فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ! )

 فهرست ۲ زبانی بخشی از‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار  فسايي از سال ۱۳۵۱‌

List of  Published Books by Dr. Mansoor Rastegâr Fasâei

from 1350 to 1385 L.H (1970 – 2006 A.D.)

1.  تصويرآفريني‌در شاهنامه‌: ہfarini dar Shہhnہmey  TasvirFerdows (Imagination in Shahnہme of Ferdowsi)

:در اين‌ كتاب ‌به ‌نقش‌ تصويرسازي ‌شاعرانه‌(Image)  در شاهنامه ‌پرداخته ‌مي‌شود، تصوير  (Image)  عنصر ثابت‌همه‌ي‌اشعار است‌و مخصوصاً در

شاهنامه‌ي‌فردوسي‌وسيعاً مورد توجّه‌قرار مي‌گيرد و فردوسي‌به‌ياري‌اين‌عنصر شاعرانه‌با موفقيت‌بسيار، صحنه‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌را به‌نمايش‌مي‌گذارد. چاپ‌اوّل‌اين‌كتاب‌در سال‌و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديد نظر و اضافات‌، در سال‌در 544 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز منتشر شد.

1.     Tasvir Âfarini Dar Shâhnâmeye Ferdowsi: (Imagination in Shâhnâme of Ferdowsi)

This book deals with the role of poetic imagination in Shâhnâme. Image is the fixed element for all poems and so much has been considered in Shâhnâme and Ferdowsi by the help of this poetic element, shows epic scenes of Shâhnâme, successfully. The first edition of this book was published in 1974 and its second version with revision and annotation was published in 544 pages, 1990 by Shiraz/> University/>/>.

2.     مقالاتي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌سعدي‌:

 Maghalati darbareye She'r va zendegiSa'di:

 (Articles on The Life and Poetry of Sa'di, Compiled and Edited byM.Rastegar).

    اين‌كتاب‌مشتمل‌بر 26 مقاله‌ي‌تحقيقي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌سعدي‌ست‌كه‌در كنگره‌ي‌جهاني‌سعدي‌و حافظ‌در شيراز 7 تا 12 اردي‌بهشت‌(12 تا 18 مه‌) ارايه‌شده‌است‌. چاپ‌اوّل‌تا سوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز و چاپ‌چهارم‌آن‌در 470 صفحه‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌اميركبير به‌انجام‌رسيده‌است‌.

2.     Maghâlâti Darbareye She‘r va Zendegi-ye Sa‘di (Articles on the life and poetry of Sa‘di, compiled and edited by M.Rastegar.)

This book contains 26 research articles on the life and poetry of Sa‘di, offered in the Universal Congress of Sa‘di and Hafez in Shiraz/>/>, May 12 – 18, 1971/>. Its First, second and third edition done by Shiraz/> University/>/> in 470 pages. and its fourth version published by Amirkabir, 1996.

3.     مقالاتي‌درباره‌ي‌شعر و زندگي‌حافظ‌:

 Maghalati darbareye She'r va zendegiHafez:

 (Articles on The Life and Poetry of Hafez, Compiled and Edited byM.Rastegar).

    اين‌كتاب‌، مشتمل‌بر 26 مقاله‌ي‌تحقيقي‌درباره‌ي‌حافظ‌است‌كه‌به‌كنگره‌ي‌جهاني‌سعدي‌و حافظ‌(شيراز 7 تا 12 اردي‌بهشت‌(7 تا 12 مه‌) ارايه‌شده‌است‌. چاپ‌اوّل‌تا سوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز و چاپ‌چهارم‌آن‌در سال‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

3.     Maghâlâti Darbâreye She‘r va Zendegi-ye Hâfez : (Articles on the life and poetry of Hâfez, compiled and edited by M.Rastegar Fasâei.)

This book contains 26 research articles on Hâfez offered in Universal Congress of Sa‘di and Hâfez on May, 7 – 12, 1971. The first edition to its third one done by Shiraz/> University/>/> and its fourth edition done by Jâmi Publication.

4.     برگزيده‌ي‌داستان‌فرود سياوش‌:

  Bargozideye dہstہne Foroud e Siyavأsh:

 (An Abridged Version of Foroud, A Story .......? From The Shہhnہme ofFerdowsi), Edited and Annatated bye M.Rastegar).

    اين‌داستان‌يكي‌از زيباترين‌داستان‌هاي‌حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌نويسنده‌آن‌را با توضيحاتي‌همراه‌كرده‌است‌. چاپ‌اوّل‌آن‌به‌وسيله‌ي‌تلويزيون‌فارس‌و چاپ‌دوم‌آن‌به‌وسيله‌ي‌دانشگاه‌شيراز در سال‌عنوان‌متن‌درسي‌دانشگاه‌شيراز در 62 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

4.     Bargozideye Dâstân-e Foroud-e Siyâvush: (An abridged version of Foroud, a story of ..? From Shâhnâme by Ferdowsi.)

This story is one of the most fantastic epical stories of Shânâme with some explanations by the author. Its first edition was published by Television of Fârs and the second edition was done by Shirâz/> University/>/>, in 1978 as the student book of Shiraz/> University/>/> in 62 Pages.

5.     برگزيده‌ي‌بوستان‌سعدي‌:

 Bargozideye Boustہn e Sa'di:

 

/ 0 نظر / 15 بازدید