خلاصه ی قصه های شاهنامه(بخش 2.3.4)

 

٢- پادشاهی هوشنگ[1]

 

 پس از مرگ کیومرث، هوشنگ خود را فرمانروای هفت کشور جهان خواند و به یاری یزدان پیروزگر، به دادگری و بخشش میان بست و به آبادانی گیتی پرداخت و چهل سال پادشاهی کرد:

 

به فرمان یزدانِ پیروزگر         به داد و دهش تنگ بستش کمر[2]

 

وزآن پس، جهان، یک‌سر آباد کرد         همه روی گیتی پر از داد کرد

 

هوشنگ، نخستین کسی است که آتش را شناخت و به کار گرفت و با آن آهن را از سنگها جدا کرد و مردم را آهنگری آموخت تا ارّه و تیشه و تبر و بیل بسازند و کشاورزی پیشه کنند. هوشنگ سپس برای آوردن آب دریاها به دشتها و صحراها، چاره‌اندیشی کرد و رودها به کشتزارها کشید و بدین‌سان رنج مردم را کاهش داد؛ خوراک آنها را افزون ساخت و تخم‌افشاندن و درو کردن و کشاورزی را به آنان یاد داد تا مردم روزی خویش را از دسترنج خود فراهم سازند.

هوشنگ با برخورداری از مهر یزدانی، دام و دد را از یکدیگر جدا کرد و گاو و خر و گوسفند را در کشاورزی و کارهای سودمند به کار گرفت و از پوست پویندگان نیک‌موی، چون روباه و قاقُم و سنجاب، برای مردم جامه ساخت و پس از کوشش بسیار و گستردن مهر و داد و نعمت، از جهان برفت و نامی نیک از خود به یادگار نهاد:

 

بسی رنج برد اندر آن روزگار         به افسون و اندیشه بی‌شمار

زمانه ندادش زمانی درنگ         شد آن شاه هوشنگ باهوش و هنگ

 

هوشنگ، نخستین کسی است که جشنی مردمی بنیاد نهاد و جشن «سده» را آیین بزرگداشت آتش و یادبود شناختن آن، قرار داد. داستان کشف آتش بدین‌سان بود که روزی هوشنگ با همراهانش از کوهی می‌گذشت که ماری دراز و سیاهرنگ و تندتاز را دید که چشمانی چون خون داشت و دود از دهانش برمی‌خاست. هوشنگ، سنگی گران برگرفت و به دنبال مار شتافت و با توانمندی بسیار، سنگ را به سوی مار افکند، اگر چه آن مار جهان‌سوز، از دست هوشنگ جهاندار گریخت ولی سنگی را که هوشنگ پرتاب کرده بود، بر سنگی دیگر آمد و از برخورد آن دو سنگ آتش از میانه برجهید،

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ         دلِ سنگ گشت از فروغ آذرنگ[3]

 

 

و هوشنگ، بدین‌سان آتش را شناخت و آن را روشن و گرم نگه داشت و خدای را سپاس گزارد و آفرین خواند که چنین فروغی را به او و مردمش ارزانی داشته است:

 

بگفتا فروغی است این ایزدی         پرستید باید اگر بخردی

 

هوشنگ در همان شب، آتشی گران و انبوه برافروخت و به نیایش آتش پرداخت و این آغاز جشن سده بود و از آن پس هر سال مردم در «جشن سده» هوشنگ و آتش و دادگریهای او را به یاد می‌آورند و یادش را گرامی می‌دارند:

 

ز هوشنگ ماند این سده یادگار         بسی باد چون او دگر شهریار

کز آباد کردن، جهان شاد کرد         جهانی به نیکی از او یاد کرد

 

 ٣- پادشاهی تهمورث[4]

  چون هوشنگ درگذشت، پسرش «تهمورث» دیوبند بر تخت پادشاهی نشست و راه و روش پدر را دنبال کرد و مردم را به دادگری خویش مژده داد ـ و گفت:

 

جهان از بدیها بشویم به رای         پس آنگه کنم در کئیی، گِرد، پای[5]

 

ز هر جای کوته کنم دست دیو         که من بود خواهم جهان را خدیو[6]

 

تهمورث، شیوه رشتن[7] و بافتن پوشیدنیها و گستردنیها[8] را به مردم

 

آموخت و رمندگانی[9] چون یوز و سیه‌گوش و پرندگانی چون باز و شاهین را

برای شکار کردن تربیت کرد و مرغانی چون خروس و ماکیان را خانگی ساخت.

 

چنین گفت کاین را نمایش[10] کنید         جهان‌آفرین[11] را ستایش کنید

 

 

که او دادمان بر دده دستگاه         ستایش مر او را که بنمود، راه

 

تهمورث، نخستین پادشاهی است که برای خود وزیری پاک و نیک‌اندیش و فرخنده‌خوی و دانا برگزید که «شهرسپ» نام داشت. شهرسپ روزها در روزه بود و شبها به نیایش یزدان می‌پرداخت و:

 

همه راه نیکی نمودی به شاه         همه راستی خواستی پایگاه

 

شهرسپ، تهمورث را آن چنان تربیت کرد که شاه جز راستی کاری دیگر نمی‌کرد و فرّه یزدانی از او می‌درخشید و بدین‌سان تهمورث توانست اهریمن بدکار را به بند کشد و بر او سوار گردد و او را همچون اسبی تیزتاز به گِرد جهان بگرداند. دیوان این چیرگی تهمورث را بر اهریمن نپسندیدند و بر آن شدند تا تهمورث را نابود کنند:

 

شدند انجمن[12] دیو بسیار مر         که پَردخت مانند از او تاج و فر[13]

 

 

تهمورث، از بدسگالی دیوان آگاه گشت و به نبرد با آنان شتافت و دیوان افسونگر و جادوپیشه را که با لشکری گران به رهبری «دیو سیاه» با او می‌جنگیدند، شکست داد و:

/ 1 نظر / 84 بازدید

بسیا ر عالی بود