شوریده ی شیرازی

    دکتر منصور رستگار فسایی

   بخش مطالعات خاور نردیک  دانشگاه آریزونا

شوریده ی شیرازی

شوریده   ،  شاعرنابینا ، مدیحه سرا و شوخ طبع شیراز است که چند تن ازمعاصرانش چون میرزا حسن فسایی ( 1078) ،شیخ مفید داور ( 218 )،فرصت الدوله شیرازی (201 )دیوان بیگی ( ج2ص876 تا 877 ) ،شعاع السلطنه (نسخه ی خطی ) و دو نفر از فرزندانش حسین فصیحی شیفته ( دستنویس )(3) و احسان فصیحی (4)(در مقدمه ی چاپ دوم غزلیات )و...  در باره وی به اجمال یا  تفصیل سخن گفته اند .

شوریده د رشعری نام خود را "تقی " ذکر می کند (1) ولی در همه ی متونی که در باره ی وی چیزی نوشته اند، اورا " محمد تقی " خوانده اندو لقبش را "فصیح الملک " نوشته اند .

شوریده ، به کثرت هوش و حافظه وتسلط کامل بر علوم و فنون ادبی فارسی و عربی ،ریاضیات و موسیقی ،شهرت داشت وازنوادر روزگار بود (2) واز منادمان و مداحان امراء فارس و بوشهر و  شاهان و بزرگان دوران ناصرالدین شاه ومظفرالدین شاه  قاجار درفارس وتهران  قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجری قمری به شمار می آمد که گاهی هم  به دلیل نابینایی اجازه داشت در مجالس مذهبی  زنانه یی که در دربار قاجار و سرای بزرگان عصر بر گزار می شد به روضه خوانی و سخنوری بپردازد.(دیوان بیگی7 و 876  ج2 )

مرحوم حسین شوریده ( شیفته )که فرزند اول  شوریده است ، سال تولد پدر،خودرا ، سال 1280 هجری قمری نوشته  است ( فصیحی ، حسین ، دست نویس) ،اما دیگران سال تولدش را در ذیحجه ی سال  1274  ه.ق ،( 1245 ه.ش) ، گفثه اند و سند آنها شعرخود شوریده است :

               از هزار و سیصد افزون بود سال بست و هفت

                                    کز رهی سال ولادت خواست ماهی دل فروز

               گفت کی زائید مامت ، گفتمش مامم چو زاد ،

                                    رفته بود از سال هجرت هفت سال و هفت روز

              لیک اعدادجمل را چون نداند ماه من

                                       سال   تاریخ   مرا  گفتن  نمی  داند    هنوز

که مطابق حروف ابجد ،جمع " هفت سال و هفت روز " ،برابر است با 1274.

میرزا حسن فسایی در فارسنامه ی ناصری اورا شوریده ی اعمی شیرازی می نامد و از اعیان محله ی "سنگ سیاه " شیراز می خواند و می افزایدکه "...از اوان سلطنت کریم خان زند ،محله ی دروازه ی کازرون را که محله یی علی حده بود جزء این محله کردند و تمام آن را "محله ی سنگ سیاه گفتند ..."( فسایی ص2/ ، )

نام پدرش عباس بودو اطلاعی اندک از زندگی وی  در دست است و بنا بر معروف    ، نسبتش به اهلی شیرازی سراینده ی مثنوی سحر حلال می رسید و در شیراز به پیشه وری مشغول بود وذوق و طبع شاعری داشت و" عباس " تخلص می کرد ( فسایی 1078 ) اما از  از اشعار وی چیزی  در دست نیست .  ،عباس درکودکی شوریده( نه سالگی یا یازده سالگی وی)،  به سال 1285  ه.ق ،( فسایی1078 ) در شیراز در گذشت .

 از کودکی شوریده تا آن جا آگاهیم که در هفت  سالگی به مرض آبله مبتلا شد و از دو چشم نابینا گشت  ولی به تحصیل کمالات پرداخت ( همانجا )ودر نه سالگی پدر خودرا ازدست داد (فصیحی ،حسین ، دست نویس )و پس از مرگ پدرش ،  خالش  اورا در حمایت خود گرفت و در تعلیم و تربیتش کوشیدو درسال 1288    (فسایی ، همانجا ) او را  با خود به حج و زیارت مکه و مدینه برد .

