گفتگوهای ادبی با ايسنا (۱)

گفتگو های ادبی با ایسنا (۱)

همايش پژوهشي بررسي آثارو احوال فردوسي/‌

منصور رستگار فسايي: شاهنامه نخستين متن شعر فارسي است کهمحبوبيت اجتماعي پيدا کرد

انطباق سخن فردوسي با تفکرات ايراني، باعث شد کتاب شاهنامه بهسند هويت ايراني تبديل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در خراسان، دکتر منصور رستگار فسايي - استاد دانشگاه شيراز و پژوهشگر شاهنامه - درهميش پژوهشي بررسي آثار و احوال فردوسي که در تالار مجتمع کانون‌هاي فرهنگي و هنريدانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، با بيان اين مطلب از معيار درست‌گويي در زبان فارسيو معيار زيبايي در شعر فارسي به عنوان امتياز ديگري براي شاهنامه فردوسي ياد کرد.

وي گفت: پس از شاهنامه، شاعر بايد از حيث محتوافردوسي‌وار سخن مي گفت. در واقع فردوسي زباني پيدا را کرد که مقبول مردم بود؛ زبانفردوسي به زبان مردم تبديل شد و زبان مردم به همان زيبايي کلام فردوسي نيز نزديکشد.

او به امانت‌داري فردوسي اشاره کرد و گفت: فردوسيدر آن‌چه کرد، آن‌چنان امانت‌دارانه انجام داد که امروز پس از هزار سال به استناداين متن پهلوي، آن‌چنان دقيق و صحيح مي‌توان سخن گفت و امروز به اين امانت ايرانيفردوسي با ستايش عجيب مي‌توان نگريست.

وي گفت: فردوسي حتا وقتي داستاني اساطيري ياافسانه‌يي را بازگو مي‌کند، درباره کاموس به خود مي‌بالد.

«سرامد کنون رسم کاموس نيز / دراز است و تفتاد ازاو يک پيشيز

گر از داستان يک سخن کم بدي / روان مرا جاي ماتمبدي»

رستگار فسايي در ادامه با تاکيد به اين‌که بايدمتني نزديک به سخن فردوسي يافت، گفت: بايد اين واقعيت را پذيرفت که دو تا سه قرنقريمي‌ترين متن‌هاي ما با زمان فردوسي فاصله دارند و همه آنان که در کار شاهنامهکوشش کرده‌اند، ،بر مبناي همين آثار و ترجمه بنداري کوشيده‌اند تا راهي به آن دنيايو متن از دست‌رفته، پيدا کنند و اين کوشش‌ها آن‌جا که با شعور انساني و با اسنادموجود همراه مي‌شود، بسيار ارزنده و معتبر است.

وي افزود: اتکا به قديمي‌ترين نسخه، نسخه‌اي درقرن‌هاي هفت و هشت هجري، عقل و خرد ما را از ما نمي‌تواند بگيرد و ما را از کاوشمنطقي و مستند به دور بدارد.

او با اظهار تاسف از اين که شاهنامه هنوز تمامنشده بود که به مردم ايران عرضه مي‌شد، گفت: شاهنامه فردوسي هنوز تمام نشده بود،فردوسي مي‌سرود و مردم مي‌آمدند و مي‌نوشتند و مي‌خواندند.

بزرگان و با دانش آزادگان / نوشتند هر يک سخنرايگان

در واقع يک خلأ چندقرني در شناخت فرهنگ ايران،مردم را آن‌چنان مشتاق ديدن خود در آينه فردوسي و شاهنامه مي‌کرد که هر روز به سوياو مي‌آمدند و سخن فردوسي را راز دل خود مي‌دانستند.

رستگار فسايي تصريح کرد: فردوسي شعر را با زندگيمردم ايران پيوند زد و آن‌را براي مردم ايران به يک احساس عمومي تبديل کرد. او باکلام خورشيدي خويش و با کلامي که سخن دل همه مردم بود، به درون خانه‌هاي مردم راهپيدا کرد. قصه‌هاي شاهنامه، قصه مادران براي فرزندان، قصه شهر و روستا شد و از همينجا بود که اين متن ( شاهنامه) و سازنده آن ( فردوسي) به يک پديده استثنايي در جامعهتبديل شدند.

