت مرا هيچ پنجم نشناخت      يا رب از مادر گيتي به چه طالع زادم

(كليات بسحق اطعمه شيرازي، ص بيست و شش)

چون با منجم روغن بگفتند جواب داد كه در رنج گرد خوان، به رصد مرصود نان پهن، مي‌نمايد كه فردا به طالع سعد چون دو درجه و يك دقيقه از اول چاشت، بگذرد، تربيع قرص آفتاب و ماه نان و پنير در برج جوزا و گردكان پر مغز خواهد بود. و مقارنه با ستاره‌ي دنباله‌دار كلوئده، خوابگاه دارد و محاق و كسوفش در برج ثرياي خواسته‌ي انگور شابه‌ني خواهد بود تا محترق گردند، باشد كه اين قران‌ها آخر گردد ... .» (همان، بغرانامه، ص 247 و 248)

بسحق در فواتح حكايات و در داستان‌هايي چون سفره‌ي دكتر الاشتها و داستان مزعفر و بغرا نيز به ارائه كمالات لفظي و معنوي وادبي خويش مي‌پردازد:

حبـيـب خـدا سيـدالمرسلـيـن                                                                        كه محبوب او گشته بود انگبيـن

بشيـر و نـديـر و سـراج منـيـر                                                                         كه بود اختيارش به معراج شيـر

جهان در جهان ترك لذات كرد                                                                        كه از نان جو، سير هرگز نخورد

ز حق باد رضوان به ياران اوي                                                                         كه همكاسه بودند بر خوان اوي

(همان، ص بيست و شش)

معيشت بسحق

اگر چه بسحق در معنا اهل فقر است ولي مسلماً زندگي او نيز توأم با فقر و تهي‌دستي بوده است. بنا بر قول شادروان دكتر صفا «بسحق به جاي هزل وط عن اجتماعي، جواب‌ها و استقبال‌هاي خود را منحصر به توصيف اطعمه و اغذيه كرده اما يقين است ك در ذكر اين اوصاف، سخن او خالي از بيان آرزوهاي پنهاني طبقات محروم جامعه‌ي آن زمان و شايد خود شاعر نباشد ... .» (تاريخ ادبيات در ايران جلد چهارم، ص 247)

بسحق احتمالاً از قبل  شاعري خود درآمدي داشته و ارتزاق مي‌كرده است، بعضي نيز او را حلاج و پنبه‌زن دانسته‌اند:

بيش از اين گر روزيم از گفته بسحاق بود          اين زمان مهمان خوان نعمت اللهم دگر

(كليات بسحق اطعمه شيرازي، ص بيست و نه)

اما همه جا از خود به عنوان فقيري تنگ‌روزي و نگران و نوميد سخن مي‌راند:

طشت حلوا چه بري از پي نعشم فردا     كاين دم از گرسنگي، طشت من از بام افتاد

(همان، ص سي)

پا در هواست مرغ و برنجم چو وجه آن                                  

/ 0 نظر / 191 بازدید