دانلود مجانی چند کتاب دکتر منصور رستگار فسایی در اینترنت

 

 

 دانلود مجانی چند کتاب دکتر منصور رستگار فسایی در اینترنت 

به اطلاع دوستان علاقه مند می رساند که اخیرا" پایگاه دیجیتالی نور " هفت کتاب از اثار تالیفی یا تصحیحی مرا در اینترنت قرار داده است که می توانید انها را مجانی ، دانلود کنید، نام این هفت کتاب عبارت است از:

۱- آثار عجم دو جلد

۲- حافظ و پیدا و پنهان زندگی  

۳- فارسنامه ابن بلخی  

 ۴- فارسنامه ناصری – دو جلد                                                          

۵- فرهنگ نامهای شاهنامه دو جلد

۶- مقالات تحقیقی در باره حافظ

۷- مقالاتی درباره شعر و زندگی حافظ

برای دانلود هریک از کتابهای فوق ، بر روی ادرس اینترنتی نشان داده  شده در زیرنام کتاب، کلیک  فرمایید.

١-حافظ و پیدا و پنهان زندگی،سخن،تهران، ١٣٨۵ 

 /http://www.noorlib.ir/View fa/Book/BookView/Image/11546

٢- مقالاتی درباره شعر و زندگی حافظ - جلد 1 رستگار فسایی، منصور

http://www.noorlib.ir/View/fa Book/BookView/Image/2769   

٣-مقالات تحقیقی در باره حافظ'، مسعودفرزاد، بهاهتمام:رستگار فسایی، منصور, نوید،شیراز، ١٣۶٧ 

http://www.noorlib.ir/View/fa Book/BookView/Image/11513   

۴- فرهنگ نامهای شاهنامه، جلد ١ و٢:رستگار فسایی، منصور،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران

  http://www.noorlib.ir/Viewfa/Book/BookView/Image/1151

http://www.noorlib.ir/View/fa Book/BookView/Image/8735 

۵-فارسنامه ناصری،جلد: ٢  و١، فسایی، حسن بن حسن،مصحح:رستگار فسایی، منصور،امیرکبیر،تهران،١٣٩٢

 http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/Bookview/image/6715 

 http://www.noorlib.ir/View/fa Book/BookView/Image/6716  

۶-آثار عجم جلد: ١ و ٢

نویسنده:فرصت شیرازی، محمد نصیر بن جعفر،مصحح:رستگار فسایی، منصور،امیرکبیر،تهران

http://www.noorlib.ir/Viewfa/Book/BookView/Image/14895 

 http://www.noorlib.ir/View fa/Book/BookView/Image/6142

٧-فارسنامه ابن بلخی، به تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی، بنیاد فارس شناسی،،شیراز،  ١٣٧۴ 

 http://www.noorlib.ir/View fa/Book/BookView/Image/13844  

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 571 بازدید