او با بيان اين که فردوسي همتاي قهرمانان شاهنامهکه خود ساخته بود، شد، گفت: وقتي که روابط فردوسي با محمود غزنوي به هم خورد، مردمگويي قهرماني شاعر را کشف کردند که مردانه در مقابل قدرت زمان خويش ايستاده بود؛ بههمين دليل مردم به جاي فردوسي سخن گفتند. در واقع هجوهايي که ساخته شد و در متونمعتبر نيست، کساني ساخته بودند که با احساس مشترک فردوسي به سراغ محمود مي‌رفتند واو را مي‌خواستند محکوم کنند .

وي افزود: پس از فردوسي، شاهنامه بيش از هر کتابشعري در زبان فارسي خوانده شد و داستان‌هايش نقل شد و در زمينه‌هاي مختلف اثرگذاريکرد؛ به طوري که به مدرسه‌اي بدل شد، مجموعه خردورزانه اطلاعاتي که از گذشته بود واز دل مردم برآمده بود؛ به همين دليل انطباق آن با تفکرات ايراني، باعث شد شاهنامهبه سند هويت ايراني تبديل شود.

انتهاي پيام

منصوررستگارفسايي:

روح حماسي شاهنامه در سعدي بازسازي مي‌شود

جم به‌عنوان محبوب‌ترين شخصيتاساطيري ايران، شخصيت محبوب سعدي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز

سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات

استاد ادبيات دانشگاه شيراز گفت: سعدي گرچه در دوران معاصر زندگيمي کرد، ولي گذشته ها او را رها نمي کرد، همچنانکه اساطير پيوند واقعيات امروز باديروز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در فارس، دکتر منصور رستگار فسائي - عضو هيأت علمي و استاد ادبيات دانشگاهشيراز - که در نشست علمي يادروز سعدي با عنوان سعدي و اساطير ايران سخنراني مي کرد،با اشاره به وجود شخصيت هاي اساطيري در آثار سعدي گفت: جم، محبوب ترين شخصيتاساطيري ايران، شخصيت محبوب سعدي است و گذشته ها را در خرد جمشيدي و آبادي روزگاراو مي يابد.

وي افزود: تربيت سعدي و تربيت ايراني او به حدياستوار و ريشه دار است که هر نظري را که به گذشته مي کند، با دستي پر از عبرت وتجربه و آگاهي و بينايي باز مي گردد و به عنوان يک معلم هميشه خردمند براي جامعهاداي وظيفه مي کند و با شاگردانش به ابديت مي پيوندد.

رستگار فسايي يادآور شد: سعدي اسطوره و تاريخ رابه هم مي پيوندد و در اين ارتباط حقايق جاودانه را کشف مي کند.

وي تصريح کرد: سخن سعدي در ارتباط با فرهنگ وگذشته و اساطير به دو بخش گوناگون تقسيم مي شود. او از اساطير ديني، اسلامي و ملياستفاده مي کند، اما آنجا که به فرهنگ ايراني مي رسد که تلفيقي بسيار سازگار درميان آنها برقرار مي کند، آنجا که مي گويد:

اگر خزائن قارون و ملک جم داري

نيرزد آنکه وجودي ز خود بيازاري

بنابراين با وجود اينکه قارون و جم از يک فرهنگنيستند، اما هر دو اين شخصيت ها به موجودات زنده، پويا و معني دار در فرهنگ جامعهتبديل مي شود.

استاد دانشگاه شيراز در ادامه گفت: شخصيت هايشاهنامه يي در داستان هاي سعدي جاي فراواني دارد و با چشم عبرت به آنان نگاه ميکند.

وي افزود: روح حماسي شاهنامه در سعدي بازسازي ميشود، به خوانندگانش جلوه مي دهد، بنابراين کلام او از اين جهت جالب است که هميشهوطن خود را دوست مي دارد و شيراز براي سعدي به يک اسطوره ماندگار تبديل مي شود و دراين شهر به عنوان مادر بوم سعدي همه انديشه هاي ايراني و اسلامي مدار براي او ديدهمي شود. به همين دليل رجوع او به گذشته، رجوع به زندگي و تاريخ هميشه ماندگار ايراناست.