شوریده با وجود نابینایی ،در کودکی و نو جوانی ،  در مکتب خانه ها و مدرسه  های شیراز و نزد معلمانی چون " ابوالفرج " ( که تنها نام  او را می دانیم  ) با جدیت فراوان ،   درس  خواند و به خاطر هوش و حافظه ی شگفت انگیزو استعداد و پشتکار و قریحه و عزم والایی که  در کسب  فنون ادبی داشت، علوم بلاغی فارسی و عربی  ونجوم و ریاضیات وموسیقی و دانش های دوران ، چون اخبار و احادیث و علوم حوزوی وتحقیق و تدقیق متون نظم و نثر فارسی و عربی رافرا گرفت ودر همه ی اینها، به کمال رسید و از سرآمدان استثنایی ذوق و ادب دوران خویش گشت ، آن چنانکه در اوان نوجوانی مورد ستایش علمایی چون مجتهد معروف. شیراز، شیخ مهدی کجوری( متوفی : 1293 ) ونویسندگانی چون میرزا حسن فسایی (1078) و شعرای نامداری چون فرصت الدوله ی شیرازی ( شعرای دارالعلم شیراز ( ص201وآثار عجم ص266)و سید اسدالله غرای شیرازی (دستنویس مرحوم حسین فصیحی ) قرار گرفت".علی اصغر خان حکمت شیرازی در باره ی او می نویسد :" ...شوریده به هوش و ذکاوت مفرط ممتاز بود و کسانی که با او معاشرت داشته اند هزارها حکایت و نوادر غریبه از هوش سر شار او مشاهده کرده اند،تاریخ ایران را با جزئیات به حافظه سپرده بودو در استعارات وی اشارت به وقایع تاریخی بسیار یافت می شود.منشیان و نویسندگان مخصوص داشت که همه شب برای وی کتب مختلفه ی تاریخی و ادبی را قرائت می کردند وحسن انتظام و ترتیب ، از خصال مبرز اوبود و امور زندگی شخصی و داخلی او از حیث خانه و خدام و باغ و ضیاع و عقار ،به قدری منظم و مرتب بود که اشخاص بینا ،به مقام او نمی رسیدند." (ف.فصیحی  ص 15)

میرزا حسن فسایی ، در شرح مختصری که پیش از سال 1314 ه.ق  به نقل از خود شاعر ، در فارسنامه ی ناصری  آورده است می نویسد که: او در محله ی سنگ سیاه شیراز  می زیست و   " ...با کمی عمر ، به بسیاری هوش معروف و با نداشتن بصر به نور بصیرت موصوف است   و روح حکیم رودکی و شیخ ابوالعلای معری را شاد داشته ، درانشاءقطعات و قصائد طرحی خوش انداخته است.." (1078 )

 بسی بر نیامد که این جوان  ، به شاعری  پرداخت و ".. چون در کودکی از بهترین اعضاء خویش محروم شده بود و از این حیث زائدالوصف  ،افسرده و شوریده حال بود  ، تخلص خودرا هم "شوریده " اختیار کرد ." ( فصیحی ،حسن ص1 )  و بتدریج، اشعاراو مورد توجه مردم قرار گرفت و از شعرهایش نسخه بر می گرفتند وبه نقاط مختلف می بردند و همین امر سبب شد تابزرگان شهر و  ادبا و فضلای شیراز به مصاحبت او میل کنند ، از آن جمله ، شوریده مورد توجه میرزا عبدالله قوامی ، معزالملک ، که  ، مردی ادیب و با ذوق بود قرار گرفت و شاعر در ابتدا، چند روز در هفته  به دیدار او می رفت و مباحث ادبی را مطرح می کرد و سپس دوست همیشگی  و مشاور و مصاحب حجره و گرمابه و گلستان او شد و قصایدی در مدح وی ساخت و معزالملک ، برای وی مقرری و وظیفه ی دیوانی بر قرارساخت  و کارش بالا گرفت و از   زندگی مرفه وآسوده یی برخوردار شد.

از قدیم ترین اشعار تاریخ دار شوریده  قصیده ی کافیه ای ست که در سال 1301ه.ق سروده است که تقریبا 26 سال داشته است ،  سال 1301 ه.ق  به سال  " موت الرجال " معروف است ،زیرا در این سال بسیاری از بزرگان ایران و چند تن از حامیان شوریده و مخالفان وی از آن جمله میرزا ابوالحسن خان مشیر الملک ،میرزا علی محمد قوام و، در گذشتند و شاعر در قصیده یی بلند  و طنز آمیز ،که قافیه یی دشوار دارد  ،ازبسیاری ازاین رجال  دوران خود سخن گفته است و بر حسب روابطی که با آنها داشته به نیکی  یا بدی از ایشان یاد کرده  است:  

        سر سال هزار و سیصد و یک             بین چها شد زجور چرخ فلک

       از بزرگان خطه ی ری و پارس           مرد جمعی  ، به   مدتی  اندک  ...

