فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار(۴)

. حماسه‌ي‌رستم‌و سهراب‌:

 Hamہseye Rostam va Sohrہb:                                  

 Epic of Rostam & Sohrہb.

 داستان‌رستم‌و سهراب‌يكي‌از شاهكارهاي‌حماسي‌ايران‌در شاهنامه‌ي‌فردوسي‌ست‌كه‌هميشه‌مورد توجّه‌شاهنامه‌خوانان‌بوده‌است‌. اين‌داستان‌با توضيحات‌فراوان‌براي‌دانشجويان‌دانشگاه‌ها به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌منتشر شده‌است‌و اينك‌چاپ‌هشتم‌آن‌در 240 صفحه‌به‌انجام‌رسيده‌است‌.

1.     Hamâseye Rostam Va Sohrab (The Epic of Rostam & Sohrâb)

The story of Rostam and Sahrâb is one of the epical masterpices of Iran at Shâhnâme of Ferdowsi that has been always paid attention by those readers of Shâhnâme. This book with so much explanation has been published for the university students by Jâmi Publications  and the eight edition of it has been published, so far.

 

18. حماسه‌ي‌رستم‌و اسفنديار:

 Hamہseye Rostam va Esfandiyہr:

 Epic of Rostam & Esfandiyہr. ISBN: 964-5620-51-1

 حماسه‌ي‌رستم‌و اسفنديار نيز يكي‌از داستان‌هاي‌بسيار خواندني‌و حماسي‌شاهنامه‌است‌كه‌با توضيحات‌بسيار براي‌دانشجويان‌دانشگاه‌ها به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌جامي‌منتشر شده‌است‌و چاپ‌ششم‌آن‌در سال‌در 282 صفحه‌انجام‌يافته‌است‌.

2.     Hamâseye Rostam va Esfandyâr: (The Epic of Rostam and Esfandyâr.) ISBN: 964-5620-51-1

The epic of Rostam and Esfandyâr is another very readable and epical stories of Shâhnâme that has been published with so much explanations for the students of universities by Jâmi publication. The sixth edition of it published in 282 pages, 2005.

19. فارس‌نامه‌ي‌ابن‌بلخي‌:

 Fہrsnہmeye Ebne Balkhi:

 The Fars-Nہmeh of Ibn Balkhi, Edited with Corrctions Notes byM.Rastegar Published by The Foundation for The Study of the Provinee ofFars, Shiraz - Iran, 1995.

 فارس‌نامه‌ي‌ابن‌بلخي‌قديم‌ترين‌كتاب‌در شناخت‌فارس‌است‌كه‌در قرن‌ششم‌هجري‌تأليف‌شده‌است‌و نخستين‌بار  Le Strange  و  Nicholson  آن‌را تصحيح‌و منتشر كردند و اين‌چاپ‌چهارمين‌چاپ‌مستقل‌فارس‌نامه‌ي‌ابن‌بلخي‌ست‌كه‌با ترجمه‌ي‌مقدمه‌ي‌نيكلسون‌به‌فارسي‌و توضيحات‌و تصحيحات‌كامل‌ارايه‌شده‌است‌و در سال‌از 520 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌بنياد فارس‌شناسي‌به‌چاپ‌رسيده‌است‌.ectio

 

3.     Fârsnâmeye Ibn-e Balkhi (Fârs Nâmeh by Ibn-e Balkhi, Edited with correction notes by M.Rastegar, Published by The Foundation for Fârs Studing, Shiraz Iran, 1995.)

Ibn –e Balkhi's Fârs Nâmeh is the oldest book on Fârs studing which has been written in the 6th century A.H. Le Strange and Nicholson edited and published it for the first time and this version is the fourth independent version of Fârs Nâmeh by Ibn-e Balkhi which has been offered with a translation of Nicholson's introduction in Persian and complete explanations and corrections. This book published in 520 pages by the Foundation for Fârs studing, in 19

20.          تذكره‌ي‌شعراي‌دارالعلم‌شيراز

  Tazkereye Shoarہye DہrolElm e Shiraz:

 The Biography of Poets of Shiraz: (The house of learning).

    تذكره‌ي‌شعراي‌دارالعلم‌شيراز، بخشي‌از كتاب‌درياي‌كبير فرصت‌شيرازي‌ست‌كه‌در آن‌احوال‌شاعر معاصر فرصت‌در قرن‌سيزدهم‌و چهاردهم‌هجري‌فراهم‌آمده‌است‌اين‌كتاب‌در 366 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌دانشگاه‌شيراز و به‌تصحيح‌و تحشيه‌دكتر منصور رستگار، و با يك‌مقدمه‌ي‌مفصل‌درباره‌ي‌زندگي‌و شعر و آثار فرصت‌در سال‌منتشر شده‌است‌.

    20 . Tazkereye Sho‘arâye Dârol ‘Elm-e Shirâz (The Biography of the poets from a center for learning in Shirâz.)

          Tazkereye Sho‘arâye Dârol Elm-e Shirâz is a part of the book of Daryâye kabir by Forsat-e Shirâzi which narrate the biographies of 128 poets who were simultaneous with Forsat in the 13th and 14th century A.H. This book, edited and annotated with a comprehesive introduction about the biography of Forsat, was published in 366 page by Shiraz University Press, 1996.

21. آثار عجم‌:

 ¢sہre Ajam:

 ISBN: 964-00-0356-5 (2 vol set).

 ISBN: 964-00-0357-3- (vol - 1).

 ISBN: 964-00-0358-1 (vol - 2).

    

/ 0 نظر / 10 بازدید