رستگار فسائي با تأکيد بر نقش اسطوره ها در گفتارسعدي اظهار داشت: آيينه گذشته براي سعدي آئينه عبرت هاست و اسطوره ها بيشترين کمکرا به او مي کنند؛ لذا برخي ديدگاه هاي اسطوره يي سعدي به عنوان ضرب المثل به کارمي روند.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: حتا عرفاني ترين بيان سعدي با کمک تفکر اسطوره شناسانه و کهن الگوهاي ايراني قابل بيان و گفتار است. او در حال زندگي مي کند، گذشته را مي شناسد و به آينده نظر دارد و کار اسطوره همين است

پيكرگرداني در اساطير“ ازمنصور رستگار فسايي منتشر شد

كتاب پيكرگرداني در اساطير از منصور رستگار فسايي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويانايران (ايسنا)‌، اين كتاب، اثري درباره‌ي اساطير است كه 17 فصل دارد و در آن،اساطير ايران، ‌يونان، روم، چين، ژاپن و مصر و... بررسي شده است.

از مسائل مهم در اساطير،‌ پيكرگرداني است. تغييراتشكل ظاهري و ساختمان، اساس هستي و هويت قانونمند شخصي يا چيزي با استفاده از يكنيروي ماوراء الطبيعي دگرگون مي‌شود كه اين امر در هر دوره‌ي و زمان غير عادي بهشمار مي‌آيد و فراتر از حوزه‌ معمولي درك انسانهاست. درواقع پيكر گرداني نشانهآروزهاي انساني است. مثلا گذشتن از آبها يا رفتن به آسمانها، آروزي جواني، ديرماندن و جاودانگي، و رويين تني، از مهمترين آرزوهايي هستند كه در پيكر گرداني مطرحمي‌شوند.

در بخش بعدي كتاب، اسطوره‌هاي پيكرگرداني در هنر وادبيات نشان داده شده و در قسمت ديگر، پيكرگرداني خدايان و فصل بعدي درباره‌ روانهاو قدرت آن است. ‌بخش ديگر اين كتاب، فرهمندان و در قسمت و ديگر پيكرگرداني موجوداتاهريمني، ‌پريان، ‌اژدها و جادوگران مورد بحث قرار گرفته است. در هشت فصل اول كتاب،بيشتر روي اساطير ايران كار شده؛ ولي از اين فصل به بعد، پيكرگرداني خدايان يونان،‌روم و مصر بحث شده است. فصل دهم به پيكرگرداني خدايان هندي اختصاص يافته و بعد بهخلقت و آفرينش رسيده و پيكرگرداني را در آنها نشان داده است.

فصل سيزدهم كتاب، درباره‌ پيكرداني حيوان و جمادبه انسان را نشان داده و فصل بعدي پيكرگرداني از جمادي تا جانداري را نشان مي‌دهد. فصل پانزدهم، پيكرگرداني از گياه تا انسان و حيوان را توضيح مي‌دهد و در فصل بعدي،پيكرگرداني خود انسان را نشان داده كه چطور انسان زشت به زيبا، ‌مرد به زن، يا زنبه مرد، يا مرد به مرد ديگري و... تبديل مي‌شود.

فصل آخر كتاب نيز درباره اسطوره‌هاي تركيبي وپيكرگرداني‌هاست كه موجودي مثلا هم انسان و هم ماهي است.

اين اثر توسط نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتفرهنگي به تازگي منتشر شده است.


منصور رستگار فسايي
:

شاهنامه زبان فارسي را بيمه كرده است

فردوسي سرود عشق و پايداري را در گوش هر ايراني زمزمه مي‌كند

دكتر منصور رستگار فسايي گفت: راز ماندگاري شاهنامه اين است كهزبان فارسي را بيمه كرده و مردم ايران هم با زبان شاهنامه كشورشان را بيمه كردند.

استاد دانشگاه شيراز در ادامه به خبرنگار بخش ادبخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: امروز نام زبان فارسي را بايد زبان فردوسيبگذاريم. اين زبان مي‌تواند عامل تفاهم داخلي، وحدت ملي، هم‌انديشي و هم‌سويي جهانيما باشد؛ چون زبان فردوسي زبان يك فرهنگ است.

وي افزود: زبان فردوسي زبان معيار ماست و هزارانسال است كه نسل‌هاي گوناگون فارسي‌گويي را با زبان فردوسي سنجيده‌اند. كلام اوآسان، راحت و طبيعي است؛ به گونه‌اي كه ما امروز پس از بيش از هزار سال نمي‌دانيمكه زبان ما زبان فردوسي است يا زبان فردوسي زبان ماست.

او ادامه داد: زبان فردوسي صرف ‌نظر از چند واژه و

/ 0 نظر / 9 بازدید