بسحق اطعمه و حافظ ( ۲‌)

بسحق اطعمه و حافظ ( ۲‌)

با توجه بدان‌چه درباره‌ي جواب‌هاي بسحق از شاعراني چون حافظ و عبيد گفته شد بايد دانست كه كار بسحق در اين زمينه نقيضه‌سازي است كه در اصطلاح ادبي به معني «باژگونه جواب گفتن شعر كسي است» يا «جواب شكننده و مخالف به شعر كسي ديگر دادن» و معمولاً سخني است كه جدي نيست و در حوزه‌ي هزل و هجا و طنز قرار مي‌گيرد و به قول بسحق شوخي مباحي است كه بين جد و هزل قرار دارد و فرنگيانرا پارودي (Parody) مي‌گويند كه عبارت است از «منظومه‌اي كه با روحيه‌ي مخالف منظومه‌اي ديگر ساخته شده باشد، سفري كه مضمونش مخالف با مضمون شعر ديگري باشد به منظور مخالفت يا ضديت و مقابله بين دو شاعر، چنان كه يك يا چند بيت را شاعر ديگر جواب ضد، نقيض يا مخالفي از لحاظ قول و نقل، لفظ و معني بدهد.» (اخوان ثالث، مهدي، نقيضه و نقيضه‌سازان، به كوشش ولي‌الله دروديان، انتشارات زمستان، 1374، ص 16)

دكتر زرين‌كوب پارودي را عبارت مي‌داند از اين‌كه «اثري جدي را به صورت هزل‌آميز درآوردند مثل اشعاري كه بسحق اطعمه در جواب بعضي غزل‌هاي حافظ و سعدي ... سروده» (فن شعر، ترجمه دكتر زرين‌كوب، ص 21) شادروان اخوان ثالث در اين باره مي‌نويسد: «... بسحق نقيضه مي‌گويد و البته كه شايد كار بسحق اطعمه هم در يك شكل و شمايل ديگر نظير كار اجتماعي حافظ است در عالم جد و به هر حال لااقل جاب تلخ و تعريض تند او را با هنجاري مزاح‌آميز به ياد خواننده مي‌آورد و در ذهن مردم آن زمان كه آشنا به كلام نعمت‌الله ولي، حافظ و بسحق هستند، گمان نمي‌كنم كار ساده‌اي باشد، فقط با تصور و تصوير كامل عيار همين آزمون است كه مي‌توانيم ارزيابي بالنسبه درستي از اين سه متاع داشته باشيم و در اين صورت كار بسحق اطعم نيز شايد از حد هزل محض و تفنن پوچ شكميات، بالاتر بيايد، پس هر متاعي را بايستي در عالم خود و با ترازوي خودش بشناسيم و قيمت بگذاريم.» (نفيضه و نقيضه‌سرايان، ص 135)

اخوان آنگاه ادامه مي‌دهد كه: «... شاه نعمت‌الله ولي را غزلي است شطح‌آميز و حماسي سخت مشهور كه اين ابيات از آن غزل است:

مـا خـاك راه را بـه نـظـر كيـميـا كنيـم                  صد درد را به گوشه‌ي چشمي دوا كنيم

در جلس صورتيم و چنين شاد و خرميم                  بنگـر كه در سراچـه معنـي، چه‌ها كنيم

مـوج محيـط و گـوهـر دريـاي عزتيـم                  ما ميل دل به آب و گل خود چـرا كنيم

 

كمال خجندي كه ظاهراً به سيد بي‌اعتقاد نبوده، آن را گرفته و چنين ساخته است:

دارم اميد آن كه نظر بر من افكننـد                     آنان كه خـاك را بـه نظـر كيميا كنند

ماييـم خـاك راه بزرگـان پاكـدين                    آيا بود كه گوشه‌ي چشمي به ما كنند

 

اما، حافظ كه گويا اعتقادي به شاه نعمت‌الله نداشته، غزل او را به تعريض‌هاي تندي و كناياتي سخت گوشه‌دار جواب گفته است:

آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند                      آيا بود كه گوشه‌ي چشمي به ما كنند

در دم نـهفـتـه بـه ز طبيبان مدعي                    باشـد كه از خزانـه‌ي غيبـم دوا كنند

حالي درون پرده بسي فتنه مي‌رود                    تا آن زمان كه پرده برافتد چه‌ها كنند

