شناخت

                                     شناخت

من که   در آتشت     گداخته ام       خوب عشق و ترا ، شناخته ام

در پی ات چون غبارهر شب وروز       سایه وار ،عاشقانه  ، تاخته ام

عالمی   دیگرم   بباید     ساخت         من که با عالمی  ،  نساخته ام

دیگران ، می برند  و  می بازند          من تنها ،  همیشه ،   باخته ام

گر چه   تیغم  زدند  از سر کین           تیغ کین  ، بر کسی  نیاخته ام

خورده ام تیر و برده ام صد رنج           از کسانی  که   می نواخته ام

                                                 منصور رستگار فسایی

                                                       20/4/1386

 

/ 0 نظر / 10 بازدید