مرگ چنان خواجه نه کاری است خرد !

 به یاد دکتر ع. شابور شهبازی

مرگ چنان خواجه نه کاری است خرد 

               

خبر اندوهبار درگذشت دکترع.شاپور شهبازی ، مرا غرق غم و اندوه ساخت .او یکی از مردان بزرگ ایران  در پهنه ی یژوهشهای تاریخی و باستان شناسی بود ، من اورا سی و چند  سال پیش ،هنگامی که مربی بخش تاریخ دانشگاه شیراز شد، شناختم ..بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با بخش تاریخ ، در یک راهرو بود و ما هر روزدر آن راهرو، یک دیگر را می دیدیم وگاهی با هم در اتاق مشترک اوویکی از استادان تاریخ می نشستیم و از تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران سخن می گفتیم و من همیشه ازاو نکته های فراوان یاد می گرفتم واز وسعت اطلاعات ودقت و ژرف اندیشی علمی او ،با ستایش یاد می کردم.                                                                              

او، کتابهای "کورش بزرگ "و"جهانداری داریوش بزرگ " و""یک شاهزاده ی هخامنشی  " را که از کارهای ماندگار او هستند ، در همان سالها در سلسله ی انتشارات دانشگاه شیراز چاپ کرد و بعد  با همکاری خانم دورااسمودا همسراستاد  دکتر حسن خوب نظر( ..که  او هم در بخش تاریخ کار می کردو هر کجا هست خدایا به    سلامت دارش) ، کتاب " نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی بنا بر حجاری های تخت جمشید " ، تالیف گروالدوالزررا  ترجمه کرد  ودر دانشگاه شیراز به چاپ رسانید .                                                                                  .  ا

شهبازی چند سالی  برای ادامه تحصیلات به خارج رفت وبسیار خوب درس خواند و بادستی پر                و ذهنی خلاق و منظم وخرمنی از دانش و بینایی  و با روحیه یی بسیار جدی ،پر تلاش و خستگی ناپذیر، به ایران بازگشت و، مرکز پژوهشهای هخامنشی رادر تخت جمشید به راه انداخت و براستی که این مرکز علمی با کار شبانه روز ی و مدیریت مجدانه ی  وی، توانست در حوزه ی تحقیق،معرفی آثار هخامنشی وانتشارات، در مدتی کوتاه در جهان بدرخشد وبا همین تلاشها بود که  دکتر شهبازی  به عنوان پزوهشگری ممتاز به جوامع علمی جهان معرفی شد .او  کتاب پرارزش  "اشرح مصور  تخت جمشید "و" شرح مصورنقش رستم" را  در همین ایام تالیف کرد و این کتابها بزودی به چند زبان زنده  امروزی ترجمه شد .

پس از انقلاب اسلامی ایران هم کتابهای راهنمای جامع تخت جمشید و راهنمای مستند تخت جمشید  و تحقیقات هخامنشی او ،به وسیله ی سازمان میراث فرهنگی و بنیاد فارس شناسی انتشار یافت که مورد استقبال عمومی قرار گرفت.

 آوازه ی علمی او در جهان پیجید و بسی بر نیامد  که شهبازی به تدریس و تحقیق در دانشگاههای معتبری چون هاروارد پرداخت و مقالات او در دایره المعارفهای معتبر ایران و جهان  ، مجلات معتبر بین المللی ایرانشناسی و خاور شناسی  و دانشنامه ی فارس ، به چاپ رسید وناشران بزرگ جهان، کتابهای او را چاپ می کرد ند و شهبازی ،در زمره ی سر شناس ترین علمای معاصر  ایران و جهان  در عرصه ی باستان شناسی و تاریخ  ایران ، بویژه دوران هخامنشی در آمد   که نام و حضور او به سمینارها و کنفرانس های بین المللی اعتبار می بخشید و بسیاری از محققان،تنها  به شوق استفاده از نوشته ها و سخنرانی های او ، از دورترین نقاط جهان ،خود را به جایی که او سخنرانی می کرد،  می رساند ند.

او در اوج درخشش علمی و بار آوری فرهنگی  و شهرت جهانی بود که ناگهان بیماری سرطان بیرحمانه به او تاخت ،در  اواخر سال84، مثل همیشه با عشق و علاقه ی فراوان برای دیدار تخت جمشید و خانواده اش ، چند روزی   به شیرازآمد که کارش به بیمارستان دنا در شیراز کشید و پزشکان بیماری اورا تشخیص دادندو کسانی مثل دکتر ملک حسینی هر چه در توان داشتند، برایش انجام دادند .من و آقای کورش کمالی در بیمارستان، به عیادتش رفتیم ،همه چیز را می دانست ولی بسیار استوار وبا روحیه بود وبی هیچ دغدغه یی  در باره ی به پایان بردن کتابها و کارهایش سخن می گفت و برنامه هایی را که برای آینده داشت ،شرح می دادو با همین روحیه ی امیدوارانه به امریکا بازگشت  ، اما تقدیر الهی با تدبیر او سازگار نبود و مردی که می توانست روشنگری های فراوانی برای تاریخ و باستان شناسی وفرهنگ ایرانی داشته باشد ،پس از تحمل درد و رنج فراوان در گذشت .

.من ضمن تسلیت فراوان به همسر ارجمند و خانواده ی عزیز وی ،امیدوارم همگان بر این باور باشند که پیکر او را به شیراز بیاورند تا یا در حافظیه یا در حوالی تخت جمشید اورا به خاک بسپارند  تاهموطنان او همیشه  یاد و خاطره ی  این مرد بزرگ را بر سر تربت وی گرامی بدارند و فرزندان ایران اززندگی و تلاشهای علمی وی ،  درس بیاموزند.خدایش بیامرزاد و با فرشتگان و پاکان و نیکان همنشین بداراد. ایدون باد.                                                                       

/ 0 نظر / 20 بازدید