 

اين بود نمونه كاري از اصل شعر شاه نعمت‌الله و استقبال معتقدانه‌ي منسوب به كمال و جواب جد پرطعن و تعريض حافظ، اما نقيضه بسحق اگرچه بيشتر نقيضه غزل حافظ مي‌نمايد اما با يك واسطه يا بي‌واسطه،نقيضه‌غزل‌شطحي شاه‌نعمت‌الله ولي هم هست و شعربسحق چنين است:

كيپـاپـزان، سحـر كـه در كلـه وا كننـد                               آيا بود كه گوشه‌ي چشمي به ما كنند

حيـران در آن زر بـن دنـدان كـلـه‌انـد                               آنان كه خاك را به نظـر كيـميـا كنند

چون دنبه را ز صحبت سختو گريز نيست                          آن بـه كـه كـار دنبـه به سختو رها كنند

(همان، ص 136)

اگر چه بسحق در نقيضه‌هاي خود، آثار جدي فردوسي، خيام، ظهير فاريابي، عراقي، مولوي، سعدي، سلمان، خواجوي‌كرماني و عمادفقيه را جواب مي‌گويد اما در اين ميان علاقه او به سعدي و حافظ از همه بيشتر است كه ما درباره‌ي سعدي و بسحق قبلاً در مقاله‌اي گفتگو كرده‌ايم. (سعدي‌شناسي، دفتر پنجم، اردي‌بهشت 1381 و بسحق اطعمه شيرازي و سعدي، ص 60-19) و اينك در پايان اين مقاله، به جواب‌ها و نقيضه‌سازي‌هاي بسحق از اشعار حافظ مي‌پردازيم:

 

بسحق و حافظ (727 تا 792 هـ .ق)

بسحق كه قطعاً در اواخر عمر حافظ زندگي مي‌كرده است، در ديباچه‌ي رساله‌ي كنزالاشتهاي خود، طلاقت الفاظ و متانت معاني حافظ را خمري بي‌خمار و شرابي خوشگوار مي‌داد و به همين جهت جابه‌جا از اشعار حافظ استقبال مي‌كند، بسحق به مصلي و تربت حافظ و فيض مي‌جويد و مي‌سرايد:

از شوق آب ركني و ذوق برنج زرد   همچون قلندران به مصلي نشسته‌ام

 

و 26 غزل حافظ را جواب مي‌گويد و حتي براي بعضي غزل‌ها، دو بار نقيضه مي‌سازد كه از اين حيث يعني جوابگويي به غزل، حافظ بيش از هر شاعر ديگري مورد توجه بسحق است، بسحق به حق سه نوع برداشت خاص از شعر حافظ دارد كه اين روش را در مورد ديگر شاعران اعمال نمي‌كند:

1- تعداد زيادي از شعرهاي حافظ را با ذكر نام او، استقبال، جواب و نظيره‌گويي مي‌كند.

2- شعرهايي را بدون ذكر نام، از حافظ مورد استفاده قرار مي‌دهد.

3- شعرهايي را از ديگران، به نام حافظ مي‌آورد و نقيضه‌گويي مي‌كند.

در رساله‌ي ماجراي بغرا و برنج و رساله‌ي خواب‌ننامه نيز اشعار حافظ را به عنوان تضمين يا اقتباس و جواب‌گويي مورد استفاده قرار مي‌دهد. ورحي دستغيب در رساله‌ي «حيات حافظ و تفأل‌هاي آن»، روايتي درباره‌ي حافظ و زن بسحق اطعمه مي‌آورد و مي‌نويسد.

زن بسحق اطعمه به حافظ مي‌گويد اين شعر را شما گفته‌ايد كه:

دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند               گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند

 

حافظ مي‌گويد آري، زن بسحق مي‌پرسد: گِلش كاه هم داشت؟ حافظ مي‌فرمايد: «اگر كاه داشت تَرك برنمي‌داشت. (روحي دستغيب، حيات حافظ و تفأل‌هاي آن، ص 79، به نقل از ج 1، ص 349، حافظ شيرين‌سخن)

مطلع غزل‌ها و ابيات حافظ كه بسحق آن‌ها را جواب گفته است به شرح زير است:

1. اگر آن ترك شيـرازي به دست آرد دل ما را

                                                                                به خـال هندويـش بخشم، سمرقند و بخارا را

2. اگر چه عـرض هنر پيش يار بي‌ادبـي است

                                                                                زبان خموش، وليكن دهـان پـر از عربي است

3. بلبلي برگ گلي خوش‌رنگ در منقار داشت

                                                                                و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌هاي زار داشت

4. عيب رنـدان مكـن از زاهـد پاكيـزه‌سرشت

                                                                                كـه گـنـاه دگـران بـر تـو نـخـواهنــد نوشت

5. عكـس روي تـو چـو در آينـه‌ي جام افتاد

                                                                                عـارف از خنـده‌ي مــي در طـمـع خـام افتاد

6. آن كه رخسار تو را رنـگ گـل نسريـن داد

                                                                                صبـر و آرام تـو تـوانـد بـه مـن مسـكيـن داد

7. دل مـا بـه دور رويـت ز چمـن فـراغ دارد

                                                                                كه چو سرو پاي‌بند اسـت و چو لاله داغ دارد

8 . روشـنــي طـلــعــت تــو مــاه نــدارد

                                                                                پــيــش تــو گـــل، رونــق گـيـــاه نـدارد

9. كي شعر تر انگيزد، خاطر كه حزيـن باشـد

                                                                                يـك نكتـه در ايـن معنـي گفتيم و همين باشد

10. سـال‌هـا دفـتـر مـا در گـرو صهـبـا بـود

                                                                                رونــق ميـكـده، از درس و كـتــاب مـا بـود

11. تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بـود

                                                                                سر ما خاك ره پير مغان خواهـد بـود (دو بار)

12. ترك عاشق‌كش من، مست برون رفت امروز

                                                                                تا دگر خون كه از ديـده روان خـواهـد بـود؟!

13. حلقه‌ي پير مغانم ز ازل در گـوش اسـت

                                                                                بر همانيـم كـه بـوديـم و هـمـان خواهد بـود

 

14. ديدم به‌خواب خوش‌كه به دستم پياله بود

                                                                                تعبـيـر رفـت و كـار بـه دولـت حـوالـه بـود

15. ترسم كه اشك در غـم ما پـرده‌در شـود

                                                                                وين راز سـر بـه مُهـر، بـه عالـم سـمـر شـود

16. رسيـد مـژده كـه ايام غـم نخواهد مانـد

                                                                                چنـان نمانـد و چنيـن نيـز هـم نخواهـد ماند

17. آنان كه خـاك را بـه نظـر كيـميـا كننـد

                                                                                آيـا بـود كـه گوشـه‌ي چشمـي بـه مـا كننـد!!

18. واعظان‌كاين جلوه درمحراب و منبرمي‌كنند

                                                                                چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كننـد

19. دارم‌از زلف سياهت‌گله چندان‌كه مپرس

                                                                                كه چنان زو شده‌ام بي‌سر و سامان كـه مپـرس

20. مقام امن و مي بي‌غـش و رفيـق شفيـق

                                                                                گــرت مـدام ميـســر شـود، زهــي توفـيـق

21. مزرع سبـز فلـك ديـدم و داس مـه نـو

                                                                                يادم از كشته‌ي خويش آمد و هنگام درو (دو بار)

22. وصــال او ز عـمـــر جـــاودان بــِـه

                                                                                خـــداونــــدا مــــرا آن ده كــــه آن بـــِه

 

23. وقـت را غنيمـت دان آنقدر كه بتوانـي

                                                                                حاصل از حيات اي جان، اين دم است تا داني

24. هواخواه توام جانا و مي‌دانم كه مي‌داني

                                                                                كه هم ناديده مي‌داني و هم ننوشتـه مي‌خواني

 

به علاوه بسحق در رساله‌ي ماجراي برنج و بغرا بدون ذكر نام حافظ، اين بيت‌هاي او را جواب مي‌دهد:

25. صوفيان جمله نظرباز و حريفنـد ولـي

                                                                                زان مـيـان حـافـظ دل‌سـوخـتـه بـدنـام افتـاد

 

و در چند سطر بعد نيز اين بيت را مي‌آورد كه:

به چنين صفت كه هستي تو به كار خويش حيران

                                                                                مگـر آن‌كـه جوش‌بـره بـه رهـت چـراغ دارد

 

كه جواب اين بيت حافظ است:

/ 0 نظر / 16 بازدید