        شخص اول حسام سلطنه    بود            که به عقبی جنیبه برد  و   یدک

       اندر آن جا نشست برسر   تخت             تاج   شاهی  نهاد  بر    تارک

       و آنگه از ری امین سلطان   نیز            از پس وی دواسبه تاخت به تک

       بر سر   سفره ی   عدم  با   هم              تازه  کردند  باز ،نان  و  نمک

       پس به خلوت حسام سلطنه کرد             صحبتی با امین  سلطان ، تک

      گفت  : " املاک من در آن دنیا              بوده  با  حاجی    معدل   سگ

      مضطرم بهر یک   درم این جا              من که آن جا ، کرور دارم و لک"

      یوز باشی جلیل حاضر بود                  گفت :"حال ،آرمش به زور کتک "...

                                                                     ( همان ،ص 10 )

شوریده خود  در باره ی این قصیده می نویسد :" ... قصیده ی کافیه بنده که میم مزه ی مزاحش از کائنات سبعه ، سبق می برد و صیت شهرتش از قاف تا قاف گذشته ، درآن زمان زایدالوصف معروف بود و هنوز ظرفارا به شنودن آن رغبتی عظیم ..." ( حسین فصیحی ،دست نویس )

شاعر در این قصیده از مرگ رجالی چون حسام السلطنه ،امین السلطان ،حاجی معدل ،حاجی مشیر الملک ،یوز باشی جلیل ،علی محمد قوام الملک ،میر یوسف نوری ،میرزا شفیعا ،مستوفی الممالک ،شیخ ناظم ،شیخ ابوالقاسم ،میر لاهیجانی ،حاج آقا مجد ،قطب شاه نعمت اللهی ،.. یاد کرده او در همین حال به روابط خود بافتح علی خان  صاحبدیوان اشاره کرده است که :

          من که طاووس باغ   اشعارم                 رفتم  اندر حضور   بو لنجک

         از تغیر زجای بر می جس ت                همچو از خاک  ،ماهی  بمبک

         گفت شوریده هجو ما کردی ؟!                فاش شد بانگ طبل زیر جلک

         من بر او همچو  نشتر   فصاد                بگشودم زبان که : ای بد رگ

         بی خرد  ، با حیا شود ؟  نشود               زشت خوشگل نگردد از پولک

         فلک و چوب بهر ما آری ؟!                  ای به .. زن  تو چوب و فلک !!

         خلعتم  داد   تا  نگویم     هجو                نرود  چرکی  دل ، از  چوبک

        گرچه شوریده شعرشیرین است                بر دل   دوستان  خلید   خسک 

 میرزا حسن فسایی ،در فارس نامه ی ناصری در مطلبی که درباره ی شوریده  به سال 1306.ه.ق (یعنی در 32 سالگی شوریده) نوشته است ،وی را "مجدالشعراء "می خواندو از چند بیت که شوریده در این سال سروده و برای فرستاده بود ،یاد می کندو این امر نشان می دهد که شوریده تا در فارس بود "مجدالشعراء" لقب داشت وچون به تهران رفت به "فصیح الملک" ملقب گشت. فرصت الدوله درآثار عجم که به سال 1311 تالیف شده است،  می نویسد که : "... شوریده ، لقب گرامیش " مجد الشعراء "ست  و عرصه خیالش وسیع  .. "( ص 266 ) ،اما همو در کتاب دریای کبیر که به سال   1314 ه. ق، تالیف شده ، او را " فصیح الملک  " می خواند  ( تذکره ی شعرای دارالعلم ص 202و201 ) و این امر نشان می دهد که شوریده تا سال 1311 ه.ق ، هنوز لقب مجدالشعرایی داشته است واین نتیجه گیری ،صحت روایت  دیوان بیگی در حدیقه الشعرا را ثابت می کند .

/ 1 نظر / 74 بازدید
fadayebasij

سلام شوهر خواهرم که بسیجی‌ هست میگفت بهشان گفتند که اگر اتفاقی‌ مثل ژاپن برای نیروگاه بوشهر یا نتنز بیفتد باید قرص‌های یود و پتاسیم بخورند متاسفانه داروخانه‌های این شهرها خبر دادند که دولت تمامی‌ این قرصها را برای پاسداران و بسیجیها خریداری کرده. به عبارت دیگر مردم باید بروند بمیرند. همیشه میگفتند بسیج یعنی ملت اگر ملت بسیج واقعی‌ هستند چرا دارو فقط برای پاسدارها هست و نه برای مردم. شوهر خواهرم این سوال را می‌کند ولی‌ جرات نکرد خودش بنویسد.